Prijava za mobilnost

 • MOBILNOST IZVAN INSTITUCIONALNOG SPORAZUMA

Student koji se prijavljuje na mobilnost izvan institucionalnog sporazuma samostalno pronalazi instituciju i vrši prijavu na instituciju domaćin.

 • MEĐUINSTITUCIJSKI I MEĐUDRŽAVNI BILATERALNI SPORAZUMI

Student koji se prijavljuje na mobilnost u okviru međuinstitucijskog sporazuma Fakulteta ili Sveučilišta s akreditiranim inozemnim visokoobrazovnim institucijama (popis sporazuma) samostalno pronalazi instituciju i vrši prijavu na instituciju domaćin u zadanim rokovima postavljenim od te institucije.

Student koji se prijavljuje na mobilnost u okviru međudržavnog sporazuma i programa suradnje koje je RH sklopila s drugim zemljama (popis zemalja) prijavljuje se za stipendiju preko javnih natječaja za odlazne mobilnosti koji se objavljuju na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 • CEEPUS PROGRAM

Prijave za stipendije (freemover ili u okviru Mreže u kojoj je Fakultet partner) ispunjavaju se i šalju elektronički na mrežnim stranicama Programa CEEPUS  nakon izvršene on-line registracije.

Freemover studenti prije ispunjavanja prijave trebaju kontaktirati osobu na inozemnoj visokoobrazovnoj instituciji radi dogovora o datumu i mjestu odlaska u skladu s dodijeljenom kvotom. Za izradu LETTER OF RECCOMENDATION na obrascu CEEPUS Programa, student kontaktira . Stručnu savjetnicu Fakulteta za međunarodnu suradnju

Studenti koji se prijavljuju za studijski boravak u okviru Mreže u kojoj je Fakultet partner,  prije prijave trebaju  kontaktirati Stručnu savjetnicu Fakulteta za međunarodnu suradnju

Rokovi za prijave su za zimski semestar do 15. 06., a za ljetni do 30. 11.. Obavijest o rezultatima prijave kandidat dobiva elektronskim putem.

 • ERASMUS+ PROGRAM

Kandidati za mobilnost u svrhu odabiru se Natječajem koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, najčešće u siječnju ili veljači za mobilnosti u zimskom ili ljetnom ili oba semestra te, ukoliko ostane rasploživih sredstava i u rujnu za mobilnost samo u ljetnom semestru nastupajuće akademske godine. Natječajna dokumentacija uključuje:

 1. On-line prijavni obrazac dostupan putem AirTable on-line platforme (poveznica oglašena u tekstu Natječaja),

 2. Životopis na engleskom jeziku - na EUROPASS obrascu ,

 3. Prijepis ocjena i ostvarenih ECTS bodova sa svih razina studija ovjeren u odgovarajućoj studentskoj službi (na hrvatskom jeziku),

 4. Pismo motivacije na engleskom jeziku - do 300 riječi,

 5. Privola za objavu/slanje podataka (predložak dostupan u vezanim dokumentima Natječaja). 

Za stručnu praksu, dodatni, vezani dokument Natječaja jeste i Letter of confirmation. Na Natječaj za dodjelu financijske potpore za stručnu praksu, student se prijavljuje nakon što je institucija/organizacija domaćin prihvatila prijavu studenta za obavljanje stručne prakse. U prihvatnom pismu inozemna prihvatna institucija/organizacija mora navesti od 5 do 10 radnih zadataka koji se planiraju realizirati kroz stručnu praksu i koji moraju biti povezani sa studijem/smjerom. Temeljem Prihvatnog  pisma za stručnu praksu Prodekan za nastavu studentu predlaže potencijalnog mentora s Fakulteta, koji razmatra definirane radne zadatke. Ako potencijalni mentor s Ekonomskog fakulteta u Splitu prihvati mentorstvo, Fakultet studentu odobrava prijavu za odlazak na odabrani  program stručne prakse (mentor i prodekan potpisuju obrazac , uz mogućnost priznavanja stručne prakse u inozemstvu za zamjenu za izborni predmet i 6 ECTS bodova. Ako se ne uspije naći mentor na Fakultetu, studentu se može odobriti prijavu za odlazak na odabrani program stručne prakse, ali bez mogućnosti priznavanja stručne prakse u inozemstvu za izborni predmet i dodjele ECTS bodova. Ako student ne želi ili nema uvjete za priznavanje stručne prakse u inozemstvu za izborni predmet i dodjelu ECTS bodova, temeljem Prihvatnog pisma za stručnu praksu studentu Prodekan za nastavu treba potvrditi usklađenost radnih zadataka s ishodima učenja studijskog programa u koji je student upisan.

