ShapeTourism

Naziv projekta: BLUTOURSYSTEM

Projekt BLUTOURSYSTEM doprinosi unaprjeđenju okvira za održivi rast Plavog turizma u skladu sa sektorskim politikama Europske unije i EUSAIR strategije. Kapitalizacijom alata temeljenih na znanju razvijenih u projektu Tourmedassets Programa Mediteran, BLUTOURSYSTEM pruža Quadruple Helix platforme organizirane u: ADVICE BLUE POINT(ABP) & CB LIVING LAB (LL). Odobren je za financiranje iz Programa Interreg V-A Italija- Hrvatska 2014.- 2020. u okviru prioritetne osi 1- Plave inovacije, specifičnog cilja 1.1 – Unaprijediti okvirne uvjete za inovacije u relevantnim sektorima plavog gospodarstva u Programskom području.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Razvoj nove tržišne inteligencije temeljene na alatima baziranim na znanju kao potpori prekograničnoj turističkoj mreži;
  • Poboljšanje vještima i kapaciteta za razvoj prekograničnih turističkih mreža i ekosistema plavog gospodarstva;
  • Omogućiti dionicima korištenje otvorene platforme i naprednih usluga za poticanje prekograničnog plavog turizma.

Projekt BLUTOURSYSTEM:

  • identificira nove prekogranične turističke scenarije;
  • povećava vještine, znanje i kapacitete sudionika;
  • određuje multiplikativni efekt na turistički sektor.

Ciljane skupine projekta su: lokalna, regionalna i nacionalna tijela javne vlasti, regionalne i lokalne razvojne agencija, gospodarske komore i druge potporne institucije u gospodarstvu, mala i srednja poduzeća, sveučilišta, institucije za prijenos znanja, istraživačke institucije, neprofitne organizacije, udruge, agencije za inovacije, poslovni inkubatori, organizacije za edukacije i treninge, kao i socijalni partneri i institucije tržišta rada. Prijavitelj projekta je Sveučilište CA' FOSCARI Venecija, a partneri su: Regija Veneto, Regija Puglia, Istarska županija, Sveučilište u Splitu- Ekonomski fakultet i Lokalna akcijska grupa „LAG5“ Orebić. Ukupan proračun projekta iznosi 1.037.050,00 €.

Reserchgate:

Blutour Advice Point: