Fakultet - Sustav upravljanja kvalitetom - Dokumenti

Dokumenti

Dokumenti

ISO 9001:2015

  •  

Priručnik kvalitete *

  •  

Dokumentirane informacije sustava upravljanja kvalitetom *

ESG 2015

  •  

Priručnik kvalitete prema smjernicama ESG, 2015 i AZVO, 2018 (23.listopada 2018.)

Unutarnji akti

  •  

Pravilnik o osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete Ekonomskog fakulteta u Splitu (23. listopada 2018.)

  •  

Plan aktivnosti sustava upravljanja kvalitetom Fakulteta za akad.god. 2018./2019. (23. listopada 2018.)

  •  

Izvještaj o aktivnostima sustava upravljanja kvalitetom Fakulteta za akad.god. 2017./2018. (23. listopada 2018.)

  •  

Zapisnici sjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete  *

Rezultati studentskog vrednovanja *

  •  

kvalitete rada nastavnika i nastave

  •  

rada stručnih i administrativnih službi i drugih vidova studentskog života

  •  

cjelokupnog studija

Napomena: * dostupno na intranet stranicama Fakulteta.