Mobilnost

 • UPUTE ZA ERASMUS+ STUDENTE
Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s institucije domaćin pridržavati se propisanih uputa kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute elektroničkom poštom od strane ERASMUS+ koordinatora Sveučilišta i/ili Fakulteta. 
 
 • NOMINACIJA STUDENTA INSTITUCIJI DOMAĆIN - studijski boravak

Nakon objavljivanja rezultata Natječaja za dodjelu financijske potpore za studijski boravak, ERASMUS Ured Sveučilišta u Splitu istoimenom Uredu na inozemnoj instituciji dostavlja nominacije odabranih studenata.

 • PRIJAVA NA INSTITUCIJU DOMAĆIN - studijski boravak

Po primitku nominacija, institucija domaćin ERASMUS+ studentu putem elektronske pošte dostavlja upute o postupku prijave. Rokovi za prijavu na instituciji domaćin znaju biti jako blizu, pa se studentu savjetuje da prije primitka uputa od strane institucije domaćin, samostalno prouči mrežne stranice institucije domaćin i postupi po njihovim uputama koje se obično odnose na prikupljanje potrebne dokumentacije, rokove prijave i on-line prijavu u navedenim rokovima. Na mrežnim stranicama mogu se pronaći i dodatne informacije vezane za ponudu kolegija, mogućnost smještaja i pohađanje tečaja jezika matične države za sve strane studente. 

Ako je primjenljivo, prijepis ocjena na engleskom jeziku ili dokaz o B2 razini znanja engleskog jezika, potreban za prijavu na instituciji domaćin, studentu izdaje odgovarajuća Studentska služba. 

Studenti trebaju prijavi na instituciju domaćin pristupiti ozbiljno i s dužnom pažnjom kako bi se izbjegli odustanci i time oduzela mogućnost odlaska drugih studenata na mobilnost. Prijavu na instituciju domaćin student obavlja samostalno.

Po zaprimljenoj prijavi ERASMUS+ studenta, inozemna institucija obavještava studenta o prihvatu i izdaje prihvatno pismo.

 • SKLAPANJE UGOVORA O UČENJU/OBAVLJANJU STRUČNE PRAKSE

Student stručnog, preddiplomskog i diplomskog studija dužan je u suradnji s Povjerenstvom Fakulteta (članak 157, stavak 1 Pravilnhika o studijima i sustavu studiranja EFST) sastaviti Learning Agreement for Studies/Ugovor o učenju (s uputama za popunjavanje). Student poslijediplomskog studija koji odlazi na studijski boravak u svrhu pohađanja nastave, Ugovor o učenju sastavlja s Voditeljem pripadajućeg PDS studija. Upute za popunjavanje dostupne su na poveznici na prvoj stranici predloska. 

Partnerske institucije koriste on-line platformu za izradu Learning Agreement (OLA). Upute za pristup i popunjavanje OLA verzije Ugovora o učenju dostupne su ovdje: https://www.unist.hr/Portals/0/datoteke/OLA_koraci%20za%20ispunu.pdf .

U slučaju stručne prakse Learning Agreement for Traineeships/Ugovor o obavljanju stručne prakse sastavlja institucija/organizacija domaćin.

Prilikom sastavljanja Ugovora o učenju student je dužan priložiti izvedbeni plan svih predloženih kolegija (na engleskom jeziku). Iz ponude kolegija na instituciji domaćin student odabire kolegije s iste ili više razine studija (student diplomskog studija ne može birati kolegije s preddiplomske razine, kao što ni student preddiplomskog studija ne može birati kolegije sa stručnog studija) i odabire kolegije koji ne pokrivaju sadržaj/e nijednog ili kombinacije kolegija položen/og/ih na Fakultetu. Ukoliko se izborni kolegij na Fakultetu preklapa u programu više od 30% s kolegijem na instituciji domaćin, u nastavku studija student isti ne smije upisati. Ako se program obaveznog kolegija Fakulteta preklapa u programu (uzimajući u obzir ishode učenja) najmanje 70% s istim ili bliskim kolegijem ili kombinacije više kolegija položenim na instituciji domaćin, student u nastavku studija na Fakultetu ne upisuje dotični kolegij studijskog programa/priznaje se umjesto obveznog kolegija na Fakultetu. Eventualni manjak ECTS bodova student nadoknađuje upisom izbornih predmeta. Maksimalno 5 ECTS bodova iz kolegija koji se odnosi na strani jezik mogu zamijeniti ECTS bodove izbornog kolegija na Fakultetu.

