Osnovni podaci o seminaru za voditelja poslovnice

SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I STRUČNI ISPIT ZA
VODITELJA POSLOVA U TURISTIČKOJ AGENCIJI

AKTUALNO!

Nastava na Seminaru za voditelja poslovnice u turističkoj agenciji počinje 15.10.2019. godine.

RASPORED NASTAVE

RASPORED ISPITA
 

Do četvrtka, 23.01.2020. otvorene su prijave za 3. ispitni rok. Prijaviti se možete ovdje.

Za sve informacije:

E: marina.tudor@efst.hr

T: (021) 430 - 651

 

OSNOVNI PODACI O SEMINARU ZA VODITELJA POSLOVA U TURISTIČKOJ AGENCIJI

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu na temelju odluke Ministarstva turizma organizira i provodi Seminar za polaganje stručnog ispita za Voditelja poslova.

Navedeni seminar i ispiti organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) i Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (N.N. 50/08). 

Ispitnu komisiju na seminarima imenuje resorno Ministarstvo. 

KONTAKT

Voditeljica seminara za voditelja poslova i Predsjednica ispitne komisije:

doc. dr. sc. Davorka Mikulić

Ured broj 208 (Glavna zgrada, II. kat) 
Ekonomski fakultet u Splitu
Cvite Fiskovića 5
21 000 Split
T: (+385) (21) 430 765
F. (+385) (21) 430 701
E: davorka.mikulic@efst.hr 
W: www.efst.hr 

Tajnica ispitne komisije i stručna suradnica u Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

Marina Tudor, dipl. ing. mng.

Ured broj 239 (Aneks, II. kat ) 
Ekonomski fakultet u Splitu
Cvite Fiskovića 5
21 000 Split
T: (+385) (21) 430 651
F: (+385) (21) 430 701
E: marina.tudor@efst.hr  
W: www.efst.hr  

UVJETI UPISA

Za prijavu na seminar za voditelja poslova, te polaganje stručnog ispita polaznici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Da imaju najmanje srednju stručnu spremu
 • da aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznaju još jedan svjetski jezik (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) te poznaju hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova.
 • Da popune elektronsku prijavu za upis, donesu natječajnu dokumentaciju, te potpišu Ugovor o pohađanju seminara. 

PROCES PRIJAVE ZA UPIS NA SEMINAR I STRUČNI ISPIT ZA VODITELJA POSLOVA

Korak 1: Ispuniti  elektronsku prijavnicu (otvara se novom prozoru preglednika)

Korak 2: Dostaviti Natječajnu dokumentaciju tajnici ispitne komisije  od 16.09.2019. do 09.10.2019. u vremenu od 10:00 h do 12:00 h (Ured broj 239, II. kat Aneksa Ekonomskog fakulteta) i to:

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika svjedodžbe* o završenoj srednjoj školi (original na uvid) ili preslika diplome* visokoškolske ustanove (original na uvid)
 • Dokaz o aktivnom* znanju najmanje jednog svjetskog jezika (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznavanju* još jednog svjetskog jezika (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru).

Napomene*

 • Seminar se pokreće ukoliko se prijavi dovoljan broj polaznika.
 • Prilikom upisa NE vršiti uplatu. Nakon formiranja grupe, dobiti ćete obavijest o uplati prve rate. 
 • Strane inozemne svjedodžbe obavezno moraju biti nostrificirane.
 • Kao dokaz za priznavanje znanja stranog jezika kako je to propisano Zakonom, prihvaćaju se:
  • za aktivno znanje jednog svjetskog jezika razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru priznaje se:
   • Diploma profesora / magistra stranog jezika
   • Međunarodno priznata diploma o znanju stranog jezika minimalno B2 razine
   • Za izvorne govornike: nostrificirana svjedodžba o završetku srednje škole i/ili nostrificirana diploma fakulteta u stranoj državi na stranom jeziku za koji se traži priznavanje.
   • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča sa specificiranim stranim jezikom
  • za znanje drugog svjetskog jezika razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru priznaje se:
   • Diploma profesora / magistra stranog jezika
   • Međunarodno priznata diploma o znanju stranog jezika minimalno A2 razine
   • Za izvorne govornike: nostrificirana svjedodžba o završetku srednje škole i/ili nostrificirana diploma fakulteta u stranoj državi na stranom jeziku za koji se traži priznavanje.
   • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča sa specificiranim stranim jezikom
   • Potvrda škole stranih jezika s navedenom razinom znanja jezika prema ZEROJ-u.
   • Svjedodžbe iz srednje škole i prijepisi ocjena sa fakulteta s navedenim nazivom i jezičnom razinom udžbenika te brojem nastavnih sati isključivo ukoliko iz tih dokumenata neupitno proizlazi da zadovoljavaju razinu A2.
 • U slučaju da polaznik nema dokaz o poznavanju stranih jezika kako je propisano Zakonom, potrebno je prije samog upisa položiti ispit iz stranog jezika. Cijena ispita za strani jezik je 300,00 kn.

KORAK 3: Potpisati Ugovor o pohađanju seminara (osobno prilikom upisa) 
 

Napomena: 
Natječajna dokumentacija se može dostaviti i poštom (adresa: Ekonomski fakultet, Cvite Fiskovića 5, 21 000 Split, Centar za cjeloživotno obrazovanje, n/r Marina Tudor s  naznakom „za seminar za voditelja poslova) ili na e-mail: marina.tudor@efst.hr , no svakako treba osobno doći potpisati Ugovor o pohađanju seminara. 

