Razlikovni program

PROGRAM ZA STJECANJE UVJETA ZA UPIS NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE NA EKONOMSKOM FAKULTETU U SPLITU (SPUDS) 

 

SVRHA PROGRAMA:

Ovaj Program namijenjen je prije svega studentima ekonomskih i srodnih stručnih studija koji po stjecanju stručnog naziva stručnog prvostupnika namjeravaju nastaviti visoko obrazovanje na diplomskim sveučilišnim studijima na Ekonomskom fakultetu u Splitu, kao i svim ostalim polaznicima zainteresiranim za stjecanjem znanja iz predmeta Programa. 

UVJET ZA UPIS PROGRAMA:

Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.

PREDMETI PROGRAMA:

 

Predmet
 
 
Nositelj/i predmeta
 
Stranica predmeta
 
Detaljno o predmetu
 
Napomena
 
Gospodarstvo Hrvatske
 
 
Prof. dr. sc. Željko Mrnjavac
Doc. dr. sc. Lana Kordić
Doc. dr. sc. Blanka Šimundić
 
 
Gospodarstvo Hrvatske
 
 
Gospodarstvo Hrvatske
Predmet se izvodi u ljetnom semestru.
Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove.

Matematika
 
 
Prof. dr. sc. Zdravka Aljinović

prof. dr. sc. Marasović Branka
 
Matematika
 
Matematika
 
Predmet se izvodi u zimskom semestru.
Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove.

Makroekonomija II
 
 
Izv. prof. dr. sc. Bruno Ćorić
prof. dr. sc. Malešević Perović Lena
Makroekonomija II
 
Makroekonomija II
 
Predmet se izvodi u zimskom semestru.
Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove.

Mikroekonomija II
 
 
izv.prof.dr.sc. Višić Josipa
Prof. dr. sc. Maja Pervan
 
Mikroekonomija II
Mikroekonomija II
 
Predmet se izvodi u zimskom semestru.
Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove.

Statistička analiza
Prof. dr. sc. Elza Jurun
Statistička analiza
Statistička analiza
Predmet se izvodi u ljetnom semestru.
Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove.

 

PROCES UPISA NA PROGRAM ZA STJECANJE UVJETA ZA UPIS NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE NA EKONOMSKOM FAKULTETU U SPLITU:


KORAK 1:  Ispuniti  elektronsku prijavnicu (do 18. rujna 2023.)

KORAK 2:  Dostaviti skeniranu dokumentaciju u Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih putem e-maila: cjelozivotno@efst.hr 22. rujna 2023. godine i to:

 • Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • Preslika svjedodžbe* o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (original na uvid*) ili potvrda o upisu na stručni studij ili potvrda o završenom stručnom studiju
 • Prijepis ocjena i pripadajući izvedbeni planovi predmeta (za polaznike koji dostavljaju Zamolbu za priznavanjem određenog predmeta).
 • Potvrda uplate (prema Odluci o cijeni)

KORAK 3: Potpisati Ugovor o pohađanju seminara (osobno prema uputama koje ćete dobiti putem e-maila).

*Originali se donose na uvid u terminu i prema uputama naznačenim u Koraku 3.

CIJENA POHAĐANJA PROGRAMA 

Prema Odluci o cijenama programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta u Splitu za akademsku godinu 2023./2024.

Informacije za uplatu Programa za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu

Primatelj  

Ekonomski fakultet u Splitu

Opis plaćanja: 

SPUDS – Ime i prezime

IBAN (HPB):

HR5723900011100015220

Model plaćanja: 

00

Poziv na broj:

261

 

PONOVNI UPIS NEPOLOŽENIH PREDMETA

Polaznici koji u prvoj godini upisa Programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu nisu položili sve predmete Programa, dužni su u narednoj akademskoj godini (sukladno Ugovoru) ponovno upisati sve preostale predmete koje nisu položili. 

To mogu učiniti SAMO za vrijeme redovnih upisa na Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu

Polaznici koji su sklopili dodatak ugovoru, a nisu položili sve upisane predmete sukladno dodatku ugovora, dužni su ponovno upisati sve preostale predmete koje nisu položili.

Za upis je potrebno dostaviti zamolbu i sken potvrde uplate putem e-maila cjelozivotno@efst.hr .

