Fakultet - Organizacija - Stručne službe

Stručne službe

Stručne službe

Stručne službe obavljaju upravno-pravne, izvršne, administrativne, financijsko-materijalne, tehničke te pomoćme poslove koji su potpora za obavljanje djelatnosti Fakulteta.

Tajnik Fakulteta pomaže dekanu u radu glede osiguravanja zakonitosti obavljanja djelatnosti, priprema materijale za sjednice Fakultetskog vijeća i Vijeća studija, sudjeluje u izradi Statuta, općih akata Fakulteta i ugovora koje zaključuje Fakultet, brine o pravilnoj primjeni zakona, Statuta i općih akata Fakulteta, odluka Ministarstva, te o izvršenju odluka i zaključaka Fakultetskog vijeća, Vijeća studija i dekana, daje pravne i stručne savjete i mišljenja o propisima koji su u svezi s radom Fakulteta, tijelima Fakulteta i radnicima, surađuje s Matičnim odborom u postupcima izbora u znanstvena zvanja, po ovlaštenju dekana zastupa Fakultet pred sudom, upravnim i drugim tijelima, brine o unapređenju poslovnih procesa u kojima sudjeluje, brine o objavi i ažurnosti podataka na mrežnim stranicama Fakulteta u području svog rada
Tajnik Fakulteta: Dubravka Granić, dipl. iur. Kontakt: (021) 430 619

Dekanat obavlja pravne i upravne poslove, poslove vezane uz rad tijela Fakulteta.

Informatička služba obavlja poslove vezane uz razvoj i održavanje informacijskih sustava i multimedije Fakulteta.

Računovodstvo obavlja poslove vezane uz evidenciju poslovnih događaja, izradu financijskih izvještaja, te izradu i praćenje izvršenja financijskih planova Fakulteta.

Centar za poslijediplomske studije obavlja sve administrativne poslove vezane uz upis, studiranje i završetak poslijediplomskih sveučilišnih i specijalističkih studija.

Studentska referada obavlja sve administrativne poslove vezane uz upis, studiranje i završetak preddiplomskih i diplomskih studija.

Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira programe stručnog usavršavanja, organizira tečajeve i druge oblike dopunskog obrazovanja te osniva i vodi eksperimentalne radionice namijenjene edukaciji studenata i drugih polaznika.

Centar za međunarodnu suradnju i potporu znanstveno-istraživačkim radu pruža administrativnu potporu pri uspostavljanju međunarodne suradnje, te provođenju znanstveno-istraživačkih studija, ekspertiza, elaborate, vještačenja i ostalih oblika ekspertnog rada.

Centar za kvalitetu planira, provodi, mjeri i poboljšava aktivnosti i poslovne procese fakulteta u cilju udovoljava zakonskim odredbama te standardima i smjernicama u području visokog obrazovanja i znanosti.

Tehnička služba  obavlja poslove održavanja zgrada, skrb o poštivanju kućnog reda, poslove čišćenja zgrada Fakulteta i druge tehničke poslove u skladu s potrebama Fakulteta.