Fakultet - Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta u Splitu

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 je strateška odluka Uprave Ekonomskog fakulteta u Splitu (Broj: 001-02/2005-8/1 od 25. listopada 2005).

Sustav upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta u Splitu prema zahtjevima međunarodne i hrvatske norme HRN EN ISO 9001 je potvrđen od strane dviju certifikacijskih institucija BVCRO iz Rijeke i CRS iz Splita u prosincu 2007, o čemu svjedoče certifikati navedenih institucija u prilogu.

U svrhu održavanja postignutih certifikata obvezatno certifikacijske ustanove jednom godišnje provode nadzor i ocjenjuju poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Mehanizmi samovrednovanja i vanjskog vrednovanja sustava upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta u Splitu će usmjeravati napredak neprekidnom poboljšavanju, a Uprava Ekonomskog fakulteta u Splitu će osigurati da osoblje bude svjesno važnosti svoga doprinosa ostvarivanju ciljeva kvalitete i povećavanju ukupne sposobnosti institucije.

Planirani ciljevi na temelju utvrđene Politike kvalitete su usmjereni na zadovoljavanje potreba, očekivanja i zahtjeva neposrednih korisnika usluge Ekonomskog fakulteta u Splitu - studenata i ostalih zainteresiranih dionika - roditelj, staratelj, gospodarstvo, te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta

Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje je na svojoj 6. sjednici održanoj 1. lipnja 2010. godine, na temelju članka 23. Zakona osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 45/09) usvojio, a ravnateljica Agencije donijela odluku o započinjanju postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Vanjska prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta sistematični je, periodični postupak kojim se utvrđuje jesu li aktivnosti i rezultati tih aktivnosti koje čine sustav osiguravanja kvalitete visokih učilišta učinkoviti i u skladu s nacionalnim i ESG-standardima.  Vanjskom prosudbom procjenjuje se i doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete i kulture obrazovanja visokog učilišta. Kroz razvoj sustava osiguravanja kvalitete neprestano se unapređuju sve djelatnosti, a naročito obrazovanje u cijelosti.

Vanjskom prosudbom prosuđuje se koliko visoko učilište vodi brigu o akademskim standardima i kvaliteti po pitanju unapređivanja mogućnosti za stjecanje određenih stupnjeva obrazovanja, potpore ostvarenju misije i strateških ciljeva jedinice za osiguravanje kvalitete na visokom učilištu te uspoređivanja dostignutih standarda i kvalitete sa  kvalitetom i standardima koji se primjenjuju na sličnim visokim učilištima u zemlji i zemljama EU.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, članak 23. stavak 1., regulirano je da se vanjska prosudba provodi u ciklusima od pet (5) godina.