Pravne Informacije - Pristup informacijama

Pristup informacijama

Katalog informacija Ekonomskog fakulteta u Splitu

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

godina izvješće u formatu
2022 PDF CSV
2021 PDF CSV
2020 PDF CSV
2019 PDF CSV
2018 PDF CSV
2017 PDF CSV
2016 PDF CSV

 

Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) Ekonomski fakultet u Splitu, kao tijelo javne vlasti, dužno je omogućiti pristup informacijama svim zainteresiranim stranama i to na sljedeći način:

 1. putem službenih mrežnih stranica Fakulteta
 2. davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja
 3. neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama
 4. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koje sadrže tražene informacije, dostavljanjem informacije u pisanom obliku ili dostavljanjem preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik pristupa informaciji ovlašteniku koji je podnio zahtjev.

 Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama, dostavljanjem zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na adresu sjedišta Fakulteta:
  Ekonomski fakultet u Splitu
  Cvite Fiskovića 5
  21 000 Split
 • putem elektroničke pošte na adresu:
  info@efst.hr
 • telefonom na broj:
  021 430 601
 • telefaksom na broj:
  021 340 701
 • usmenim putem:
  osobno, na zapisnik u službenim prostorijama, svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 sati.

Pisani zahtjev ovlaštenika sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Ovlaštenik  nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Ovlaštenik može u zahtjevu predložiti način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Odgovor na dostavljeni zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji, Fakultet je obvezan dati najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ovlaštenici su oslobođeni od plaćanja upravnih pristojbi, ali Fakultet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Povjerenik za informiranje donio je Kriterije kojima je propisana visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

            https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2014_01_12_231.html

Naknade stvarnih materijalnih troškova uplaćuju se na žiro račun Fakulteta kod Hrvatske poštanske banke, broj: 2390001-1100015220, uz naznaku svrhe uplate: naknada za uslugu pristupa informaciji.

Asset lista Fakulteta

Upitnik za samoprocjenu Fakulteta