Pripreme za prijavu

  • PRAVILNIK I OBRAZAC ZA PRED-PRIJAVU

Osnovna načela mobilnosti, vrsta i trajanje mobilnosti, postupak prijave, osnovne isprave, prava i obveze studenta, kao i druga pitanja vezana za provedbu mobilnosti studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu, regulirana su člancima (od 143. do 160.) Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Fakulteta . 

Sadržaj, ugovaranje, mentoriranje, pohađanje i ocjenjivanje stručne prakse kao dijela studijskog programa, a realizirane kroz program mobilnosti, regulirani su člankom 13 Pravilnika o stručnoj praksi .

Prije prijave za mobilnost na instituciju domaćin bilo u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse, bez obzira da li u okviru ili izvan institucionalne suradnje, ili prije prijave na natječaj, ako se namjerava prijaviti na natječaj za dobivanje financijske potpore, student od Fakulteta na pripadajućem obrascu treba zatražiti odobrenje za prijavu za studentsku mobilnost.   

Studija učinka mobilnosti studenata:

- jačanje ključnih transverzalnih vještina koji poslodavci iznimno cijene,
- diplomirani studenti s međunarodnim iskustvom mnogo bolje prolaze na tržištu rada,
- stopa nezaposlenosti niža za 23% u odnosu na osobe koje nisu sudjelovale u mobilnosti,
- 92% poslodavaca traži osobine poput tolerancije, povjerenja, vještina rješavanja problema, poznavanja svojih prednosti i slabosti te odlučnosti pri donošenju odluka,
- mobilnost se reflektira na samopercepciju osobnosti i potiče osobni razvoj.

  • VRSTE MOBILNOSTI

    • STUDIJSKI BORAVAK

Studijski boravak je aktivnost mobilnosti u okviru redovnog ili izvanrednog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija na drugoj visokoobrazovnoj instituciji. Mobilnost u svrhu studijskog boravka, student može ostvariti na bilo kojoj akreditiranoj visokoobrazovnoj instituciji.

Studijski boravak na temelju međuinstitucijske suradnje moguće je ostvariti isključivo s visokoobrazovnim institucijama s kojima Fakultet ili Sveučilište ima sklopljen sporazum o suradnji.

Studijski boravak na temelju međudržavne suradnje moguće je ostvariti isključivo prema visokoobrazovnim institucijama u zemljama s kojima RH ima sklopljen sporazum o akademskoj suradnji. Stipendije se dodjeljuju preko javnih natječaja studentima svih razina studija za djelomični (ili cjelokupni) studij, postdoktorski studij/istraživanje, studijski/istraživački boravak i ljetni jezični tečaj. Popis zemalja dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU .

Studijski boravak izvan institucionalne i državne suradnje moguće je ostvariti i na akreditiranu visokoobrazovnu instituciju prema samostalnom odabiru studenta (studenti slobodnjaci/freemoveri).

Studijski boravak u okviru ERASMUS+ programa moguće je ostvariti isključivo na inozemnoj visokoobrazovnoj instituciji s kojom Fakultet ima sklopljen sporazum o suradnji.

Mobilnost u okviru CEEPUS programa moguće je ostvariti isključivo na akreditiranim visokoobrazovnim institucijama zemalja potpisnica multilateralnog sporazuma CEEPUS: Albaniji, Austriji, BiH, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Kosovu, Makedoniji, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji. Fakultet je partner u CEEPUS III Mreži -  International CEEPUS Network of Administration, Economics and Organizational Sciences.

Ako Fakultet ima sklopljen sporazum o suradnji s odabranom visokoobrazovnom institucijom ili ako se visokoobrazovna institucija zemlje potpisnice multilateralnog sporazuma CEEPUS, student je oslobođen plaćanja školarine i bilo kakve druge naknade koja se ne naplaćuje matičnim studentima poput prijave ispita, korištenja interneta, knjižnice itd. Naknada se može zatražiti, kao i kod matičnih studenata, samo za neke usluge poput fotokopiranja, osiguranja itd., što treba biti uređeno institucionalnim sporazumom. Ovim sporazumom je obično, ali ne i nužno, sistemom reciprociteta definirano i pravo korištenja lokalnih studentskih prava (smještaj, prehrana i prijevoz). 

Putni i životni (smještaj i prehrana) troškovi mogu se djelomično pokriti iz financijske potpore programa ERASMUS+. U CEEPUS programu, smještaj i prehrana su osigurani, pa financijska potpora služi za pokrivanje ostalih životnih troškova tijekom studijskog boravka na inozemnoj visokoobrazovnoj instituciji. Iznosi financijske potpore u CEEPUS zemljama se razlikuju - na naslovnici mrežne stranice programa, odabirom države na izborniku dolje, naveden je iznos potpore za svaku državu. Povrat putnih troškova vrši se nakon povratka s CEEPUS studijskog boravka - bez obzira na vrstu prijevoza povrat se vrši se prema slijedećoj proceduri .

