Fakultet - Organizacija - Stručne službe - Centar za međunarodnu suradnju i potporu znanstvenoistraživačkom radu

Centar za međunarodnu suradnju i potporu znanstvenoistraživačkom radu

Enter Title

Aktivnosti:

  • iniciranje i intenziviranje međunarodne suradnje s partnerskim visokoobrazovnim institucijama u Europi i svijetu,
  • poticanje razmjene znanja kroz aktivnosti mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnoga osoblja,
  • sudjelovanje u međunarodnim projektima u području istraživanja i visokog obrazovanja.

web:

Djelatnici:

Stručna savjetnica za međunarodnu suradnju

Danijela Coppola, mag.oec.
telefon: +385 / (0)21 / 430-706
e-mail: dcoppola(na)efst.hr

Ured  se nalazi u Aneksu zgrade Fakulteta, na 1. katu oznake 121.

Danijela kontaktira sa stranim partnerima (institucijama i pojedincima) radi uspostavljanja svih oblika međunarodne suradnje na polju nastave i znanstvenoistraživačkog rada Fakulteta, informira studente i djelatnike Fakulteta o mogućnostima međunarodne aktivnosti i mobilnosti, obavlja sve poslove u svezi pripreme, cjelokupne podrške i praćenja izvođenja aktivnosti u području dolazne i dolazne međunarodne mobilnosti studenata i osoblja, obavlja organizacijsko-tehničke poslove vezane za međunarodne obrazovne programe na Fakultetu, priprema i objavljuje informacije i materijale na mrežnim stranicama Fakulteta vezane za odlaznu i dolaznu međunarodnu mobilnost studenata, obavlja organizacijsko-tehničke poslove u pripremi i organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova kojima je Fakultet organizator ili suorganizator te daje inicijative za unaprjeđivanje međunarodne aktivnosti Fakulteta.

Danijela je i koordinatorica ERASMUS+ i CEEPUS programa na Fakultetu.

 

Stručni savjetnik za potporu znanstvenoistraživačkom radu

Josip Grgić, mag.oec.
telefon: +385 / (0)21 / 430-650
e-mail: jgrgic(na)efst.hr

Ured  se nalazi u Aneksu zgrade Fakulteta, na 2. katu oznake 240.

Josip prati aktivnosti u području znanstvenoistraživačkog rada, administrira provođenje komercijalnih istraživačkih projekata, sudjeluje u izradi komercijalnih istraživačkih projekata, administrira projekte financirane iz ESI fondova, obavlja poslove u pripremi i organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova, sudjeluje u pripremi plana aktivnosti Centra u području znanstvenoistraživačkog rada i brine o unapređenju poslovnih procesa u kojima sudjeluje.