Izazovi alternativnih oblika ulaganja

Challenges of Alternative Investments

Program / Programme: Hrvatska zaklada za znanost, Istraživački projekti, IP-2019-04-7816/ Croatian Science Foundation, Research Projects
Voditeljica projekta / Principal investigator: Zdravka Aljinović
Akronim projekta / Project acronym: CRYPRO
Trajanje u mjesecima / Duration in months: 48
(01.01.2020. - 31.12.2023.)
Odobreni iznos sredstava / Budget: 371.700,00 HRK
Znanstveno područje / Scientific area: Društvene znanosti
/ Social sciences
Znanstveno polje / Scientific field: Ekonomija/Economics

 

Sažetak:

Brojni su izazovi alternativnih oblika ulaganja, a s obzirom na trenutno stanje u području istraživanja, te s obzirom na interese i kompetencije istraživačke grupe, u ovom će se projektu istražiti: Koreliranost prinosa pojedinih alternativnih investicija, posebno kriptovaluta, s prinosima tradicionalnih, ali i drugih alternativnih oblika ulaganja; Doprinos pojedinih alternativnih oblika ulaganja, posebno kriptovaluta u terminima Markowitzeve diverzifikacije - koji od alternativnih oblika imovine i u kojim udjelima najbolje doprinose performansama portfelja, uvažavajući sve prepoznate specifičnosti i ograničenja; Daju li neuronske mreže preciznije prognostičke vrijednosti cijena i volatilnosti odabranih kriptovaluta i koja neuronska mreža je pri tom najprikladnija; Postoji li veza između institucija i tržišta alternativnih ulaganja kao posebnog segmenta tržišta kapitala, postoji li razlika uloge institucija za zemlje u razvoju i razvijene zemlje; Je li financijska pismenost povezana s razvojem alternativnih tržišta, postoji li obostrana uzročnost između tržišta alternativne imovine i financijske pismenosti; Posebno, utječu li više razine financijske pismenosti na participaciju u trgovanju kriptovalutama te u kojoj mjeri razvoj tržišta kriptovaluta potiče sudjelovanje u trgovanju. Za postavljena istraživačka pitanja može se reći da su ili potpuno originalna i do sada neistražena ili je istraživanje po tim pitanjima na začetku, tek parcijalno, s puno prostora za metodološko unaprijeđenje. U uvjetima kada alternativni oblici ulaganja velikom brzinom i sa sve većim volumenima ulaze na financijska tržišta, odgovori na postavljena pitanja, uz uvođenje i implementaciju prikladne metodologije, od velike su važnosti za znanstvenu zajednicu, ali i brojne praktičare, u koje se u suvremenom svijetu ubraja i sve veći dio građanstva koje uviđa i uvažava potrebu za aktivnom brigom o svojoj imovini.

Ključne riječi: alternativni oblici ulaganja, kriptovalute, diverzifikacija, institucije, financijska pismenost.

 

Summary:

There are numerous challenges associated with alternative investments, but given the state of research and considering the interests and expertise of the research group, the research issues to be investigated in this project are the following: Correlation of the return of particular alternative investments, especially cryptocurrencies, with the returns of traditional as well as some other alternative investments; Contribution of particular alternative investments, especially cryptocurrencies, in terms of Markowitz’ diversification - which of the alternative forms of assets and in which proportions best contribute to portfolio performance, considering all recognized features and constraints; If neural networks offer more accurate prognostic values of price and volatility of the selected cryptocurrencies and which neural network is the most suitable; The link between institutions and alternative asset market as a separate segment of capital market, the role of institutions in developing and developed countries; The link of financial literacy with the development of alternative markets, the possibility of mutual causality; If a more advanced level of financial literacy effects on participation in cryptocurrencies’ trading, to what extent the development of the cryptocurrency market encourages participation in trading. For all research issues it can be said that they are either original and hitherto unexplored or the existing research is at the beginning, only partial and leaving the space for methodology improvements. Under conditions where alternative forms of investment enter financial markets expeditiously and with increasing volumes, answers to the raised questions and issues, together with introduction and implementation of the most accurate methodology, are of major importance for scientific community, but also for numerous practitioners, including increasingly large number of citizens who recognize the necessity of active asset management approach.

Key words: alternative investments, cryptocurrencies, diversification, institutions, financial literacy.