Novosti - Sve novosti

Sve novosti

EasyDNNNews

Pristup aplikaciji za upis brucoša 2020./2021.

21. srpnja 2020. | Upisi

Upisi u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih  stručnih studija obavljat će se isključivo na temelju rang lista Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), 21., 22. i 23. srpnja 2020. godine na stranici:

https://robin.efst.hr/brucosi/index.php

Za prvi ulazak u sustav, nakon unosa OIB-a kliknite na "Pošaljite mi pristupni kod". Isti će biti poslan na Vašu e-mail adresu prema Vašoj prijavi u sustavu za državnu maturu!

Pravo na upis imaju samo oni kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi pojedinog studijskog programa Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Splitu. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Molimo Vas da sve podatke unesete pažljivo i točno.

Tijekom rada u aplikaciji moguće je napraviti privremenu odjavu. Svi do tada uneseni podaci ostat će pohranjeni u sustavu.

Upis je izvršen tek kada su svi podaci uneseni u sustav i kad je odabrana opcija "Predaj formular na obradu". Obavijest o upisu dobiti ćete na Vašu e-mail adresu. Ako ne dobijete obavijest o upisu trebate ponovno pristupiti unosu podataka i provesti postupak do kraja.

Ukoliko imate pitanja ili problema s prijavom možete nam se obratiti na help@efst.hr ili na telefone: (021) 430618; (021) 430790; (021) 430608; (021) 430607; (021) 430609

Pristup aplikaciji za upis će biti moguć od 21. srpnja 2020. godne u 16:00 sati do  23. srpnja 2020. godine u 12:00 sati. do 24. srpnja 2020. godine u 10:00 sati.

Za upis je potrebno priložiti skenirane PDF kopije sljedećih dokumenata:

  1. (PDF) svjedodžba o položenoj državnoj maturi
  2. (PDF) domovnica izdana od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani
  3. (PDF) rodni list izdan od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani
  4. (PDF) presliku obje strane važeće osobne iskaznice (ne treba ovjeravati) ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu , treba priložiti presliku potvrde o prebivalištu
  5. (PDF) dokaz o uplati troškova upisa (plaćaju svi pristupnici)
  6. (PDF) dokaz o uplati školarine trebaju dostaviti samo pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na izvanredni studij i pristupnici koji su već studirali u statusu redovitog studenta na nekom od studija koji se izvode na visokim učilištima u RH)
  7. (PDF) ostale dokaze po potrebi trebaju dostaviti samo pristupnici koji dokazuju svoj status studenta invalida ili branitelja ili ...

Za izradu studentske iskaznice je potrebno priložiti fotografije JPG:

  1. (JPG) fotografija za dokumente veličine 35 mm x 45 mm (ovo treba biti fotografija kao za dokumente) Fotografija koju ste učitali i potpis moraju odgovarati fotografiji i potpisu na osobnoj iskaznici.
  2. (JPG) fotografija vašeg potpisa na čistoj bijeloj podlozi

Napomena: Originali dokumenata moraju biti dostupni na upit.

Pojedinačni dokument ne smije biti veći od 5MB. Dokumenti se ne mogu brisati. Međutim nova verzija će zamjeniti raniju. PDF format je uobičajeni format prilikom skeniranja. Cijeli dokument kojeg skenirate (npr svjedodžba državne mature) treba biti u jednoj datoteci, nikako ne smije biti u nekoliko fotografija.

Svaki pristupnik je dužan poštom poslati svoju fotografiju veličine 35 mm x 45 mm zajedno sa čitko ispisanom svojom adresom i brojem mobitela na adresu Fakulteta:

EKONOMSKI FAKULTET
(za Referadu)
Cvite Fiskovića 5
21000 SPLIT

Podaci za uplatu:

  • Primatelj: Ekonomski fakultet u Splitu
  • IBAN: HR5723900011100015220
  • Model: 00
  • Poziv na broj odobrenja:
    • preddiplomski sveučilišni studij – redoviti studenti: 2110
    • preddiplomski sveučilišni studij - izvanredni studenti:2112
    • preddiplomski stručni studij: 2120

INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije obratite se Studentskoj referadi svakim radnim danom: