Za studente - Studijski programi

Studijski programi

Studijski programi

Sveučilišni studij

Prijediplomski sveučilišni studij traje 3 godine. Završetkom prijediplomskog sveučilišnog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) odnosno prvostupnica (baccalaurea) ekonomije.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu organizira i provodi tri prijediplomska sveučilišna studija: Ekonomija, Poslovna ekonomija i Turizam, sa odgovarajućim smjerovima.

Za svaku završenu godinu student stječe 60 ECTS bodova. Nakon završenog prijediplomskog sveučilišnog studija i stečenih 180 ECTS bodova student može upisati odgovarajući diplomski studij.

Diplomski sveučilišni studij traje 2 godine. Završetkom sveučilišnog diplomskog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra ekonomije.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu organizira i provodi tri sveučilišna diplomska studija: Ekonomija, Poslovna ekonomija sa odgovarajućim smjerovima i Turizam i hotelijerstvo.

Za svaku završenu godinu student stječe 60 ECTS bodova. Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija i stečenih 120 ECTS bodova (ukupno 300 ECTS bodova) student može upisati odgovarajući poslijediplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički studij.

Stručni studij

Prijediplomski stručni studij traje tri godine. Završetkom prijediplomskog stručnog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje stručnog naziva: prvostupnik odnosno prvostupnica ekonomije.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu organizira i provodi dva prijediplomska stručna studija: Menadžment malog poduzeća sa odgovarajućim smjerovima i Turističko poslovanje.

Za svaku završenu godinu student stječe 60 ECTS bodova. Nakon završenog prijediplomskog stručnog studija i stečenih 180 ECTS bodova student može upisati sveučilišni diplomski (uz svladavanje Programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije) ili specijalistički diplomski stručni studij.

Stručni diplomski studij Menadžment sa odgovarajućim smjerovima traje dvije godine. Završetkom stručnog diplomskog studija student stječe 120 ECTSa i izdaje mu se diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje stručnog naziva: magistar ekonomije odnosno magistra ekonomije.