Doktorski studij - Upisi i natječaji - Natječaj

Natječaj

Enter Title

EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J

ZA UPIS NA  DOKTORSKI STUDIJ

EKONOMIJE I POSLOVNE EKONOMIJE u akademskoj godini 2023./2024.

 

Uvjeti za upis

Doktorski studij može upisati pristupnik koji je u polju ekonomije završio sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij, odnosno poslijediplomski specijalistički/znanstveni/stručni studij.

Studentima poslijediplomskih studija koji su završili ili im je ostala samo izrada i obrana specijalističkog/magistarskog rada, priznat će se, sukladno pravilima studija, određeni broj ECTS-a.

Pristupnici koji su diplome stekli izvan RH uz prijavu na natječaj moraju priložiti dokument kojim se dokazuje da je proveden postupak akademskog priznavanja stečene diplome. 

Akademski stupanj: Doktor društvenih znanosti (dr. sc. socio.), ekvivalent Ph.D.

Trajanje studija: 6 semestara/180 ECTS

Pristupnik će biti upisan na studij ako udovolji uvjetima selekcijskog postupka i ako Ekonomski fakultet u Splitu može, u odnosu na područje užeg znanstvenog interesa, osigurati potencijalnog mentora. 

Broj pristupnika: 10

Natječaj je otvoren do 22. travnja 2024. godine.

Prijave se podnose preporučeno poštom uz naznaku: Natječaj za doktorski studij, na adresu:

Ekonomski fakultet u Splitu
Centar za poslijediplomske studije
Cvite Fiskovića 5
21 000 Split

Prijava mora sadržavati:

 • Popunjeni obrazac prijave,
 • Ovjerene kopije diploma svih razina studija
 • Prijepise ocjena svih prethodno završenih studija
 • Domovnicu - izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz Knjige državljana; za strane državljane odgovarajući dokument
 • Životopis
 • Objavljene znanstvene radove (ukoliko je primjenjivo)
 • Esej iz područja užeg znanstvenog interesa *
* U eseju se prezentira uže područje znanstvenog interesa. Nije neophodno precizno definirati problem istraživanja, ciljeve istraživanja i hipoteze.
*Kroz esej pristupnik treba pokazati da je pročitao relevantnu recentnu literaturu, razumio razinu postojećih spoznaja i otvorena pitanja, kritičan prema postojećim istraživanjima i spoznajama i sposoban jasno formulirati i argumentirano obrazložiti svoje stavove.

 

Školarina*:

 • za polaznike u punom trajanju 11.950,00 EUR
 • za polaznike kojima se priznaje jedan dio studijskih obveza, temeljem poslijediplomskog studija, školarina se utvrđuje proporcionalno priznatim ECTS-ima.

* U školarinu je uključena i ocjena i obrana doktorskog rada.

Mogućnosti plaćanja:

 • Školarina se plaća pri upisu odjednom (5% popusta) ili u ratama
 • Polaznici studija u punom trajanju koji plaćaju u ratama, prvu ratu (1/3 školarine) plaćaju pri upisu, a ostatak u dvije jednake rate na početku druge i treće godine studija
 • Ostali polaznici studija prvu ratu (1/2 školarine) plaćaju pri upisu, a ostatak na početku druge godine studija

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  u Centru za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu, na e-mail: pds@efst.hr; mkatic@efst.hr ili  telefon: 021/430-720 

Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Ekonomski fakultet u Splitu zadržava pravo da u akademskoj 2023./2024. godini ne upiše studente na navedeni doktorski studij.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u Natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod.