Raspored predavanja i ispitni rokovi seminara za Voditelja poslovnice

Raspored predavanja i ispitni rokovi seminara za Voditelja poslovnice

Seminar za voditelja poslovnice

Raspored predavanja voditelja poslovnice 11-2016

Raspored ispita za voditelje poslovnice 11-2016

 

 

STRUČNI ISPIT ZA VODITELJA POSLOVNICE 


Ispitnu komisiju na seminarima imenuje resorno ministarstvo. 
Stručni ispit za voditelja poslovnice sastoji se od više ispitnih cjelina.
 
Popis i vrsta ispita

Politički sustav RH: pismeni test
• Gospodarski sustav RH: pismeni test
• Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje: pismeni test
• Osnove turističkog zakonodavstva: pismeni test
• Turističke agencije: pismeni test
• Vježbe: seminarski rad + usmena obrana Napomena:
• U cijenu seminara uključena su 2 izlaska na ispit iz svakog predmeta. Svaki sljedeći izlazak naplaćuje se 300,00 kn. 
• Ispiti u sklopu aktivnog seminara održavaju se kroz 3 ispitna roka (naznačeni na web stranicama Fakulteta). 
• Izlazak na ispit MORA se elektronski prijaviti u roku navedenom na web stranicama Fakulteta. Zakašnjele prijave neće se uzeti u obzir. 
• Polaznik ima pravo izlaziti na ispite u ciklusu u kojem je upisao seminar te u prvom narednom ciklusu. Ukoliko do kraja prvog narednog ciklusa nije položio stručni ispit za voditelja poslovnice, briše se iz evidencije .


• Uvjet za izlazak na ispit iz predmeta „Vježbe“ uključuje položene sve prethodno navedene ispite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za dodatne informacije obratite se Tajnici ispitne komisije Marini Tudor 

(T: (021) 430-651, E: marina.tudor@efst.hr)