Diplomski studij Poslovne ekonomije

Trajanje: 2 godine
ECTS bodova: 120
Uvjeti za upis:
 • završeno srednje četverogodišnje školovanje
 •  završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni ili drugi odgovarajući studij
  • sveučilišni prvostupnici ekonomskih i srodnih programa,
  • diplomirani studenti sveučilišnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih programa,
  • ostali sveučilišni prvostupnici (nesrodni programi) uz uvjet upisa razlikovnih predmeta,
  • diplomirani studenti dodiplomskih sveučilišnih nesrodnih programa uz uvjet upisa razlikovnih predmeta,
  • magistri struke s nesrodnih visokih učilišta uz uvjet upisa razlikovnih predmeta,
  • stručni prvostupnici u polju ekonomije s najmanje 180 ECTS-a uz položen Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije
Vrsta studija: diplomski sveučilišni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Ishodi učenja:

GENERIČKI ISHODI UČENJA STUDIJA

 • Kritički prosuđivati složene probleme temeljem relevantne metodologije, literature i podataka
 • Koncizno i argumentirano izložiti svoje stavove, spoznaje i/ili rezultate istraživanja
 • Odabrati i kombinirati kvantitativne metode i IKT u rješavanju poslovnih problema u upravljanju
 • Razviti komunikaciju i suradnju u različitim poslovnim i kulturološkim okruženjima
 • Izgraditi osobnu i timsku odgovornost u rješavanju složenih poslovnih problema
 • Integrirati principe etičnosti i društvene odgovornosti u donošenje odluka

OPĆI ISHODI UČENJA STUDIJA

 • Oblikovati strategije upravljanja resursima gospodarskog subjekta
 • Kritički prosuđivati različite industrijske strukture i strateško ponašanje gospodarskih subjekata
Ishodi učenja smjera:

Financijski menadžment

 • Ocijeniti uspješnost poslovanja i tržišni položaj financijskih institucija
 • Upravljati financijskim instrumentima i porezima
 • Ocijeniti utjecaj promjena u financijskom sustavu na financijsko odlučivanje dionika gospodarstva

Informatički menadžment

 • Preporučiti specifikaciju korisničkih zahtjeva za razvoj informacijskog sustava
 • Vrednovati učinke uvođenja informacijskih sustava u poslovni sustav
 • Predložiti model analitičke obrade podataka korištenjem tehnologija i alata poslovne inteligencije

Menadžment

 • Kritički prosuditi organizacijsku strukturu za poslovanje gospodarskog subjekta
 • Utvrditi rješenja problema u području operacija i kvalitete poslovanja
 • Vrednovati uvjete odvijanja procesa poslovnog odlučivanja i funkcioniranja sustava za njegovu podršku

Marketing

 • Analizirati čimbenike okruženja i kritički prosuditi njihov utjecaj na marketinške aktivnosti gospodarskog subjekta na domaćem i/ili međunarodnom tržištu
 • Identificirati, valorizirati i razvijati odnose s tržišnim dionicima na primjeru profitnih/neprofitnih/javnih organizacija
 • Osmisliti vrijednost za različite skupine potrošača/kupaca/korisnika kojom će se organizacija diferencirati  i ostvariti konkurentsku prednost na tržištu
 • Oblikovati određene marketinške strategije-taktike
 • Kritički vrednovati i primjenjivati suvremene alate–metrike  pri upravljanju odnosima s različitim skupinama potrošača/kupaca/korisnika

Računovodstvo i revizija

 • Oblikovati financijske izvještaje složenih gospodarskih subjekata i vrednovati njihovu pouzdanost primjenom nadležnih računovodstvenih i revizijskih standarda
 • Poduprijeti proces donošenja menadžerskih odluka primjenom integriranog modela mjerenja financijskih i nefinancijskih performansi
 • Valorizirati nalaze revizije iz predloženog modela revizijskog rizika i odabranih revizijskih postupaka
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija student može nastaviti studij na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima na poslijediplomskom doktorskom studiju u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni magistar ekonomije