Katedra za Računovodstvo

zajednička slika profesora s katedre

Dobrodošli na stranice Katedre za računovodstvo i reviziju, na čijim ćete kolegijima steći znanstvena i stručna znanja iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano praćenje suvremenih trendova i spoznaja, povezivanje teorijskih dostignuća i prakse te mogućnost široke primjene stečenih znanja čine naše predmete privlačnima, a smjer Računovodstvo i revizija jednim od najpopularnijih na Fakultetu.

Među najmanjim smo i najmlađim katedrama na Fakultetu, a vjerujemo da nas studenti prepoznaju kao susretljive i pristupačne. Svi naši članovi, od eminentnih profesora do vrijednih asistenata, su izuzetni stručnjaci u područjima kojima se bave, bilo u nastavnim aktivnostima ili znanstveno-istraživačkom radu iz računovodstva i revizije. U realizaciji nastavnih aktivnosti pomažu nam i vanjski suradnici, koji studentima dodatno približavaju računovodstveno znanje i praksu.

Članovi Katedre za računovodstvo i reviziju su uključeni u rad više strukovnih udruženja računovođa i revizora, a prof. dr. sc. Branka Ramljak, koja je angažirana kao državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, je i predsjednica Udruge računovođa i financijskih djelatnika u Splitu. Naš član prof. dr. sc. Ivica Pervan je na funkciji prodekana za poslovanje Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Ponuđeni sadržaji iz područja računovodstva i revizije su gradirani od temeljnih do visoko specijaliziranih i izučavaju se na svim razinama sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih te stručnih studijskih programa. Studenti koji apsolviraju kolegije iz ovog područja stječu znanja vezana za osnove računovodstva i revizije u svim sustavima računovodstva: računovodstvo poduzetnika, računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja, računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika te računovodstvo neprofitnih organizacija. Pored navedenog, studentima se omogućava proširivanje računovodstvenih znanja upoznavanjem sustava specifičnog karaktera, poput računovodstva proizvodnje, računovodstva trgovine, računovodstva uslužnih djelatnosti i računovodstva financijskih institucija. Na području revizije studentima se prezentiraju svi aspekti eksterne i interne revizije koji su usklađeni s relevantnim svjetskim dostignućima.

Na preddiplomskom studiju Poslovne ekonomije podučavamo na smjeru Računovodstvo i revizija po završetku kojeg bi studenti trebali biti u mogućnosti:

 1. Procijeniti računovodstvene pozicije financijskog položaja i uspješnosti gospodarskog subjekta;
 2. Povezati računovodstvene informacije u različite izvještaje i analizirati integrirani proces revizije financijskih izvještaja;
 3. Formulirati adekvatne računovodstvene politike specifične za djelatnost gospodarskog subjekta.

Studenti koji se žele specijalizirati u području računovodstva i revizije na diplomskom studiju pozvani su upisati istoimeni smjer. Po završetku diplomskog studija na smjeru Računovodstvo i revizija studenti stječu specifična znanja koja ih osposobljuju:

 1. Oblikovati financijske izvještaje složenih gospodarskih subjekata i vrednovati njihovu pouzdanost primjenom nadležnih računovodstvenih i revizijskih standarda;
 2. Poduprijeti proces donošenja menadžerskih odluka primjenom integriranog modela mjerenja financijskih i nefinancijskih performansi;
 3. Valorizirati nalaze revizije iz predloženog modela revizijskog rizika i odabranih revizijskih postupaka.

Finaliziranjem stručnog studija, studenti se mogu usavršavati na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment u okviru kojeg je usmjerenje Računovodstvo i revizija. Minimalne kompetencije koje stječu na ovom studiju se mogu rezimirati sljedećim ishodima učenja:

 1. Procijeniti računovodstvene pozicije i pripremiti financijske izvještaje jednostavnih i složenih gospodarskih subjekata primjenom nadležnih standarda financijskog izvještavanja;
 2. Procijeniti računovodstvene pozicije i pripremiti financijske izvještaje proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija primjenom relevantnih računovodstvenih načela i propisa;
 3. Oblikovati integrirani proces revizije financijskih izvještaja te procjenom rizika poslovanja preporučiti adekvatne postupke interne kontrole;
 4. Predložiti mjere za unaprjeđenje poslovanja koristeći različite metode i tehnike financijske analize poslovanja;
 5. Oblikovati model internog izvještavanja za potrebe donošenja operativnih i strateških poslovnih odluka.

Osmislili smo i niz programa u okviru cjeloživotnog obrazovanja koji obrađuju uvijek aktualnu problematiku područja računovodstva i revizije, čime prenosimo stečena znanja iz suvremene međunarodne računovodstvene teorije i prakse svim zainteresiranima i nakon završetka formalnog obrazovanja.

Uz nastavnu djelatnost, članovi Katedre za računovodstvo i reviziju aktivni su u znanstveno-istraživačkom radu: vođenju i sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima, sudjelovanju na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, te kao recenzenti, autori i koautori knjiga, udžbenika te znanstvenih i stručnih članaka u renomiranim publikacijama stavljajući pritom naglasak na međunarodnu suradnju.