 • STUDENTSKA VIZA

Student je, ukoliko primljenjivo, odgovoran za pribavljanje vize - poveznica na pregled viznog sustava (odabir države na dnu stranice). Viza je obvezna i kod studijskog boravka/stručne prakse u trajanju od 3 mjeseca.  
 
Datum valjanosti putovnice treba biti od 3 do 6 mjeseci (ovisno o državi) od planiranog datuma povratka s mobilnosti. Ovaj podatak potrebno je provjeriti s konzularnim uredom Veleposlanstva države u koju student odlazi na mobilnost.

Nakon dobivanja prihvatnog pisma od institucije domaćin i potvrde Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu o dodjeli financijske potpore za studijski boravak/stručnu praksu, student zahtjev za izdavanje vize, uz ostalu potrebnu dokumentaciju koju Konzularni ured zahtijeva, predaje nadležnom predstavništvu države domaćin u RH. Za izdavanje potvrde o financijskoj potpori, student se treba javiti ERASMUS+ Uredu Sveučilišta u Splitu. Studentima se savjetuje da prije predaje zahtjeva s Veleposlanstvom pismenim putem izvrše provjeru popisa i jezika dokumentacije koja se prilaže zahtjevu.

NAPOMENA: Ulaskom RH u EU 1. srpnja 2013. godine, hrvatska je vizna politika od 1. travnja potpuno usklađena s viznom politikom Europske unije.

 • ZDRAVSTVENO I PUTNO OSIGURANJE

Studenti koji odlaze na mobilnost dužni su biti zdravstveno osigurani za vrijeme boravka u inozemstvu. Regulirana zdravstvena zaštita u inozemstvu uvjet je za potpisivanje Ugovora o dodjeli ERASMUS+ financijske potpore sa Sveučilištem u Splitu prije odlaska na mobilnost.

Za putovanje u zemlje EU, svim osiguranicima HZZO-a izdaje se EU zdravstvena iskaznica (EKZO). Studenti se tijekom mobilnosti u države članice EU na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom (davatelj usluge procjenjuje koja usluga je neodgodiva do povratka u matičnu zemlju). U područnom HZZO uredu u Splitu postavljen je uređaj na kojem je moguće, učitavanjem hrvatske iskaznice obveznog zdravstvenog osiguranja, odmah dobiti EKZO. Kartica se izdaje besplatno, a uvjet za njezino izdavanje je uredna prijava na obvezno zdravstveno osiguranje. EKZO može se zatražiti i on-line putem poveznice (potrebno je upisati OIB ili MBO (matični broj osiguranika)). U tom se slučaju dodjeljuje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva. EKZO za studente izdaje se na godinu dana odnosno do kraja osiguranja ako je ono kraće od godinu dana (kraj osiguranja = kraj tekuce a.g.). U slučaju hitnog odlaska u inozemstvo moguće je izdati i Certifikat (maksimalno 90 dana). Certifikat se izdaje i u slučaju da se iz evidencije Zavoda vidi da osigurana osoba ima pravo na zdravstveno osiguranje kraće od 30 dana. 

Za putovanje u Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru i Tursku, zemlje s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, student je dužan prije mobilnosti i sklapanja Ugovora o dodjeli ERASMUS+ financijske potpore, u nadležnom područnom uredu HZZO-a podnijeti prijavu boravka u inozemstvu na propisanoj tiskanici. 

