Nastavni plan i program seminara za turističkog vodiča

Za sve predmete Pravilnikom je propisano  obvezno pohađanje organizirane nastave.

 

Nastavni materijali biti će podijeljeni na početku seminara, a polaznici ih preuzimaju osobno!

 

POPIS PREDMETA I PREDAVAČA


• Politički sustav RH: prof. dr. sc. Arsen Bačić (5 sati)
• Gospodarski sustav RH: prof. dr. sc. Željko Mrnjavac (5 sati)
• Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje: prof. dr. sc. Lidija Petrić (6 sati)
• Osnove turističkog zakonodavstva: Robert Pende, dipl. oec. (6 sati)
• Turističke agencije: dr. sc. Davorka Mikulić (12 sati)
• Vježbe: Ivo Vuka, dipl. oec. (10 sati)

 

 

 

ISPITNI PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE

 

 

1. POLITIČKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(5 nastavnih sati)


1. USPOSTAVA NEZAVISNE I SUVERENE REPUBLIKE HRVATSKE
Uspostava demokratske vlasti u Hrvatskoj
Donošenje hrvatskog Ustava od 22. prosinca 1990.
Referendum o suverenosti i samostalnosti, objava nezavisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. i odluka Sabora od 8. listopada 1991.
Agresija na Hrvatsku i Domovinski rat
2. TEMELJNE VRIJEDNOSTI I NAČELA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljne odredbe Ustava
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda
Osobne i političke slobode i prava
Gospodarska, socijalna i kulturna prava
3. USTROJSTVO VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE
Hrvatski sabor (način izbora, djelokrug)
Predsjednik Republike Hrvatske (izbor, prava i dužnosti)
Vlada Republike Hrvatske (imenovanje, sastav, odgovornost, ovlasti)
Sudbena vlast (samostalnost i neovisnost, Državno sudbeno vijeće, vrste sudova)
Državno odvjetništvo (djelokrug)
4. USTAVNI SUD
Izbor, sastav i djelokrug
5. HRVATSKE POLITIČKE STRANKE I STRANAČKI SUSTAV
Pojam, osnivanje i prestanak, financiranje
6. REPUBLIKA HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA
Institucije EU (Europski parlament, Vijeće EU i Europska komisija)
Proces stabilizacije i pridruživanja (postupak screeninga, Nacionalni program RH za pridruživanje EU)
Pravna stečevina (acquis communautaire, Direktive)

2. GOSPODARSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE

(5 nastavnih sati)

1. RAZVOJ PODUZETNIČKOG TRŽIŠNOG GOSPODARSTVA
Uvođenje tržišnih odnosa
Privatizacija i denacionalizacija
Restrukturiranje gospodarstva
Reforma pravnog sustava
2. OSNOVE GOSPODARSKOG SUSTAVA (s posebnim osvrtom na turizam)
Glavne gospodarske grane (poljoprivreda, prehrambena industrija, tekstilna industrija, drvoprerađivačka industrija, metaloprerađivačka industrija, kemijska industrija, naftna industrija, elektroindustrija, graditeljstvo, trgovina, brodogradnja, pomorstvo i turizam.
Izvoz i uvoz
Bruto domaći proizvod
Tržište rada
Monetarna politika
Fiskalna politika
Bankarski sustav, tržište kapitala i tržište osiguranja
3. EKONOMSKA ORIJENTACIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Odnosi s Europskom unijom,
Odnosi s drugim državama Europe i svijeta

3. OSNOVE TURIZMA I UVOD U TURISTIČKO POSLOVANJE
(6 nastavnih sati)

1. OSNOVNI POJMOVI U TURIZMU
Turizam, turist, turističko putovanje
Vrste ili oblici turizma, turistički proizvod
Osnovna obilježja suvremenog turizma
Turističko odredište – destinacija, pojam i obilježja (atrakcije)
Osnovni činitelji razvoja turističke destinacije
Radna snaga u turizmu
Razvitak turizma
Turizam u Hrvatskoj (dominantne vrste, trendovi, mogućnosti i ograničenja razvoja)
2. TURISTIČKA POTRAŽNJA I TURISTIČKA PONUDA
Pretpostavka za formiranje turističke potražnje (poticaji i ograničenja)
Pretpostavke za formiranje turističke ponude
Turističke potrebe i proces donošenja odluka o turističkom putovanju
Turistička motivacija, aktivnosti i oblici turizma
3. ČINITELJI NUŽNI ZA RAZVOJ TURIZMA
Prometnice i prijevoz
Turističke atrakcije
Receptivni kapaciteti (ugostiteljstvo, trgovina, promet, servisi, telekomunikacija, pošta i dr.)
Turističko posredovanje
4. UČINCI TURIZMA
Utjecaj turizma na gospodarski razvitak
Utjecaj turizma na okoliš i prostor
Utjecaj turizma na društvo i kulturu
5. ORGANIZACIJA I PLANIRANJE U TURIZMU
Turistički sustav i organizacija (državna tijela, turističke zajednice, poduzetnici u turizmu, udruge u turizmu)
Planiranje turističkoga razvitka
Marketing u turizmu
6. TURISTIČKO POSLOVANJE
Poslovanje ugostitelja
Poslovanje turističkih agencija
Nacionalne i međunarodne turističke udruge

