Novosti - Izdvojeno

Izdvojeno

Izdvojeno

Mogućnost obavljanja stručne prakse u udrugama u okviru programa DKU

11. rujna 2018. | Izdvojeno

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu na jesen započinje s radom Centar za društveno korisno učenje (DKU) te se u nastavu uvodi program društveno korisnog učenja (DKU) u sklopu kolegija Stručna praksa.

Ovim programom će se ojačati suradnja između organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih institucija u zajedničkom rješavanju društvenih problema u zajednici te izgradnji mladih ljudi kao društveno aktivnih i osviještenih građana.

Stručna praksa predstavlja izborni predmet na trećoj godini preddiplomskog studija i drugoj godini diplomskog studija, te nosi 6 ECTS bodova. Stručna praksa je u izravnoj vezi sa studijem/smjerom, te omogućava stjecanje praktičnih vještina i primjenu stečenih teorijskih znanja.

Stručna praksa se izvodi u prihvatnoj organizaciji s kojom Ekonomski fakultet u Splitu ima sklopljen ugovor o izvođenju stručne prakse. Sve informacije o stručnoj praksi možete pronaći OVDJE.

Obzirom na navedeno, studenti će ove akademske godine (2018./19.) imati priliku upisati izborni predmet Stručna praksa (6 ECTS) i u udrugama te je odraditi kod jedne od sljedećih udruga: udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“, udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica, udruga MoSt, udruga tjelesnih invalida TOMS te Klub mladih Split.

Stručnu praksu kod svake udruge će moći odraditi grupa od 3-5 studenata koje će mentorirati profesori s Ekonomskog fakulteta.

Popis stručnih praksi:

 • Udruga Srce
  Mentor: doc. dr. sc. Daša Dragnić
  • Područje: Marketing
  • Cilj: Integrirana marketinška komunikacija odnosno promocija kako bi udruga povećala vidljivost i informiranost šire lokalne zajednice te povećala vidljivost tekućih aktivnosti i događanja u organizaciji
  • Aktivnosti: izrada programa komunikacije s medijima, social media marketing, osmišljavanje vizualnih elemenata udruge, pružanje podrške pri organizaciji događaja, PR aktivnosti isl.

 

 • Udruga Naša dica
  Mentor: doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija
  • Područje: Marketing, event management
  • Cilj: Razviti program upravljanja manifestacijama uključujući cjelokupan proces koji se odnosni na administraciju, marketing i koordinaciju manifestacija
  • Aktivnost: izrada programa manifestacije, izrada plana i projekcije budžeta organiziranja manifestacije, podrška pri izradi promotivnih materijala, sudjelovanje u komunikaciji s medijima, koordinacija i praćenje manifestacije.

 

 • Udruga MOST
  Mentor: doc. dr. sc. Ivana Kursan Milaković
  • Područje: Marketing, održivi razvoj, financijski menadžment
  • Cilj: Pronalazak modela efikasnog prikupljanja sredstava kao i jačanje ugleda i imidža udruge prema široj javnosti i ciljnim skupinama
  • Aktivnosti: provedba istraživanja tržišta za financijsku održivost udruge, izrada modela i primjene modela efikasnog prikupljanja sredstava, sudjelovanje u osmišljavanju i organiziranju događaja usmjerenih na prikupljanje sredstava, izrada marketing plana, PR aktivnosti.

 

 • Udruga TOMS
  Mentor: izv.prof.dr.sc. Smiljana Pivčević
  • Područje: Turizam
  • Cilj: Procjena pristupačnosti turističke ponude u Trogiru te izrada mogućih rješenja kojima bi se unaprijedila turistička ponuda grada Trogira na način da ona bude pristupačna i dostupna svim osobama, bez obzira na fizička ograničenja, invaliditet ili godine.
  • Aktivnosti: provedba istraživanja o potrebama OSI, sudjelovanje u identifikaciji potreba, želja i očekivanja turista s invaliditetom u sklopu istraživanja, sudjelovanje u obradi rezultata istraživanja, izrada istraživanja potreba krajnjih korisnika.

 

 • Klub mladih Split
  Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivana Bilić
  • Područje: Poduzetništvo, društveno poduzetništvo
  • Cilj: Razvoj modela društvenog poduzetništva među mladima  povezujući na inovativan i održiv način sve sudionike projekta sa ciljem stvaranja novih društvenih vrijednosti
  • Aktivnosti: izrada idejnog prijedloga za model društvenog poduzetništva, izrada poslovnog modela društvenog poduzeća, izrada financijskog plana održivosti društvenog poduzeća.

Svi zainteresirani studenti koji namjeravaju upisati Stručnu praksu u akademskoj godini 2018./19. te je obavljati u navedenim udrugama, mogu se prijaviti OVDJE.

Rok za prijavu na interni natječaj je od 05. rujna do 15. rujna 2018. godine.