Studenti koji odlaze na mobilnost u zimskom semestru trebaju se do kraja lipnja informirati u HZZO kako regulirati zdravstveno osiguranje nakon 30. rujna i upisa u nastupajuću akademsku godinu (studenti iz BiH trebaju regulirati boravište prije odlaska na mobilnost!). Ovi studenti također dužni su proučiti informacije o nužnim zdravstvenim uslugama i opsegu pokrivenosti EKZO unutar EU, te pravima na zdravstvene usluge izvan EU: http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu/ . Osiguranje koje pokriva EKZO ili sklopljen međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju možda nisu dovoljni, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju studentu je korisno sklopiti i policu dodatnog putnog osiguranja s minimalnom svotom pokrića od 40 000 €. 

Student koji odlazi na stručnu praksu dužan je prije odlaska na stručnu praksu sklopiti policu osiguranja od nezgode i od odgovornosti.

Studenti trebaju biti svjesni obveza vezanih za valjano reguliranje zdravstvenog osiguranja tijekom mobilnosti. 

 • UGOVOR O DODJELI FINANCIJSKE POTPORE

Mjesec dana prije planiranog odlaska na studijski boravak ili stručnu praksu, student treba poći u ERASMUS+ Ured Sveučilišta u Splitu i ponijeti preslik EKZO, preslik jednostrano potpisanog Ugovora o učenju/obostrano potpisano Ugovora o obavljanju stručne prakse i IBAN kunskog žiro računa (Erasmus+ potpora može se isplatiti isključivo na žiro-račun, koji u bilo kojoj banci počinje s predbrojem banke-31…(npr. 2340009-31xxxxxxxx). Studenti koje odlaze na stručnu praksu trebaju dostaviti i preslik police osiguranja od nezgode i od odgovornosti. Studenti koji odlaze na studijski boravak dužni su na mrežnim stranicama institucije domaćin proučiti kalendar nastavne djelatnosti i definirati točan period boravka. Sveučilište potom sa studentom sklapa Ugovor o dodjeli financijske potpore. Pored ostalih prava i obveza, ovaj Ugovor definira preduvjete, iznos i dinamiku isplate sredstava.

Sastavni dio Ugovora je i ERASMUS+ studentska povelja kojom su određena prava i obveze ERASMUS+ studenta.

 • ODUSTANAK OD MOBILNOSTI

U slučaju odustanka od mobilnosti student je u najkraćem roku dužan ERASMUS Koordinatorici Fakulteta osobno dostaviti potpisanu Izjavu o odustanku i to za zimski semestar ili cijelu akademsku godinu najkasnije do 01. svibnja, odnosno za ljetni semestar do 01. rujna.  Za odustanak zbog više sile izvan zadanih rokova, student je Izjavi o odustanku dužan priložiti odgovarajući pismeni dokaz. Viša sila podrazumijeva svaku nepredvidivu iznimnu situaciju ili događaj koji nije pod kontrolom studenta, a koja ga sprječava za odlazak na studijski boravak, nije nastala kao posljedica pogreške ili nemara sa strane studenta, te se pokazuje nepremostivim unatoč trudu da se prevlada (npr. bolest ili smrtni slučaj u obitelji). Financijske poteškoće ne smatraju se višom silom - poveznica na postupovnik za slučaj odustanka studenta od mobilnosti izvan roka.

 • DOLAZAK NA INSTITUCIJU DOMAĆIN - studijski boravak

Po dolasku na instituciju domaćin student je obvezan u Uredu za međunarodnu suradnju institucije domaćin evidentirati svoj dolazak na dokumentu Statement of host institution .

Izmjene u Ugovoru o učenju (brisanje/dodavanje kolegija) moguće je izvršiti najkasnije 30 dana od dolaska na instituciju domaćin, odnosno najkasnije do 31. listopada za studente na studijskom boravku u zimskom, odnosno do 31. ožujka za studente na studijskom boravku u ljetnom semestru. Prije popunjavanja pripadajućeg dijela Ugovora o učenju s izmjenama studijskog programa potrebno je emailom predložiti ERASMUS Koordinatorici Fakulteta izmjene koje student želi izvršiti s priloženim izvedbenim planovima kolegija koje želi upisati. 

Bez obostrano potpisanog Ugovora o učenju i Izmjena u Ugovoru o učenju, studentu se ne može isplatiti preostali dio financijske potpore od strane Sveučilišta u Splitu, a u ISEF nije moguć upis rezultata postignutih tijekom mobilnosti.