4. OSNOVE TURISTIČKOG ZAKONODAVSTVA
(6 nastavnih sati)

1. DRŽAVNA UPRAVA U PODRUČJU TURIZMA
Općenito od državnoj upravi (poslovi i tijela državne uprave)
Državna uprava u turizmu (nadležna tijela, nadležnost)
2. SUSTAV TURISTIČKIH ZAJEDNICA
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
3. BORAVIŠNE PRISTOJBE I ČLANARINE
Zakonom o boravišnoj pristojbi
Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama
4. UGOSTITELJSKA DJELATNOST
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Podzakonski akti za provedbu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
5. USLUGE U TURIZMU
Zakon o pružanju usluga u turizmu
Podzakonski akti za provedbu Zakona o pružanju usluga u turizmu
6. UGOVORI U TURIZMU
Zakon o obveznim odnosima – ugovor o organiziranom putovanju, posrednički ugovor o putovanju, ugovor o alotmanu, ugovor o ostavi
Posebne uzance u ugostiteljstvu

5. TURISTIČKE AGENCIJE
(12 nastavnih sati)

Ispit se sastoji od usmenog dijela i pismenog dijela u kojem se piše kraći tekst na zadanu temu iz hrvatskog kulturnog, znanstvenog ili političkog života.
1. NASTANAK, FUNKCIJE I VRSTE TURISTIČKIH AGENCIJA
Nastanak i razvoj turističkih (putničkih) agencija u Hrvatskoj i svijetu;
Osnovne funkcije turističkih agencija
Vrste turističkih agencija (emitivne i receptivne, grosističke i detaljističke, lokalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja, sa i bez razvijene mreže poslovnica, turoperator, kombiniranog poslovanja)
2. TURISTIČKA AGENCIJA I SURADNJA S POSLOVNIM PARTERIMA
Turistička agencija i ugostitelj
Turistička agencija i pružatelj ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
Turistička agencija i prijevoznik
Turistička agencija i drugi pružatelji ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga
Odnosi s drugim turističkim agencijama
Turistička agencija i korisnik usluge (zaštita potrošača)
Informatizacija poslovanja i kompjutorski rezervacijski sustavi
Poslovno komuniciranje
3. ORGANIZIRANO PUTOVANJE (TURISTIČKI PROIZVOD)
Stvaranje, promidžba, prodaja i realizacija organiziranog putovanja (paket aranžmana i izleta)
Posebne vrste organiziranog putovanja
Formiranje cijena i kalkulacija
Promidžbeni materijal
Marketing
Promocija i distribucija
Direktna i indirektna prodaja (tehnike prodaje)
Jamčevina i osiguranja
4. TURISTIČKE AGENCIJE I STRUKOVNE UDRUGE U TURIZMU
Strukovne udruge u Hrvatskoj
Međunarodne strukovne udruge
5. IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA U TURISTIČKOJ AGENCIJI
Izdavanje putnih isprava u avionskom prometu;
Izdavanje putnih isprava u željezničkom prometu;
Izdavanje putnih isprava u autobusnom prometu;
Izdavanje putnih isprava u brodskom prometu.
8. OSNOVE FINANCIJA ZA TURISTIČKE AGENCIJE
9. OSNOVE RAČUNOVODSTVA ZA TURISTIČKE AGENCIJE
10. OSNOVE INFORMATIKE ZA TURISTIČKE AGENCIJE

5. VJEŽBE
(10 nastavnih sati)

Komunikacija
Rad na šalteru
Izrada dokumenata vezanih uz pružanje pojedinih usluga
Izdavanje karata, ulaznica
Rješavanje prigovora