Fakultet - Studentski zbor

Studentski zbor

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Splitu

Studenti sudjeluju u upravljanju Fakultetom kroz Studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata Fakulteta.

Studentski zbor:

 • bira studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće i druga tijela Fakulteta, te sudjeluje u radu i odlučivanju tih tijela
 • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Fakultet,
 • bira studentske predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) i sudjeluje u njegovu radu i odlučivanju,
 • donosi plan i program rada Studentskog zbora,
 • imenuje studentskog pravobranitelja,
 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
 • predlaže nadležnim tijelima Fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti,potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta,
 • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Statuta Studenskog zbora i njegove izmjene i dopune,
 • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje općeg akta o proračunskim fondovima, kriterijima za natječaje te način
 • vrednovanja studentskih programa koje provode
 • studentske organizacije ili pojedini studenti,
 • donosi opće akte Studentskog zbora, ako Zakonom ili Statutom Studentskog zbora nije drugačije određeno,
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta.

Članovi Studentskog zbora EFST su:

Sveučilišni studij

Članovi

1. TINA GORJANC (potpredsjednica) (fakultetsko vijeće) (molbe i žalbe)
2. DUJE RAĐA (potpredsjednik)( fakultetsko vijeće) (vijeće studija)
3.GORAN ŠAROTIĆ (studentski pravobranitelj) (fakultetsko vijeće)
4. MIRKO LOVRIĆ (fakultetsko vijeće)
5. MAGDALENA HULJEV 
6. ELA ČOGA 
7. HANA ŠAROTIĆ (stegovna odgovornost)
8. NIKOLA KONJUŠAK (molbe i žalbe)

Zamjene

1. HRVOJE MAMIĆ
2. KAROLINA ČOSIĆ 


Stručni studij

Članovi

1. NIKOLA KREŠIMIR BANOVAC (Predsjednik)(Fakultetsko vijeće)
2. HRVOJE GRGIĆ (Fakultetsko vijeće) (stegovna odgovornost)
3. VALENTIN DOMGJONI (Fakultetsko vieće)
4. ANDREA HELBET 

Postdiplomski studij

Članovi

1. TEA POKLEPOVIĆ (Vijeće studija)
 

Kontakt Studentskog zbora:

studentski.zbor.efst@gmail.com

pravobranitelj.efst@gmail.com 

Možete nas naći i na Facebooku - Studentski Zbor EFST

www.facebook.com/szefst