Cijena seminara za turističkog vodiča

kategorija upisa  cijena seminara


 iznos 1. faze
(rok uplate: 02.11.2016.)

 

iznos 2. faze 
(rok uplate: 02.12.2016.)
 iznos 3. faza 
(rok uplate: 16.01.2017.)
Polaznik koji upisuje
puni seminar za turističkog
vodiča
5.950,00 kn 2.380,00 kn  2.380,00 kn  1.190,00 kn 
Polaznik koji istovremeno 
upisuje i seminar za vodiča i 
seminar za voditelja poslovnice
 ukupno 8.440,00 kn 3.376,00 kn 3.376,00 kn  1.688,00 kn 
Polaznik koji je prethodno završio 
seminar za voditelja poslovnice
4.500,00 kn   1.800,00 kn 1.800,00 kn  900,00 kn 
Polaznik koji polaže samo posebni
dio vezan uz Splitsko dalmatinsku 
županiju (vodič druge županije)
1.990,00 kn  796,00 kn 796,00 kn  398,00 kn 

 

Popusti:

Pravo na 5 % popusta ostvaruju:

• Studenti i članovi Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta Split (Alumni).

• Pravne osobe koje na seminar upisuju 2 i više polaznika.

 

Napomena:

U cijenu seminara su uključeni:
• Predavanja 
• Nastavni materijali
• 2 izlaska na svaki pojedini ispit, u sklopu dva slijedna seminarska ciklusa 
• Provjera znanja iz jednog stranog jezika 

Seminar je moguće uplatiti u 3 gore navedena obroka isključivo ako je  polaznik fizička osoba. Ukoliko uplatu vrši firma, seminar je potrebno uplatiti u cijelosti prilikom samog upisa. 


Ukoliko polaznik ne položi ispit iz dva (predviđena) puta, svaki dodatni izlazak na ispit naplaćuje se 300,00 kn.


Ukoliko polaznik želi polagati više od jednog stranog jezika, svaki dodatni ispit iz stranog jezika naplaćuje se 300,00 kn.

Navedene naknade, oslobođene su PDV-a prema Članku 58., Stavak 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14).

         
         

Informacije za uplatu seminara za turističkog vodiča

Primatelj Ekonomski fakultet u Splitu
Opis plaćanja Seminar za turističkog vodiča; Ime i prezime polaznika
IBAN (HPB) HR5723900011100015220
Model plaćanja 02
Poziv na broj 257 02
   
   

Informacije za uplatu seminara za polaznike koji odjednom upisuju i seminar za turističkog vodiča i semina za voditelja poslovnice

Primatelj Ekonomski fakultet u Splitu
Opis plaćanja vodič + voditelj poslovnice; Ime i prezime polaznika
Broj žiro računa (HPB) HR5723900011100015220
Model plaćanja  02
Poziv na broj  257