Naknada za ponovni upis pojedinog predmeta Programa naznačena je u Odluci o cijenama Programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu koja se donosi na početku svake akademske godine za tu akademsku godinu.

Polaznici navedene iznose plaćaju prema sljedećim podacima:

Primatelj  

Ekonomski fakultet u Splitu

Opis plaćanja: 

SPUDS – Ime i prezime

IBAN (HPB):

HR5723900011100015220

Model plaćanja: 

02

Poziv na broj:

261

 

ISPIS / PREKID POHAĐANJA PROGRAMA 

Polaznik se može ispisati iz Programa najkasnije do 31. listopada tekuće akademske godine. 

Naknada za pohađanje Programa se tada umanjuje za iznos administrativnih troškova (6,64€).

U tom slučaju, polaznik je dužan podnijeti molbu Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih s obrazloženjem ispisa iz Programa. Fakultet je obvezan izvršiti povrat do tada uplaćenog iznosa naknade za pohađanje Programa polazniku.

U slučaju da se polaznik obrati Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih s molbom za ispis iz Programa nakon 31. listopada tekuće akademske godine, Centar će ga izbrisati iz popisa polaznika, ali mu Fakultet nije obvezan izvršiti povrat do tada uplaćenog iznosa naknade za pohađanje Programa. Također, polaznik u tom slučaju nije obvezan (ukoliko to već nije učinio) uplatiti naknadu za pohađanje II semestra Programa.

 

NASTAVA
Prema rasporedu nastave

 

PRIJAVA ISPITA

Polaznici Programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu ispite prijavljuju prema rasporedu ispita naznačenim na mrežnim stranicama Fakulteta.

Prijava i odjava ispita vrši se isključivo putem weba prema uputama naznačenim na linku.

Napomena za polaznike Programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu, upisane do akademske 2012./13. godine:

Polaznici Programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu, upisani do akademske 2012./13. godine dužni su prijaviti izlazak na ispit, uz dokaz o prethodno uplaćenoj naknadi u iznosu od 33,18 €, najkasnije 48 sati prije održavanja ispita u tekućem ispitnom roku.

Ukoliko polaznik ne može, iz bilo kojeg razloga, izaći na ispit dužan je na isti način, najkasnije do 48 sati prije održavanja ispita, isti ispit odjaviti u Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Također, ispit se može odjaviti i predmetnom nastavniku neposredno pred početak ispita, ali ne i tijekom ili nakon ispita.

Ukoliko polaznik na gore opisan način odjavi ispit, uplaćena naknada vrijedi za prvi idući izlazak na dotični ispit.

Ukoliko polaznik ne odjavi ispit na vrijeme, smatra se da je ispit konzumiran, te uplaćena naknada ne vrijedi za sljedeći izlazak na ispit.

Polaznici Programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije Ekonomskog fakulteta u Splitu upisani prije akademske 2012./2013. godine prijavu ispita mogu isključivo izvršiti u Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz predočenje dokaza o uplati za naknadu polaganja ispita u iznosu od 33,18 €.

Informacije za uplatu:

Primatelj  

Ekonomski fakultet u Splitu

Opis plaćanja: 

Ime i prezime (broj ugovora) - Predmet koji se prijavljuje

IBAN (HPB):

HR5723900011100015220

Model plaćanja: 

02

Poziv na broj:

263

 

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA  

 1. Imam li kao polaznik Programa za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu sva studentska prava?
  Programi za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu dio su programa cjeloživotnog obrazovanja. Drugim riječima, polaznici Programa ne stječu status studenta, pa tako ni studentska prava i obveze.

  Polaznici Programa koji u isto vrijeme kada su upisani na Program i studiraju na Ekonomskom fakultetu u Splitu ili nekom drugom visokom učilištu zadržavaju status studenta po toj osnovi (a ne po osnovi pohađanja Programa).
   
 2. Smijem li polagati ispite preko kolokvija?
  Polaznici Programa imaju pravo pohađati nastavu pojedinih predmeta s redovitim studentima sveučilišnih studija na Ekonomskom fakultetu u Splitu. To ujedno znači da polaznici imaju pravo, ukoliko to žele, iskoristiti mogućnost polaganja predmeta preko testova i kolokvija, kako je to definirano izvedbenim programom pojedinog predmeta.
   
 3. Koliko puta smijem izaći na ispit u jednoj akademskoj godini?
  Polaznici Programa imaju pravo polagati ispit iz pojedinog predmeta u svim redovitim rokovima.
   
