Fakultet - Organizacija - Stručne službe - Dekanat

Dekanat

Dekanat

Dekanat obavlja pravne i upravne poslove, poslove vezane uz rad tijela Fakulteta, poslove vezane za izdavačku djelatnost, stručne poslove u vezi s radom centara, poslove suradnje između visokih učilišta i međunarodnu suradnju, stručne poslove u vezi s nostrifikacijom diploma, opće i kadrovske poslove, provođenje postupaka javne nabave i vođenje evidencija, poslove prijema pošte i protokoliranja, vođenja i pohrane predmeta u arhivu te otpreme pošte, sekretarske poslove za dekana, prodekana i tajnika Fakulteta, organizaciju službenih posjeta Fakultetu, ugovaranje organiziranja prijeme i proslave, poslove dostave, poslove prijepisa te druge poslove u skladu s potrebama Fakulteta.

Radna mjesta u Dekanatu su:

  1. Stručni savjetnik (za nastavna pitanja)
  2. Stručni suradnik (za pravne i kadrovske poslove)
  3. Voditelj ostalih ustrojbenih jedinica (tajnica dekana)

Stručni savjetnik (za izdavačku djelatnost i cjeloživotno obrazovanje) obavlja stručne poslove vezane uz izdavačku djelatnost Fakulteta, sudjeluje u radu Povjerenstva za izdavačku djelatnost, organizira izdavanje udžbenika, brošura, časopisa, vodiča, kataloga i ostalih tiskanih materijala u izdanju Fakulteta, a za nastavne potrebe fakultetskih studija, brošura o nastavnim programima i planovima, te propagandnih kataloga Fakulteta i časopisa Management, koordinira rad pri pripremi svih materijala planiranih za tisak, usko surađujući s autorom/autorima, vrši dodjelu ISBN broja, surađuje s Knjižnicom radi dobivanja UDK oznake, surađuje sa sveučilišnim knjižnicama radi izrade CIP-a, i brine o dostavi obaveznih primjeraka, izrađuje kalkulaciju troška fakultetskih izdanja, priprema podatke za provođenje  javnog natječaja za odabir tiskare, sudjeluje u radu povjerenstva za javnu nabavu radi ocjene najpovoljnije ponude, brine se o plasiranju publikacija Fakulteta, izrađuje propagandne materijale za programe cjeloživotnog obrazovanja, priprema oglase odnosno natječaje o upisu na te programe, te ih dostavlja sredstvima javnog informiranja, izrađuje evidencije o polaznicima te uvjerenja o završenom programu, u dogovoru s voditeljem Centra za cjeloživotno obrazovanje daje usmene i pisane informacije potencijalnim polaznicima programa koje provodi taj Centar te obavlja i druge poslove po nalogu dekana i tajnika.

Stručni savjetnik (za nastavna pitanja) obavlja stručne poslove vezane uz nastavna pitanja i organiziranje nastave na Fakultetu, priprema preglede izvođenja nastave za akademsku godinu, prati i priprema promjene u izvođenju nastave, te unosi podatke o nastavnicima i suradnicima u program Studentske referade, priprema kalendar ispita, prati realizaciju nastavnih sati nastavnika i suradnika (radnika Fakulteta i vanjskih suradnika), obračunava prekonormni rad radnika Fakulteta, naknadu vanjskim suradnicima Fakulteta, te daje izvješća o planiranim i realiziranim nastavnim satima, priprema i izrađuje izvješća u vezi s realizacijom nastave i opterećenjima nastavnika i suradnika, te ih dostavlja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Sveučilištu u Splitu, izrađuje statistička izvješća u svezi provođenja studijskih programa i studija, priprema i provodi postupak utvrđivanja tema diplomskih radova, utvrđuje raspored dežurstava suradnika na ispitima, kolokvijima i testovima, priprema odnosno oblikuje materijale koji se odnose na izvedbu studija za Fakultetsko vijeće i druga tijela, surađuje na pripremi rasporeda nastave i konzultacija te obavlja i druge poslove u svezi s nastavom po nalogu dekana i tajnika.

Stručni savjetnik (za nastavna pitanja): Katarina Sumić Milković, dipl. oec.
Kontakt: (021) 430 705

Stručni suradnik (za pravne i kadrovske poslove) prati i primjenjuje propise iz oblasti radnih odnosa i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pomaže tajniku u svim pravnim poslovima, provodi odluke dekana i Fakultetskog vijeća vezane uz kadrove, izrađuje i dostavlja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa zahtjeve za odobrenje prijema radnika, dostavlja kadrovske podatke Ministarstvu, vodi matičnu knjigu radnika Fakulteta te vodi dosjee i ostalu dokumentaciju iz radnih odnosa nastavnog i nenastavnog osoblja, vodi evidencije o isteku izbornog perioda nastavnika i izbornih funkcija, odnosno o periodu ocjenjivanja nastavnika te s tim u vezi inicira odgovarajuće postupke, kompletira i šalje materijale za Matično povjerenstvo u svezi s izborom nastavnika, vodi postupak upisa u upisnik znanstvenika Fakulteta i brine o njihovom pravovremenom dostavljanju Ministarstvu, priprema ugovore o radu i piše odluke o plaći, vodi evidenciju bolovanja, godišnji odmora, plaćenog i neplaćenog odsustvovanja s rada, izdaje potvrde iz radnih odnosa, brine o prijavama, odjavama i izmjenama osiguranja zaposlenika, vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o radu gostujućih profesora te svih vanjskih suradnika u nastavi, sudjeluje u izradi statističkih izvještaja, sudjeluje u sastavljanju izvješća i analiza o realizaciji nastavnih aktivnosti, brine o unaprjeđenju tehnologije obrade kadrovskih podataka putem računala, te unosi podatke u informatički sistem, vrši obradu kadrovskih podataka te obavlja i druge poslove po nalogu dekana i tajnika.

Stručni suradnik (za pravne i kadrovske poslove): Zdenka Blažević, dipl. iur.
Kontakt: (021) 430 685

Voditelj ostalih ustrojbenih jedinica (tajnica dekana) kontaktira sa strankama i ugovara njihov prijem kod dekana, prodekana i tajnika, obavještava o sastancima koje saziva dekan, prodekani i tajnik, obavlja administrativne poslove za dekana, prodekane i tajnika, prima i razvrstava poštu, prima i šalje sve telefaks poruke, obavlja poslove u svezi službenih putovanja, vodi knjigu putnih naloga, vodi brigu o održavanju, čuvanju, ulaganju i izdavanju arhivskog materijala, brine o reprezentaciji, organizira kurirske poslove te obavlja i druge poslove po nalogu dekana i tajnika.

Voditelj ostalih ustrojbenih jedinica (tajnica dekana): Sanja Perasović
Kontakt: (021) 430 601