Za studente - Stručna praksa

Stručna praksa

Enter Title

Svrha stručne prakse

Stručna praksa predstavlja izborni predmet na trećoj godini preddiplomskog studija i drugoj godini diplomskog studija, te nosi 6 ECTS bodova. Stručna praksa je u izravnoj vezi sa studijem/smjerom, te omogućava stjecanje praktičnih vještina i primjenu stečenih teorijskih znanja.

Stručna praksa se izvodi u prihvatnoj organizaciji s kojom Ekonomski fakultet u Splitu ima sklopljen ugovor o izvođenju stručne prakse. Sve detalje oko realizacije stručne prakse uređuje Pravilnik o stručnoj praksi.

Upis stručne prakse

U cilju organiziranja upisa stručne prakse 1. rujna se raspisuje natječaj koji se objavljuje na mrežnim stranicama. Na natječaj se mogu prijaviti samo oni studenti koji temeljem stanja položenih ispita 15. rujna u narednoj akademskoj godini mogu upisati izborne predmete treće godine preddiplomskog studija ili izborne predmete druge godine diplomskog studija. Prijave studenata na natječaj zaprimaju se do 15. rujna kroz e-prijavni obrazac, do kada se u studentsku referadu dostavljaju i sve dodatne potvrde neophodne za bodovanje u selekcijskom postupku.

Selekcijski postupak za upis stručne prakse

Selekcijski postupak se provodi uzimajući u obzir sljedeće kriterije (svi kriteriji imaju istu težinu):

 • ECTS ponderirani prosjek ocjena sa studija (raspon od 2,0 do 5,0 bodova),
 • Plaćeni rad (uz potvrdu poslodavca); 0,1 bod za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,
 • Dobrovoljna neplaćena stručna praksa ili volontiranje (uz potvrdu organizatora); 0,1 za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,
 • Studentska natjecanja (uz potvrdu organizatora); 0,1 bod za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,
 • Poznavanje stranih jezika - samo za studije: Turizam; Turizam i hotelijerstvo; Turističko poslovanje:
  • Strani jezik položen u okviru studijskog programa boduje se temeljem umnoška prosječne ocjene (raspon od 2,0 do 5,0 bodova) i pondera 0,3,
  • Strani jezik položen na edukacijama izvan studijskog programa fakulteta boduje se temeljem umnoška razine (razina A – 2,0 boda, razina B - 3,5 boda, razina C – 5,0 bodova) i pondera 0,3
  • Bodovi za svaki pojedini strani jezik zbrajaju se za izračun ukupnog broja bodova za poznavanje stranih jezika.

Trajanje i realizacija stručne prakse

Stručna praksa se izvodi u trajanju od 180 radnih sati, od čega je 176 radnih sati (22 radna dana po 8 radnih sati) praksa u prihvatnoj organizaciji, dok su 4 sata predviđena za izradu izvještaja o stručnoj praksi. Alternativno, stručna praksa u prihvatnoj organizaciji može se realizirati kroz veći broj radnih dana (uz manji broj dnevnih radnih sati), ali ukupno treba odraditi 176 radnih sati. Stručna praksa se realizira isključivo od 1. veljače do kraja akademske godine. Pohađanje stručne prakse ne daje osnovu za pravdanje izostanaka s nastave.

Ocjenjivanje stručne prakse:

Stručnu praksu na obrascu QF 12-13 opisno ocjenjuju dva mentora:

 • Mentor iz prihvatne organizacije - ocjenjuje rad studenta tijekom stručne prakse
 • Mentor s Ekonomskog fakulteta u Splitu - ocjenjuje Izvještaj o stručnoj praksi.

Predmet Stručna praksa smatra se položenim samo u slučaju ako su opisne ocjene oba mentore potvrdile uspješnu realizaciju stručne prakse/Izvještaja o stručnoj praksi.

Izvještaj o stručnoj praksi

Izvještaj o stručnoj praksi ima okvirni opseg od 5 stranica bez priloga. Student je dužan usmeno izložiti i obraniti Izvještaj o stručnoj praksi pred mentorom s Ekonomskog fakulteta u Splitu. Konačna verzija izvještaja o stručnoj praksi mora biti predana mentoru s Ekonomskog fakulteta u Splitu najkasnije do 20. rujna da bi se predmet smatrao položenim u akademskoj godini.

Ocjena kvalitete stručne prakse

Svi studenti, kada završe obavljanje prakse, trebaju u informacijskom sustavu za Stručnu praksu:

 • izvršiti Vrednovanje stručne prake,
 • navesti Točno obavljanje prakse (koje najčešće odgovara već unesenom Dogovorenom datumu početka i završetka prakse, ali može nekad biti i drugačije).

Dokumenti vezani za Stručnu praksu

Informacije o Stručnoj praksi - DKU

Informacije o Stručnoj praksi DKU nalaze se na slijedećoj stranici.