Za studente - Stručna praksa - Stručna praksa - Društveno korisno učenje

Stručna praksa - Društveno korisno učenje

Enter Title

Svrha stručne prakse - DKU

SP-DKU je izborni predmet koji se upisuje u okviru studijskih programa Ekonomskog fakulteta u Splitu, a koji se izvodi u prihvatnoj organizaciji društveno korisnog karaktera, kroz aktivnosti vezane uz studij/smjer. Student ima pravo upisati SP-DKU samo jednom tijekom svakog studija.

SP-DKU se izvodi u prihvatnoj organizaciji s kojom EFST ima sklopljen ugovor o izvođenju SP-DKU.

Upis stručne prakse

U cilju organiziranja upisa SP-DKU, 1. rujna se raspisuje natječaj koji se objavljuje na mrežnim stranicama EFST-a.

Na natječaj se mogu prijaviti samo oni studenti koji, temeljem stanja položenih ispita 15. rujna, u narednoj akademskoj godini mogu upisati izborne predmete zadnje godine preddiplomskog, stručnog, diplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija. Prijave studenata na natječaj zaprimaju se do 15. rujna kroz e-prijavni obrazac, do kada se u studentsku referadu dostavljaju i sve dodatne potvrde neophodne za bodovanje u selekcijskom postupku.

Ako je broj mjesta za realizaciju SP-DKU manji od broja prijavljenih studenata provodi se selekcijski postupak. Konačni upis SP-DKU provodi se kroz postupak predupisa i informacijski sustav EFST-a.

Selekcijski postupak za upis stručne prakse

Selekcijski postupak se provodi uzimajući u obzir sljedeće kriterije (svi kriteriji imaju istu težinu):

  1. ECTS ponderirani prosjek ocjena sa studija - raspon od 2,0 do 5,0 bodova,
  2. dodatne aktivnosti (volontiranje, natjecanja, projekti i sl.) - 0,5 bodova za svaku potvrdu, maksimalno 2 boda.

Motivacijskim pismom, koje nije obvezno, studenti mogu ostvariti dodatne bodove (raspon od 0,5 do 1 bod).

Trajanje i realizacija stručne prakse

SP-DKU se izvodi u ukupnom trajanju od 180 sati, sukladno Izvedbenom planu za SP-DKU. Tako se za aktivnosti sudjelovanja na predavanju i proučavanja literature predviđa angažman od 13 sati, za aktivnosti mentoriranja (konzultacija i kontrolnih sastanaka) angažman od 30 sati te 12 sati za Izvještaj o SP-DKU i diseminaciju. Preostalih 125 sati student treba odraditi u i za prihvatnu organizaciju, provodeći ugovorene aktivnosti, a na način najpogodniji za njihovo izvršenje, dogovoren s mentorom iz prihvatne organizacije.

SP-DKU se realizira u nastavnom razdoblju ljetnog semestra tekuće akademske godine. Pohađanje SP-DKU ne daje osnovu za pravdanje izostanaka s nastave.

Ocjenjivanje stručne prakse:

SP-DKU opisno ocjenjuju mentor iz prihvatne organizacije i mentor s EFST-a u obrascu Ocjena SP-DKU (QF11-9).

Mentor iz prihvatne organizacije kontinuirano prati izvođenje aktivnosti prema usvojenom Operativnom planu, te na kraju SP-DKU svakom studentu dodjeljuje jednu od sljedeće dvije opisne ocjene:

  • Student je uspješno odradio SP-DKU
  • Student nije uspješno odradio SP-DKU.

Predmet SP-DKU smatra se položenim samo u slučaju ako su opisne ocjene oba mentora potvrdile uspješnu realizaciju SP-DKU/Izvještaja o SP-DKU.

Izvještaj o stručnoj praksi

Student sudjeluje u izradi Operativnog plana SP-DKU (QF11-5) za konkretnu prihvatnu organizaciju, odnosno u razradi i planiranju ugovorenih aktivnosti. Operativni plan odobravaju mentor prihvatne organizacije i mentor s EFST-a, te isti postaje instrument praćenja izvođenja SP-DKU.

Student je dužan na kraju SP-DKU predati u pisanom obliku Izvještaj o SP-DKU (QF11-6), te ga usmeno izložiti mentoru s EFST-a. Konačna verzija Izvještaja o SP-DKU mora biti predana mentoru s EFST-a najkasnije 30 dana od završetka SP-DKU.

Ocjena kvalitete stručne prakse

U završnom upitniku (QF11-8), student ocjenjuje i kvalitetu SP-DKU. Student upitnik predaje mentoru s EFST-a u trenutku predaje obrasca QF11-9 na ocjenjivanje.

Centar za DKU obrađuje sve upitnike SP-DKU propisane ovim Pravilnikom. Na temelju analize kvalitete SP-DKU i zadovoljstva studenata, u redovnoj proceduri upravljanja kvalitetom, predlaže, a prodekan za nastavu donosi odluku o nastavku suradnje s prihvatnom organizacijom. Rezultati vrednovanja SP-DKU se dostavljaju Odboru za unaprjeđenje kvalitete EFST-a.

Dokumenti vezani za Stručnu praksu