Stipendije po osnovi međudržavne suradnje definirane su u sporazumu sa svakom pojedinom zemljom, a uvjeti su raspisani u Natječaju.

Prilikom studijskog boravka izvan institucionalne i državne suradnje, student snosi sve troškove svog studijskog boravka.  

    • STRUČNA PRAKSA

U okviru ERASMUS+ programa, obavljanje stručne prakse student može planirati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, samo u državama članicama EU, EFTA državama (Island, Lihtenštajn i Norveška) te Makedoniji i Turskoj. Mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj. Obavljanje studentske prakse nije moguće planirati u:

- europskim ustanovama,
- organizacijama koje upravljaju programima EU.

Stručnu praksu moguće je planirati u ostalim predstavništvima RH u inozemstvu (npr. školama, kulturnim institutima itd.) pod uvjetom da će razdoblje mobilnosti imati međunarodni karakter. To znači da bi student koji planira obaviti stručnu praksu u takovoj ustanovi mogao steći iskustva koja ne bi mogao steći da sličnu praksu obavlja u RH.

Ponude stručne prakse kontinuirano se objavljuju na portalu http://erasmusintern.org, mrežnim stranicama Sveučilišta , portalu agencije za posredovanje u pronalasku stručne prakse: https://www.pic-management.com/en/schools-universities/ , pretraživačima ponuda stručne prakse u Velikoj Britaniji: http://www.placement-uk.com/ http://intergrad.co.uk/, Irskoj:  https://www.jobted.ie/internship-jobs , Njemačkoj:  www.stipendienprogramm.org, Španjolskoj, Italiji i Portugalu: https://www.trainingexperience.org/ , http://www.spain-internship.com/en/   i https://www.animafestexperience.net/internshipsabroad/en/, te portalu agencija za posredovanje u pronalasku stručne prakse: http://www.tenerifejobtraining.com/profesionals/ ,   https://www.pic-management.com/en/schools-universities/.

Aktivnosti stručne prakse trebaju biti u skladu s ishodima učenja studijskog programa u koji je student upisan.

Student stručnu praksu može pronaći i samoinicijativno ili uz pomoć mentora. 

Putni i životni (smještaj i prehrana) troškovi mogu se djelomično pokriti iz financijske potpore programa ERASMUS+. Neki praksodavci, uz finanacijsku potporu programa, daju naknade za obavljanje stručne prakse te neki omoguće smještaj i/ili hranu.

Od a.g. 2015/2016. stručna praksa uključena je u sveučilišne studijske programe Poslovne ekonomije i Turizma te studijski program stručnih studija Management malog poduzeća i Turističko poslovanja i to kao izborni kolegij u 6. semestru stručnog i prediplomskog studija, te 3. semestru diplomskog studija pa student praksu može odraditi i u inozemstvu uz financijsku potporu ERASMUS+ programa.

  • STATUS STUDENTA NA MATIČNOJ INSTITUCIJI (UPIS, PRAVA I OBVEZE TIJEKOM MOBILNOSTI)

Za vrijeme razdoblja mobilnosti u svrhu studijskog boravka, student EFST-a ostaje upisan na Fakultetu i dužan je nastaviti plaćati školarinu ukoliko se nalazi u kategoriji studenata koji u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.

Prilikom upisa u godinu studija tijekom koje će se ostvariti studijski boravak, student upisuje sve obvezne i izborne kolegije bez obzira na nastupajuću mobilnost. Zamjena ECTS bodova za obvezne i/ili izborne kolegije vrši se nakon povratka sa studijskog boravka.  

Za vrijeme mobilnosti student ne smije koristiti prava na smještaj i prehranu koja proizlaze iz statusa redovitog studenta.

Na stručnu praksu može ići student koji je diplomirao uz uvjete da je u trenutku prijave na Natječaj za dodjelu financijske potpore ima/a/la statusu studenta te da praksa mora završiti unutar godine dana od datuma završetka studija. Student koji odlazi na stručnu praksu nakon što diplomira, prije odlaska na mobilnost dužan je Studentskoj službi podnijeti molbu s zahtjevom za izdavanje Dopunske isprave nakon povratka sa stručne prakse i unošenja podataka o mobilnosti u informacijski sustav Fakulteta. U protivnom studentu će po povratku, na zahtjev izdavanja Dopunske isprave s uključenim podatkom o mobilnosti, biti naplaćena naknada za izdavanje duplikata Dopunske isprave nakon završetka studija. 

Tijekom razdoblja mobilnosti (studijskog boravka ili stručne prakse), student ne može pristupati polaganju ispita s matične institucije i evidentirati ocjeneStudenti koji odlaze na mobilnost u 4. semestru diplomskog studija te u istom semestru namjeravaju i diplomirati (ne namjeravaju produžiti studij za pisanje diplomskog rada), prije odlaska na mobilnost  trebaju izraditi i imati ocijenjen Istraživački rad 2.