Ukoliko je srednja ocjena iz obveznih kolegija Poslovni engleski jezik niža od 3,0, jezične kompetencije student treba potvrditi nekom od međunarodno priznatih diploma. U obzir se uzimaju slijedeće diplome i uspjesi na njima postignuti:

 1. IELTS (International English Language Testing System) – najmanje razina 6 (band 6)
 2. TOEFL internet based test  IBT 60
 3. BEC (Business English Certificate) – razina Vantage i razina Higher
 4. Cambridge English: First (FCE) - min. B2
 5. Cambridge English: Advanced (CAE)
 6. Cambridge English: Proficiency (CPE)
 7. ERASMUS+ OLS test - min. B2

Kopija certifikata/potvrde od 1. do 6. prilaže se natječajnoj dokumentaciji.

Ukoliko student u trenutku prijave na Natječaj nema traženi certifikat/potvrdu, isti treba naknadno dostaviti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta i to najkasnije do roka za prijavu na instituciji domaćin. ERASMUS+ OLS test je besplatan i provodi se nakon rezultata selekcije kandidata. Nakon objave rang liste Sveučilišta u Splitu, student se za provedbu tog testa treba javiti kolegicama u ERASMUS+ Ured Sveučilišta, Ani Marinovic na: ana.marinovic@unist.hr (za mobilnosti na ERASMUS+ ne-EU institucije) ili kolegici Maji Sumina na: maja.sumina@unist.hr (za mobilnosti na ERASMUS+ EU institucije) i zatražiti upute za pristup testu. Rezultat testa ne smije biti manji od B2. 

Prijave se podnose putem AirTable on-line platforme Sveučilišta u Splitu nakon što je student na Fakultetu putem odgovarajućeg obrasca odradio pred-prijavu i dostavio je emailom g. Danijela Coppola.

Vrste mobilnosti za koje se dodjeljuje ERASMUS+ financijska potpora su studijski boravak i stručna praksa.

 • STUDIJSKI BORAVAK I STRUČNA PRAKSA

 • DUŽINA BORAVKA

Najkraće razdoblje je 3 mjeseca za studijski boravak/2 mjeseca za stručnu praksu, a najduže 12 mjeseci, uz napomenu da je u slučaju studijskog boravka uobičajena praksa odlaska na jedan semestar.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.

Student može više puta dobiti financijsku potporu za odlazak na mobilnost u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska, poslijediplomska razina) neovisno o broju i vrsti aktivnosti (studijski boravak ili stručna praksa). Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus) također se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija.

 • IZNOS FINANCIJSKE POTPORE – GRANTA

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa ERASMUS+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i za studij na Fakultetu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak  boravka (životni i putni) na inozemnoj instituciji domaćin.

Iznos financijske potpore koji Sveučilište isplaćuje studentu za mobilnosti u a.g. 2020/2021. kreće se od 470 do 520 €ura mjesečno (u kunskoj protuvrijednosti), ovisno o visini životnih troškova u programskoj zemlji odabrane visokoobrazovne institucije.

