Katedra za Poslovne strane jezike i TZK

slika profesora katedre

OPĆE INFORMACIJE O KATEDRI

U sklopu Katedre za poslovne strane jezike i TZK djeluje pet profesorica, od kojih četiri profesorice stranih jezika, te jedna profesorica Tjelesne i zdravstvene kulture. Primarna uloga ove Katedre je izvođenje nastave Poslovnoga engleskog jezika na preddiplomskim i diplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu. Nastava u sklopu predmeta Poslovni njemački jezik i Poslovni talijanski jezik, koji se izvode kao izborni kolegiji na trećoj godini preddiplomskog studija, realizira se kroz vanjsku suradnju.

ORGANIZACIJA NASTAVE NA KOLEGIJIMA POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA

Tijekom svojih studija, studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu pohađaju obvezne kolegije Poslovnog engleskog jezika raspoređene kako slijedi:

PRVA GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA EKONOMIJE (1. i 2. semestar studija)

 • Engleski jezik u ekonomiji 1
 • Engleski jezik u ekonomiji 2

PRVA GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POSLOVNE EKONOMIJE (1. i 2. semestar studija)

 • Poslovni engleski jezik 1
 • Poslovni engleski jezik 2

DRUGA GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA EKONOMIJE I POSLOVNE EKONOMIJE (3. semestar studija)

 • Poslovni engleski jezik 3

PRVA GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA TURIZMA

 • Engleski jezik u turizmu 1
 • Engleski jezik u turizmu 2

DRUGA GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA TURIZMA (3. semestar studija)

 • Engleski jezik u turizmu 3

U četvrtom, petom i šestom semestru preddiplomskog sveučilišnog studija, studenti mogu birati izborne kolegije Poslovni engleski jezik 4, Poslovni engleski jezik 5 i Poslovni engleski jezik 6. Na drugoj godini diplomskog sveučilišnog studija, studentima se nudi izborni kolegij Engleski jezik za financije i računovodstvo.

PRVA GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MANAGEMENTA MALOG PODUZEĆA

 • Poslovni engleski jezik 1
 • Poslovni engleski jezik 2

PRVA GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA TURISTIČKOG POSLOVANJA

 • Engleski jezik u turističkom poslovanju 1
 • Engleski jezik u turističkom poslovanju 2

Na drugoj godini preddiplomskog stručnog studija, studentima oba smjera nudi se izborni kolegij Engleski jezik u poslovanju 3.

NASTAVNA DJELATNOST I CILJEVI KATEDRE

Suvremeno poslovno okruženje traži aktivno, operativno poznavanje jednoga ili više stranih jezika. Štoviše, snažna konkurencija na tržištu rada, osobito u različitim sektorima ekonomije, utjecala je na formiranje strogih kriterija aktivnoga poznavanja engleskog jezika, kao jezika globalne komunikacije i barem još jednoga svjetskoga jezika. Iz tog razloga, često su provjere razine poznavanja engleskog jezika u procesima zapošljavanja jezičac na vagi koji presudi u korist uspješnijeg kandidata. Imajući u vidu suvremena kretanja i zahtjeve ciljanih poslovnih okruženja naših studenata, Katedra za strane jezike i TZK kontinuirano razvija nastavne planove i metodološke pristupe koji usavršavaju jezične i komunikacijske kompetencije potrebne u budućoj poslovnoj karijeri.

U cilju postizanja željenih ishoda učenja, u nastavi se koriste najsuvremeniji nastavni materijali kojima se studenti podučavaju strategijama čitanja i slušanja, usmenim jezičnim strukturama potrebnim za organizaciju i vođenje razgovora, pregovora, rasprava i slično, te terminologiji koja im omogućuje aktivnu primjenu ciljanih komunikacijskih vještina u među-kulturalnim poslovnim okruženjima. Konačno, studente se kontinuirano potiče na praćenje poslovnih medija i korištenje literature kako bi bili što spremniji uključiti se u svijet rada u kojem je kompetentnost u komunikaciji na stranim jezicima jedan od temeljnih preduvjeta radne konkurentnosti.

STRUČNO I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

Pored redovnih nastavnih aktivnosti, profesorice Katedre za poslovne strane jezike i TZK usavršavaju se u svom stručnom i istraživačkom radu izlaganjima svojih radova na relevantnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i objavljivanjem radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim publikacijama. Važan dio stručnoga i znanstvenoga usavršavanja profesora na Katedri su njihova članstva u domaćim i međunarodnim profesionalnim udruženjima u čijem radu aktivno sudjeluju. Osim navedenih aktivnosti, profesorice recenziraju, prevode i lektoriraju znanstvene radove i aktivno sudjeluju u organizaciji različitih stručnih skupova i međunarodnih projekata.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Katedra za poslovne strane jezike i TZK ostvaruje uspješnu suradnju s nizom međunarodnih udruženja, među kojima se posebice ističe suradnja sa British Council-om. Temeljem ove suradnje, Ekonomski fakultet je svojem nastavnom osoblju organizirao niz tečajeva usavršavanja iz metodike nastave na engleskom jeziku za strane studente kao i seminar s ciljem usavršavanja vještina akademskog pisanja na engleskom jeziku. Bliska suradnja dviju institucija omogućila je i to da Ekonomski fakultet u Splitu, kao jedina ustanova izvan Zagreba, postane ovlaštena ustanova za održavanje međunarodnog ispita IELTS za opće i akademske potrebe. Ispiti se na fakultetu održavaju pet puta godišnje, a interes za polaganje IELTS ispita je u stalnom porastu iz razloga što je upravo ovaj ispit postao ključno sredstvo za dobivanje međunarodnih viza, te dozvola za studij ili rad u inozemstvu.

NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Dio tima ove Katedre je i profesorica Daša Duplančić, prof. koja organizira nastavu iz Tjelesne i zdravstvene kulture. Glavni cilj nastave Tjelesne i zdravstvene kulture je da uz znanje, vještine, vrijednosti i entuzijazam razvije zdravi životni stil kod studenata. Aktivnosti koje su dio nastavnog programa imaju za cilj podizanje razine kondicijskih sposobnosti i motoričkih vještina, potaknuti shvaćanje pravila, koncepata i strategija te podučiti studente pojedinačnom radu i onom u timu kroz niz različitih sportskih aktivnosti. Profesorica se brine i o razvijanju sportsko-natjecateljskog duha studenata i motivira ih za sudjelovanje na natjecanjima na Sveučilištu u Splitu i vani. Osim navedenih aktivnosti, profesorica sudjeluje na seminarima i kongresima iz područja kineziologije u Hrvatskoj i svijetu, objavljuje radove u znanstvenim časopisima i vrši istraživanja.

KOMUNIKACIJA I KONTAKTI

Za dodatne informacije o djelovanju Katedre, posebice o nastavnom procesu, studenti nam se mogu obratiti putem kontakt podataka dostupnih na osobnim web stranicama svakog profesora. Uredi svih profesora na Katedri za strane jezike i TZK smješteni su na 3. katu aneksa zgrade Ekonomskog fakulteta. Na kraju, važno je napomenuti da dužnost pročelnice Katedre u tekućem mandatnom razdoblju obnaša mr.sc. Gorana Duplančić Rogošić, a dužnost zamjenice pročelnice dr.sc. Magda Pašalić.