Fakultet - Pristup informacijama

Pristup informacijama

Katalog informacija Ekonomskog fakulteta u Splitu

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

godina izvješće u formatu
2020 PDF CSV
2019 PDF CSV
2018 PDF CSV
2017 PDF CSV
2016 PDF CSV

 

I. UVODNE NAPOMENE


Temeljem članka 4. stavak 1. i članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) ovaj Katalog informacija (dalje u tekstu: Katalog) sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže te koje nadzire Ekonomski fakultet u Splitu.

Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.


Ekonomski fakultet u Splitu (dalje u tekstu: Fakultet), kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

1. putem službene web stranice Fakulteta, i to:

 • informacije o ustroju i nadležnosti Fakulteta,
 • informacije o radnicima Fakulteta,
 • informacije o aktivnostima Fakulteta,
 • informacije o važećim općima aktima Fakulteta,
 • informacije o načinu i pravilima studiranja na Fakultetu,
 • informacije o studentskim aktivnostima na Fakultetu,
 • informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Fakulteta,
 • najave aktivnosti Fakulteta,
 • objave priopćenja za javnost,

2. davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,

3. neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,

4. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koje sadrže tražene informacije, dostavljanjem informacije u pisanom obliku ili dostavljanjem preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik pristupa informaciji ovlašteniku koji je podnio zahtjev.

 

II. OSNOVNI PODACI O FAKULTETU


Fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Splitu (dalje u tekstu: Sveučilište), koje obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne i stručne studije te razvija znanstveni i stručni rad u polju ekonomije. Osnivačka prava nad Fakultetom ima Sveučilište.


Osnutak Fakulteta


Na prijedlog Znanstveno-nastavnog vijeća, Savjet Fakulteta ekonomskih nauka u Zagrebu dana 16. travnja 1971. godine donio je Odluku o otvaranju Odjela u Splitu. 1973. godine dolazi do udruživanja Ekonomskog fakulteta Zagreb - Odjela u Splitu i Odjela u Dubrovniku sa Institutom za pomorsku, turističku i obalnu privredu, u jedinstvenu radnu organizaciju - Fakultet ekonomskih nauka sa četiri OOUR-a (OOUR Ekonomski fakultet u Zagrebu, OOUR Fakultet organizacijskih i financijskih nauka u Splitu, OOUR Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku i OOUR Institut za pomorsku, turističku i obalnu privredu). Dana 26. studenoga 1974. godine donesena je Odluka o spajanju dviju splitskih institucija: Fakulteta organizacijskih i financijskih nauka i Instituta za pomorsku, turističku i obalnu privredu, u organizaciju pod nazivom: Ekonomski fakultet u Splitu. Ekonomski fakultet u Splitu počeo je s radom dana 01. siječnja 1975. godine, kojemu se 1978. godine priključila i Viša ekonomska škola.

Fakultet ekonomskih nauka pristupio je Sveučilištu u Splitu dana 14. veljače 1974. godine. Ekonomski fakultet u Splitu, kao pravni sljednik Fakulteta ekonomskih nauka, sastavnica je Sveučilišta u Splitu od svog osnutka.


Djelatnost Fakulteta


Djelatnost Fakulteta je:

 • visoko obrazovanje u polje ekonomije i drugim srodnim poljima u području društvenih znanosti,
 • znanstveno istraživanje i razvoj u društvenim znanostima, polje ekonomija i druga srodna polja u području društvenih znanosti,
 • osnivanje i održavanje programa stručnog usavršavanja po konceptu cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
 • ekspertize i vještačenja,
 • istraživački i stručni rad,
 • izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje snimljenih zapisa,
 • djelatnost knjižnica u funkciji Fakulteta.

Fakultet može obavljati i druge djelatnosti, ukoliko služe osnovnoj djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost.


Ustroj Fakulteta


Tijela Fakulteta su:

 • dekan
 • prodekani
 • Uprava
 • Fakultetsko vijeće
 • Vijeće studija
 • stalna radna tijela
 • Savjet za znanost.


Fakultet u svom sastavu ima sljedeće ustrojbene jedinice:

 • Katedre
 • Stručne službe
 • Knjižnica.

 

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA


Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže te koje nadzire Ekonomski fakultet u Splitu, i to:

 1. pregled informacija,
 2. opis sadržaja informacija,
 3. namjena informacija,
 4. način osiguravanja prava na pristup informacijama.

 

1. Pregled informacija


Fakultet posjeduje, s njima raspolaže te nadzire informacije o:

 • ustroju i nadležnosti Fakulteta,
 • radnicima Fakulteta,
 • aktivnostima Fakulteta,
 • važećim općima aktima Fakulteta,
 • načinu i pravilima studiranja na Fakultetu,
 • studentskim aktivnostima na Fakultetu,
 • međuinstitucionalnim aktivnostima Fakulteta.

 

2. Opis sadržaja informacija

 

 • nadležnost i ustroj Fakulteta (opis djelokruga rada pojedinih ustrojbenih jedinica, podaci o voditeljima ustrojbenih jedinica)
 • radnici (osnovni podaci o radnicima, kontakti radnika, radna mjesta radnika, smještaj radnika unutar ustrojbenih jedinica)
 • aktivnosti Fakulteta (znanstvene, nastavne i stručne aktivnosti)
 • opći akti Fakulteta (Statut, Pravilnici, odluke i sl.)
 • način i pravila studiranja (pravilnici, odluke, provedbene upute i sl.)
 • studentske aktivnosti (Studentski zbor i druge studentske organizacije)
 • međuinstitucionalne aktivnosti Fakulteta (suradnja s drugim visokim učilištima te ustanovama i organizacijama u državi i inozemstvu).

 

3. Namjena informacija


Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

4. Način ostvarivanja prava na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama, dostavljanjem zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.


Zahtjev se podnosi:

 

 • pisanim putem na adresu sjedišta Fakulteta:
  Ekonomski fakultet u Splitu
  Cvite Fiskovića 5
  21 000 Split
 • putem elektroničke pošte na adresu:
  info@efst.hr
 • telefonom na broj:
  021 430 601
 • telefaksom na broj:
  021 340 701
 • usmenim putem:
  osobno, na zapisnik u službenim prostorijama, svakog radnog dana od 12.00 do 14.00 sati.

 

Pisani zahtjev ovlaštenika sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.


Ovlaštenik  nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.


Ovlaštenik može u zahtjevu predložiti način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.


Ovlaštenici su oslobođeni od plaćanja upravnih pristojbi, ali Fakultet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od ovlaštenika, u svezi s pružanjem i dostavom tra¬žene informacije, i to:

 • za izradu preslika dokumenata, naplatit će se naknada stvarnih materijalnih troškova u iznosu od 2,00 kn po stranici;
 • za izradu dokumentacije u elektroničkom obliku, naplatit će se naknada u iznosu od 10,00 kn po mediju za pohranjivanje podataka.

Naknade iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na žiro račun Fakulteta kod Hrvatske poštanske banke, broj: 2390001-1100015220, uz naznaku svrhe uplate: naknada za uslugu pristupa informaciji.


Odgovor na dostavljeni zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji, Fakultet je obvezan dati najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.