Pregled dodataka za posebne kategorije studente dostupan je na poveznici: https://www.mobilnost.hr/cms_files/2020/02/1580812997_erasmus-financijski-iznosi-2020.pdf

Financijska potpora eur/mjesečno

Skupina 1 Programske zemlje s višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Švedska, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn

520

Skupina 2 Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal

520

Skupina 3 Programske zemlje s nižim troškovima života

Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska

470

 

Izračun točne dužine studijskog boravka na inozemnoj visokoobrazovnoj instituciji vrši se na temelju Izjave inozemne visokoobrazovne institucije ili, u slučaju stručne prakse, Izjave inozemne organizacije/institucije koju student dostavlja Sveučilištu u Splitu pri povratku s mobilnosti.

Primjer izračuna fin.potpore: 1 mjesec mobilnosti odnosi se na razdoblje od 30 dana. Razdoblje mobilnosti u trajanju od primjerice 3 mjeseca i 10 dana smatra se mobilnošću od 100 dana (3 mjeseca x 30 dana + 10 dana = 100 dana). Financijska potpora računa se proporcionalno broju dana mobilnosti. Ako je npr. iznos mjesečne financijske potpore 300 EUR, a student je proveo na mobilnosti 100 dana, student ima pravo na 1 000 EUR (300x100/30).

Erasmus+ financijske potpore su neoporezive i od 1. siječnja 2019.g. ne tretiraju se kao primitak (ne ulaze u limit od 15.000 kuna i time ne utječu na  status studenta kao uzdržavanog člana). Poveznica na objavu u NN.

 • STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa su studenti čiji redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 85% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

Studenti slabijeg socioekonomskog stautsa koji su odabrani za studijski boravak imaju pravo prijaviti se za dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 EUR mjesečno, a status dokazuju sukladno dokumentaciji Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju: - redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne smiju prelaziti 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz dostavlja se za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu.  U izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod) prethodne godine. Proračunska osnovica definira se svake godine u Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tu godinu. - dostavljena (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). Izjava ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika.
Potvrda nadležne porezne uprave
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Za dodatnu financijsku potporu mogu se prijaviti Erasmus+ studenti slabijeg socioekonomskog statusa koji nemaju hrvatsko državljanstvo, pri čemu dostavljaju potvrde svojih nadležnih poreznih uprava.

 • STUDENTI S POSEBNIM POTREBAMA

Student s posebnim potrebama je student čije fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti zahtijevaju dodatnu financijsku potporu. Ukoliko student s posebnim potrebama zadovolji natječajne uvjete za odlazak na Erasmus+ mobilnost, uz originalnu liječničku dokumentaciju ima pravo zatražiti dodatnu financijsku potporu. Zahtjev se podnosi Sveučilištu koje supotpisuje prijavu studenta za dodatnu potporu i šalje Agenciji za mobilnost i programe EU.

 • DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Student ne može dobiti financijsku potporu u sklopu ERASMUS+ ukoliko će njegov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz EU. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na Fakultetu.

 • ERASMUS+ STUDENT BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENT)

Student koji se prijavi na Natječaj, udovolji svim uvjetima, ali ne bude odabran za dodjelu financijske potpore, na mobilnost može ići o vlastitom trošku uz status ERASMUS+ studenta, tzv. zero-grant ERASMUS+ student, u skladu sa dodijeljenom kvotom. Na takvog studenta primjenjuju se ista pravila kao i za ERASMUS+ studenta koji ima potporu (oslobođen plaćanja školarine i bilo kakve druge naknade koja se ne naplaćuje matičnim studentima).

 • POSTUPAK ODABIRA STUDENATA

Po utvrđivanju potpunosti dokumentacije, postupak odabira kandidata provode Povjerenstva na razini sastavnica Sveučilišta u Splitu, a kriteriji za odabir studenata su:

 • broj mobilnosti tijekom studija,

 • srednja ocjena s prispjelog studija,

 • srednja ocjena iz engleskog jezika,

 • ocjena pisma motivacije i životopisa,

 • intervju sa studentom na engleskom jeziku.

Odluka o odabiru kandidata Sveučilište objavljuje na svojoj mrežnoj stranici 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.