 • OBVEZE TIJEKOM STUDIJSKOG BORAVKA/STRUČNE PRAKSE

Tijekom studijskog boravka na instituciji domaćin student je obvezan ispuniti obveze dogovorene u Ugovoru o učenju/Ugovoru o obavljanju stručne prakse i, ako ih bude, Izmjenama ugovora o učenju. Neispunjavanje obveza dogovorenih u t/om/im dokument/u/ima može biti razlog za uskraćivanje isplate ili povrat ERASMUS+ financijske potpore u punom iznosu ili djelomično (ne odnosi se na slučajeve "više sile") - poveznica na Postupovnik za slučaj ostvarenja uvjeta za uskraćivanje isplate ili povrat dodijeljene/isplaćene financijske potpore.  

Ispunjavanje dogovorenih obveza dokazuje se Izjavom inozemne visokoobrazovne institucije/organizacije (Statement of Host Institution) koju izdaje inozemna visokoobrazovna institucija/organizacija i u kojoj se navodi točno razdoblje mobilnosti studenta te:

- prijepisom ocjena - popis svih kolegija koje je student dogovorio u Ugovoru o učenju i, ako je bilo, Izmjenama Ugovora o učenju s pripadajućim ocjenama i ECTS bodovima za izvršene aktivnosti - studenti koji su pohađali nastavu), ili

- potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi.

 • OBVEZE PO ZAVRŠETKU MOBILNOSTI 

Po završetku mobilnosti student je obvezan ERASMUS Uredu Sveučilišta u roku od 2 tjedna:

 1. dostaviti obostrano potpisan/i Ugovor o učenju i Izmjene u Ugovoru o učenju (može preslik), 
 2. dostaviti Izjavu inozemne visokoobrazovne institucije/organizacije (Statement of Host Institution) (u originalu),
 3. dostaviti prijepis ocjena/Transcript of records ili Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi/Transcript of Work (za stručnu praksu),
 4. popuniti Završno izvješće na poveznici mrežne stranice EU Commission koje se zaprimi putem emaila.

Prijepis ocjena ili Potvrdu o obavljenoj praksi u originalu, Ugovor o učenju i Izmjene u Ugovoru o učenju te Izjavu inozemne visokoobrazovne institucije s datumima dolaska i odlaska  u preslici student je dužan dostaviti ERASMUS Koordinatorici Fakulteta u roku od 30 dana od završetka mobilnosti.

Po dostavi navedene dokumentacije slijedi isplata preostalog dijela financijske potpore od strane Sveučilišta u Splitu i upis postignutih rezultata s mobilnosti u ISEF. 

Student koji traži zamjenu ECTS bodova stečenih na instituciji domaćin za ECTS bodove studijskog programa ili stručne prakse na matičnoj instituciji, treba podnijeti molbu s naznakom za koje izborne/obvezne kolegije i pripadajuće ECTS bodove na matičnoj instituciji traži zamjenu za položene kolegije i stečene ECTS bodove na instituciji/organizaciji domaćin. Molba se predaje ERASMUS+ koordinatorici u roku od 30 dana od završetka mobilnosti. Molbu nije moguće predati ako ERASMUS+ Koordinatorici Fakulteta nisu dostavljeni prethodno navedeni dokumenti. Studenti koji podnose Molbu za zamjenu ECTS bodova za stručnu praksu, trebaju ERASMUS+ koordinatorici predati popunjen i od mentora i Prodekana potpisan obrazac Fakulteta .

 

 • UPUTE ZA OSTALE STUDENTE
  • PRIJAVA NA INSTITUCIJU DOMAĆIN

Student samostalno proučava mrežne stranice institucije domaćin i postupa po njihovim uputama koje se obično odnose na prikupljanje potrebne dokumentacije, rokove prijave i on-line prijavu u navedenim rokovima. Na mrežnim stranicama se mogu pronaći i dodatne informacije vezane za ponudu kolegija, mogućnost smještaja, pohađanje tečaja jezika matične države za strane studente.  Prijavu na instituciju domaćin student obavlja samostalno.
 
