Efekti ekonomskih katastrofa - Novosti

Radovi

Radovi objavljeni u bazama CC i WoS:

 

Ćorić, B. (2019), Variations in Output Volatility: Evidence from International Historical Data, Economics Letters, Vol. 178, pp. 102-105. (časopis indeksiran u bazama CC i WoS).

Ćorić, B. (2020), Inflation and Output Volatility: Evidence from International Historical Data, CESifo Economic Studies, Vol. 66, Issue 2, pp. 157-180. (časopis indeksiran u WoS bazi).

Ćorić, B. i Šimić, V. (2020), Ekonomske katastrofe: studija slučaja na primjeru Hrvatske, Economic Thought and Practice (Ekonomska misao i praksa), Br.1, pp. 157-178. (časopis indeksiran u WoS bazi).

Ćorić, B. i Šimić, V. (2021), Economic Disasters and Aggregate Investment, Empirical Economics, rad prihvaćen za objavu (časopis indeksiran u WoS bazi).

 

Okrugli stol

 

Okrugli stol i prezentacija rezultata HRZZ projekta Efekti ekonosmih katastrofa

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Okrugli stol i prezentaciju rezultata HRZZ projekta Efekti ekonomskih katastrofa koji će se održati u utorak, 3.12.2019. u 10.15 u Referentnom centru za tržišta kapitala na Ekonomskom fakultetu.

 

Članovi istraživačkog tima HRZZ projekta Efekti ekonomskih katastrofa 

 

Okrugli stol i prezentacija rezultata HRZZ projekta Efekti ekonomskih katastrofa je održan na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 3.12.2019.