Za studente - Stručna praksa

Stručna praksa

Enter Title

Svrha stručne prakse

Stručna praksa je izborni predmet na trećoj godini preddiplomskog studija i drugoj godini diplomskog studija, te nosi 6 ECTS bodova. Stručna praksa studentima omogućava stjecanje praktičnih vještina i primjenu znanja stečenih tijekom studija.

Stručna praksa se izvodi u prihvatnoj organizaciji s kojom Fakultet ima sklopljen ugovor o izvođenju stručne prakse. Sve detalje oko realizacije stručne prakse uređuje Pravilnik o stručnoj praksi.

Upis stručne prakse

U cilju organiziranja upisa stručne prakse, tijekom jesenskog ispitnog roka se raspisuje natječaj koji se objavljuje na mrežnim stranicama. Na natječaj se mogu prijaviti samo oni studenti koji temeljem stanja položenih ispita u trenutku prijave mogu upisati izborne predmete treće godine preddiplomskog studija ili izborne predmete druge godine diplomskog studija. Uz prijave studenti prilažu i sve dodatne potvrde neophodne za bodovanje u selekcijskom postupku.

Selekcijski postupak za upis stručne prakse

Radi promoviranja stručne prakse te upoznavanja prihvatnih organizacija s potencijalnim studentima, Fakultet organizira Dan stručne prakse na Fakultetu. Studenti odabrani od strane prihvatne organizacije nakon razgovora i procjene na Danu stručne prakse imaju prioritet kod rangiranja prijava za navedenu prihvatnu organizaciju.

Ostali studenti se u selekcijskom postupku rangiraju temeljem sljedećih elemenata:

  • ECTS ponderirani prosjek ocjena sa studija (raspon od 2,0 do 5,0 bodova),
  • Bodovi za sudjelovanje u aktivnostima vezanima uz stručnu praksu (npr. dan stručnih praksi, dan karijera i sl.) - 0,1 za svaku aktivnost/potvrdu (maksimalno 0,3 boda);
  • Plaćeni rad (uz potvrdu poslodavca) - 0,1 bod za svaku potvrdu (maksimalno 0,3 boda);
  • Dobrovoljna neplaćena stručna praksa ili volontiranje (uz potvrdu organizatora) - 0,1 za svaku potvrdu (maksimalno 0,3 boda);
  • Studentska natjecanja (uz potvrdu organizatora) - 0,1 bod za svaku potvrdu (maksimalno 0,3 boda).

Trajanje i realizacija stručne prakse

Stručna praksa se izvodi u trajanju od 180 radnih sati, od čega je 176 radnih sati (22 radna dana po 8 radnih sati) praksa u prihvatnoj organizaciji, dok su 4 sata predviđena za izradu izvještaja o stručnoj praksi. Alternativno, stručna praksa u prihvatnoj organizaciji može se realizirati kroz veći broj radnih dana (uz manji broj dnevnih radnih sati), ali ukupno treba odraditi 176 radnih sati. Stručna praksa se realizira u pravilu od 1. veljače do kraja akademske godine. Pohađanje stručne prakse ne daje osnovu za pravdanje izostanaka s nastave.

Ocjenjivanje stručne prakse:

Stručnu praksu na obrascu QF 12-13 opisno ocjenjuju dva mentora:

  • Mentor iz prihvatne organizacije - ocjenjuje rad studenta tijekom stručne prakse
  • Mentor s Ekonomskog fakulteta u Splitu - ocjenjuje Izvještaj o stručnoj praksi.

Predmet Stručna praksa smatra se položenim samo ako su opisne ocjene oba mentora potvrdile uspješnu realizaciju stručne prakse.

Izvještaj o stručnoj praksi

Izvještaj o stručnoj praksi ima okvirni opseg od 5 stranica bez priloga. Student je dužan usmeno izložiti i obraniti Izvještaj o stručnoj praksi pred mentorom s Ekonomskog fakulteta u Splitu. Konačna verzija izvještaja o stručnoj praksi mora biti predana mentoru s Ekonomskog fakulteta u Splitu najkasnije do 20. rujna da bi se predmet smatrao položenim u akademskoj godini.

Ocjena kvalitete stručne prakse

Svi studenti po završetku obavljanja stručne prakse, trebaju popuniti online anketu o kvaliteti sadržaja i izvođenja stručne prakse.

Hodogram

Svi koraci koje student treba poduzeti u procesu u procesu prijave i odrađivanja Stručne prakse na EFST u ak.g.2023/24 prikazani su na slijedećem hodogramu.

Dokumenti vezani za Stručnu praksu

Informacije o Stručnoj praksi - DKU

Informacije o Stručnoj praksi DKU nalaze se na slijedećoj stranici.