Fakultet - Organizacija

Organizacija

Organizacija i ustroj

Organizacija Fakulteta zasniva se na sljedećim osnovnim ustrojbenim jedinicama:

  • Katedre
  • Stručne službe
  • Knjižnicu

Katedre su u pravilu znanstveno-nastavne ustrojbene jedinice ustrojene prema srodnim znanstvenim disciplinama u polju ekonomije i njenim granama te srodnim znanstvenim poljima, granama i disciplinama koje se izučavaju na Fakultetu. Katedre kao nastavne ustrojbene jedinice ustrojavaju se prema nastavnim disciplinama za koje se ne zahtijeva znanstveni pristup u nastavnom procesu. Osnovne funkcije katedre kao znanstveno-nastavne jedinice su razvitak znanstvenih disciplina kojima se bave članovi katedri vođeni idejom znanstvene izvrsnosti, razvitak studijskih programa u čijem izvođenju sudjeluju, kao i sudjelovanje u razvitku novih studijskih programa. Katedre brinu i o razvitku znanstvenog te nastavnog podmlatka. Na Fakultetu je ustrojeno devet katedri:

Stručne službe obavljaju upravno-pravne, izvršne, administrativne, financijsko-materijalne, tehničke te pomoćme poslove koji su potpora za obavljanje djelatnosti Fakulteta.

Dekanat obavlja pravne i upravne poslove, poslove vezane uz rad tijela Fakulteta.

Informatička služba obavlja poslove vezane uz razvoj i održavanje informacijskih sustava i multimedije Fakulteta.

Računovodstvo obavlja poslove vezane uz evidenciju poslovnih događaja, izradu financijskih izvještaja, te izradu i praćenje izvršenja financijskih planova Fakulteta.

Centar za poslijediplomske studije obavlja sve administrativne poslove vezane uz upis, studiranje i završetak poslijediplomskih sveučilišnih i specijalističkih studija.

Studentska referada obavlja sve administrativne poslove vezane uz upis, studiranje i završetak preddiplomskih i diplomskih studija.

Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira programe stručnog usavršavanja, organizira tečajeve i druge oblike dopunskog obrazovanja te osniva i vodi eksperimentalne radionice namijenjene edukaciji studenata i drugih polaznika.

Centar za međunarodnu suradnju i potporu znanstveno-istraživačkim radu pruža administrativnu potporu pri uspostavljanju međunarodne suradnje, te provođenju znanstveno-istraživačkih studija, ekspertiza, elaborate, vještačenja i ostalih oblika ekspertnog rada.

Centar za kvalitetu planira, provodi, mjeri i poboljšava aktivnosti i poslovne procese fakulteta u cilju udovoljava zakonskim odredbama te standardima i smjernicama u području visokog obrazovanja i znanosti.

Tehnička služba  obavlja poslove održavanja zgrada, skrb o poštivanju kućnog reda, poslove čišćenja zgrada Fakulteta i druge tehničke poslove u skladu s potrebama Fakulteta.

Knjižnica Fakulteta je posebna ustrojbena jedinica koja prikuplja, obrađuje i daje na upotrebu dokumente i informacije znanstveno–obrazovnog karaktera iz znanstvenih disciplina koje se izučavaju na Fakultetu.