 4. Priznaju li se ranije položeni predmeti?
  Polaznici koji su pojedine predmete Programa položili tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija na Ekonomskom fakultetu u Splitu, dužni su priložiti prijepis ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija. Isti će im biti priznati te nisu dužni uplaćivati upis predmeta, već su dužni uplatiti iznos administrativnih troškova u visini naznačenoj u Odluci o cijenama Programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu koja se donosi na početku svake akademske godine za tu akademsku godinu.

  Polaznici koji su pojedine predmete položili tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija na drugim visokoobrazovnim institucijama, dužni su podnijeti zahtjev za priznavanjem predmeta, te zahtjevu priložiti prijepis ocjena i izvedbeni plan položenog predmeta. Zahtjev razmatra Povjerenstvo za akademsko priznavanje Ukoliko se utvrdi istovjetnost predmeta, isti će se priznati te će biti dužni uplatiti iznos administrativnih troškova u visini naznačenoj u Odluci o cijenama Programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu koja se donosi na početku svake akademske godine za tu akademsku godinu.
   
 5. Koji je rok za završetak Programa?
  Rok za završetak Programa je tri akademske godine počevši od akademske godine upisa Programa.
   
 6. Što ako u jednoj akademskoj godini ne položim sve predmete Programa?
  Polaznici koji u akademskoj godini upisa ne polože sve predmete Programa, dužni su ponovno upisati sve predmete koje nisu položili u svakoj od naredne dvije akademske godine. Na početku svake akademske godine dužni su doći u Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih te donijeti potvrdu uplate za iznos nepoloženih predmeta. Visina naknade za upis nepoloženih predmeta bit će određena na početku svake akademske godine za tu akademsku godinu. Ukoliko polaznik ne upiše preostale predmete, sklopljeni ugovor smatrat će se raskinutim.
   
 7. Što ako dođe do promjena u Programu za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu?
  Ukoliko dođe do promjene u Programu, polaznik je, ukoliko želi steći uvjete za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu, dužan prihvatiti promjene odnosno odslušati i polagati razliku predmeta sukladno novom programu.
   
 8. Stječe li se završetkom Programa za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu akademski naziv?
  S obzirom da upisom Programa polaznici ne postaju i studenti određenog studija Ekonomskog fakulteta u Splitu, to nakon završenog Programa ne dobivaju akademski naziv.
   
 9. Što se dobiva završetkom Programa za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu?
  Po završetku Programa, odnosno nakon položenih svih ispita, polaznik dobiva potvrdu o završenom Programu u kojoj se navode svi položeni predmeti te postignuti uspjeh.
   
 10. Jeli nakon završetka Programa za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu zajamčen upis diplomskog sveučilišnog studija na Ekonomskom fakultetu u Splitu?
  Potvrda o završetku Programa predstavlja, uz ostalu natječajnu dokumentaciju, uvjet za pristup upisu na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Pri tome, sam upis na diplomske studije nije zajamčen. Upis se vrši sukladno Odluci o uvjetima upisa na diplomske studije, važećoj u tekućoj akademskoj godini.
   
 11. Može li se nakon završetka Programa za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu upisati neki drugi diplomski sveučilišni studij? Završetkom Programa polaznik ne stječe automatski uvjete za upis na bilo koji drugi ekonomski ili srodni fakultet. Naime, svaki fakultet ima pravo odrediti svoje vlastite uvjete upisa na diplomske studije, koji ne moraju nužno odgovarati uvjetima Ekonomskog fakulteta u Splitu.Potvrda o završenom Programu može se koristiti prilikom upisa na bilo koji studij, a dotična institucija visokog obrazovanja odlučuje što će od navedenih predmeta eventualno priznati tijekom budućeg studija.
   
 12. Unosi li se Potvrda Programa za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu u radnu knjižicu?
  Potvrda o završenom programu ne unosi se u radnu knjižicu.
   
 13. Što ako na vrijeme ne uplatim naknadnu za pohađanje Programa za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu?
  Ukoliko polaznik ne plati naknadu za pohađanje Programa prema odredbama Odluke o cijenama Programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu koja se donosi na početku svake akademske godine za tu akademsku godinu, smatrat će se da je odustao od pohađanja Programa.

PRAVNI OKVIR