Ako je primjenljivo, Prijepis ocjena na engleskom jeziku i potvrdu o B2 razini znanja engleskog jezika potrebnih za prijavu na instituciji domaćin, studentu izdaje odgovarajuća studentska služba. 
 
Po zaprimljenoj prijavi, institucija domaćin studentu izdaje prihvatno pismo. 

 • SKLAPANJE UGOVORA O UČENJU

Student stručnog, preddiplomskog i diplomskog studija dužan je u suradnji s Povjerenstvom Fakulteta (članak 157, stavak 1 Pravilnika o studijima i sustavu studiranja EFST) sastaviti Learning Agreement/Ugovor o učenju. Student poslijediplomskog studija koji odlazi na studijski boravak u svrhu pohađanja nastave, Ugovor o učenju sastavlja s Voditeljem pripadajućeg PDS studija. 

Ugovor o učenju studenata stručnog, preddiplomskog i diplomskog studija potpisuju student, ECTS povjerenik Fakulteta i koordinator(i) s institucije domaćin. Ugovor o učenju studenata poslijediplomskog studija potpisuje Voditelj pripadajućeg PDS studija. Ugovor o učenju studenata koji odlaze na studijski boravak u svrhu istraživanja za izradu završnog/diplomskog rada potpisuje mentor na matičnoj instituciji.

Prilikom sastavljanja Ugovora o učenju student je dužan priložiti izvedbeni plan svih predloženih kolegija (na engleskom jeziku). Iz ponude kolegija na instituciji domaćin student odabire kolegije s iste razine studija (student diplomskog studija ne može birati kolegije s preddiplomske razine, kao što ni student preddiplomskog studija ne može birati kolegije sa stručnog studija) i odabire kolegije koji ne pokrivaju sadržaj/e nijednog ili kombinacije kolegija položen/og/ih na Fakultetu. Ukoliko se izborni kolegij na Fakultetu preklapa u programu više od 30% s kolegijem na instituciji domaćin, u nastavku studija student isti ne smije upisati. Ako se program obaveznog kolegija Fakulteta preklapa u programu (uzimajući u obzir ishode učenja) najmanje 70% s istim ili bliskim kolegijem ili kombinacije više kolegija položenim na instituciji domaćin, student u nastavku studija na Fakultetu ne upisuje dotični kolegij studijskog programa/priznaje se umjesto obveznog kolegija na Fakultetu. Eventualni manjak ECTS bodova student nadoknađuje upisom izbornih predmeta. Maksimalno 5 ECTS bodova iz kolegija koji se odnosi na strani jezik može zamijeniti ECTS bodove od izbornog kolegija na Fakultetu.
 

 • STUDENTSKA VIZA

Student je, ukoliko primljenjivo, odgovoran za pribavljanje vize - poveznica na pregled viznog sustava (odabir države na dnu stranice). Viza je obvezna i kod studijskog boravka/stručne prakse u trajanju od 3 mjeseca.  
 
Datum valjanosti putovnice treba biti od 3 do 6 mjeseci (ovisno o državi) od planiranog datuma povratka s mobilnosti. Ovaj podatak potrebno je provjeriti s konzularnim uredom Veleposlanstva države u koju student odlazi na mobilnost.

Nakon dobivanja prihvatnog pisma od institucije domaćin i potvrde Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu o dodjeli financijske potpore za studijski boravak/stručnu praksu, student zahtjev za izdavanje vize, uz ostalu potrebnu dokumentaciju koju Konzularni ured zahtijeva, predaje nadležnom predstavništvu države domaćin u RH.  Studentima se savjetuje da prije predaje zahtjeva s Veleposlanstvom pismenim putem izvrše provjeru popisa i jezika dokumentacije koja se prilaže zahtjevu.

NAPOMENA: Ulaskom RH u EU 1. srpnja 2013. godine, hrvatska je vizna politika od 1. travnja potpuno usklađena s viznom politikom Europske unije.

 • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Student koji odlazi na mobilnost dužan je biti zdravstveno osiguran za vrijeme boravka u inozemstvu.

Za putovanje u inozemstvo od 01.07.2013. g. svim osiguranicima HZZOa izdaje se EU zdravstvena iskaznica (EKZO). EKZO se izdaje besplatno na osobni zahtjev u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva. Izdaje se na godinu dana odnosno do kraja osiguranja ako je ono kraće od godinu dana. U slučaju hitnog odlaska u inozemstvo moguće je izdati i Certifikat (maksimalno 90 dana). Certifikat se izdaje i u slučaju da se iz evidencije Zavoda vidi da osigurana osoba ima pravo na zdravstveno osiguranje kraće od 30 dana. Temeljem EKZO osigurana osoba HZZO-a, koja se za vrijeme svog privremenog boravka na području druge države članice EU iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do njezinog planiranog povratka u Hrvatsku. Koja usluga je neodgodiva, procijenit će davatelj usluga. Svi detalji vezani za EKZO dostupni su na poveznici HZZO-a: http://www.hzzo-net.hr/01_11.php

Zahtjev je moguće podnijeti u elektronskom obliku na poveznici: http://www.cezih.hr/EhicRequest/request.html. Potrebno je upisati OIB ili MBO (matični broj osiguranika). Nakon slanja zahtjeva dobije se poruka u kojem regionalnom uredu/područnoj službi HZZOa je moguće preuzeti EKZO u roku od 8 dana.

Studenti koji odlaze u Makedoniju i Tursku trebaju imati policu putnog zdravstvenog osiguranja. Studenti koji odlaze na mobilnost u zimskom semestru, trebaju se do kraja lipnja informirati u HZZO kako regulirati zdravstveno osiguranje i dobiti EKZO nakon 30. rujna i upisa u nastupajuću akademsku godinu (studenti iz BiH trebaju regulirati boravište prije odlaska na mobilnost!).

Student koji odlazi na stručnu praksu dužan je prije odlaska na stručnu praksu sklopiti policu osiguranja od nezgode i od odgovornosti.

 • DOLAZAK NA INSTITUCIJU DOMAĆIN

Po dolasku na instituciju domaćin student je obvezan u Uredu za međunarodnu suradnju institucije domaćin preuzeti supotpisan Ugovor o učenju/Learning Agreement.

Izmjene u Ugovoru o učenju (brisanje/dodavanje kolegija) moguće je izvršiti najkasnije do 31. listopada za studente na studijskom boravku u zimskom, odnosno do 31. ožujka za studente na studijskom boravku u ljetnom semestru. Popunjen pripadajući dio Ugovora o učenju s izmjenama studijskog programa i izvedbenim planovima kojelgija koje student želi upisati potrebno je emailom dostaviti Stručnoj savjetnici Fakulteta za međunarodnu suradnju koja će potom studenta obavijestiti o odobravanju ili neodobravanju zatraženih izmjena.

Bez obostrano potpisanog Ugovora o učenju i Izmjena u Ugovoru o učenju neće biti moguće priznati rezultate postignute tijekom studijskog boravka. 

 • OBVEZE PO ZAVRŠETKU MOBILNOSTI

Po povratku na matičnu ustanovu student je obvezan u roku od 15 dana od završetka mobilnosti Stručnoj savjetnici Fakulteta za međunarodnu suradnju dostaviti:

Ugovor o učenju/Izmjene u Ugovoru o učenju - studijski boravak​,

-  Prijepis ocjena - studijski boravak,

Po dostavi navedenih dokumenata slijedi upis postignutih rezultata s mobilnosti u ISEF. 

Student koji traži zamjenu ECTS bodova stečenih na instituciji domaćin za ECTS bodove studijskog programa na matičnoj instituciji, treba podnijeti molbu s naznakom za koje izborne/obvezne kolegije i pripadajuće ECTS bodove na matičnoj instituciji traži zamjenu za položene kolegije i stečene ECTS bodove na instituciji domaćin. Molba se predaje Stručnoj savjetnici Fakulteta za međunarodnu suradnju u roku od 15 dana od završetka mobilnosti.