CIJENA SEMINARA I STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVA

kategorija upisa 
cijena seminara

 iznos 1. faze

(nakon potvrde upisa a najdalje do 15.10.2019.)
iznos 2. faze
(do 15.11.2019.)
 
 iznos 3. faza
(do 15.12.2019.
 
Polaznik koji upisuje
puni seminar za voditelja poslova
4.200,00 kn
1.680,00 kn
1.680,00 kn 
840,00 kn 
Polaznik koji istovremeno 
upisuje i seminar za turističkog vodiča i 
seminar za voditelja poslova
ukupno 8.440,00 kn
3.376,00 kn
3.376,00 kn 
1.688,00 kn 
Polaznik koji je prethodno završio 
seminar za turističkog vodiča
3.100,00 kn 
1.240,00 kn
1.240,00 kn 
620,00 kn

Pravo na 5 % popusta ostvaruju:

 • Studenti i članovi Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta Split (Alumni).
 • Pravne osobe koje na seminar upisuju 2 i više polaznika.

U cijenu seminara uključeni su:

 • Nastava
 • Nastavni materijali
 • Po 2 izlaska na ispit iz svakog predmeta u ciklusu u kojem je upisan Seminar. Treći izlazak na ispit (u istom ciklusu) naplaćuje se 300,00 kn za svaki predmet posebno.

Napomene:

 • Ispiti u sklopu aktivnog seminara održavaju se kroz 2 ispitna roka (naznačeni na web stranicama Fakulteta). 
 • Izlazak na ispit MORA se elektronski prijaviti u roku navedenom na web stranicama Fakulteta. Zakašnjele prijave neće se uzeti u obzir. 
 • Polaznik ima pravo izlaziti na ispite samo u ciklusu u kojem je upisao seminar.   
 • Uvjet za izlazak na ispit iz Vježbi uključuje položene sve prethodne ispite. 
 • Seminar je moguće uplatiti u 3 gore navedena obroka isključivo ako je  polaznik fizička osoba. Ukoliko uplatu vrši firma, seminar je potrebno uplatiti u cijelosti prilikom samog upisa. 
 • Navedene naknade, oslobođene su PDV-a prema Članku 58., Stavak 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine', br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 ).


Informacije za uplatu seminara za voditelja poslova
 

Primatelj

Ekonomski fakultet u Splitu

Opis plaćanja

Seminar za voditelja poslova; Ime i prezime polaznika

IBAN (HPB)

HR5723900011100015220

Model plaćanja

00

Poziv na broj

257 01 


Informacije za uplatu seminara za polaznike koji odjednom upisuju i seminar za turističkog vodiča i seminar za voditelja poslova:
 

Primatelj

 Ekonomski fakultet u Splitu

Opis plaćanja

 Vodič + Voditelj poslova; Ime i prezime polaznika

IBAN (HPB)

 HR5723900011100015220

Model plaćanja  

 00

Poziv na broj

 257

 

KORISNE INFORMACIJE ZA POTENCIJALNOG VODITELJA POSLOVA

Prije samog upisa na odgovarajući seminar, uputno je da se kandidati informiraju o tome ispunjavaju li sve, zakonom utvrđene uvjete, za obavljanje djelatnosti voditelja poslovnice.

Ove informacije se mogu dobiti u Odjelu za turizam Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije (IV. kat), Vukovarska 1, 21 000 Split. 
Više informacija na: http://www.udu-sdz.hr/odjturizam.html


PRAVNI OKVIR

Potrebne informacije vezane uz seminar i stručni ispit za voditelja poslovnice kao i općenite informacije vezane uz ovu djelatnost mogu se pronaći na stranicama Ministarstva turizma:  
 

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Za sve predmete Pravilnikom je propisano obvezno pohađanje organizirane nastave.

Kandidat ima pravo polagati ispit iz Vježbi, ukoliko ima položene sve prethodne predmete.  

Nastavni materijali biti će podijeljeni na početku seminara, a polaznici ih preuzimaju osobno!

Popis predmeta:

 • Politički sustav RH
 • Gospodarski sustav RH
 • Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
 • Osnove turističkog zakonodavstva
 • Turističke agencije
 • Vježbe

 

Ispitni program stručnog ispita za voditelja poslovnice

1. POLITIČKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(5 nastavnih sati)


1. USPOSTAVA NEZAVISNE I SUVERENE REPUBLIKE HRVATSKE
Uspostava demokratske vlasti u Hrvatskoj
Donošenje hrvatskog Ustava od 22. prosinca 1990.
Referendum o suverenosti i samostalnosti, objava nezavisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. i odluka Sabora od 8. listopada 1991.
Agresija na Hrvatsku i Domovinski rat

2. TEMELJNE VRIJEDNOSTI I NAČELA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljne odredbe Ustava
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda
Osobne i političke slobode i prava
Gospodarska, socijalna i kulturna prava

3. USTROJSTVO VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE
Hrvatski sabor (način izbora, djelokrug)
Predsjednik Republike Hrvatske (izbor, prava i dužnosti)
Vlada Republike Hrvatske (imenovanje, sastav, odgovornost, ovlasti)
Sudbena vlast (samostalnost i neovisnost, Državno sudbeno vijeće, vrste sudova)
Državno odvjetništvo (djelokrug)

4. USTAVNI SUD
Izbor, sastav i djelokrug

5. HRVATSKE POLITIČKE STRANKE I STRANAČKI SUSTAV
Pojam, osnivanje i prestanak, financiranje

6. REPUBLIKA HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA
Institucije EU (Europski parlament, Vijeće EU i Europska komisija)
Proces stabilizacije i pridruživanja (postupak screeninga, Nacionalni program RH za pridruživanje EU)
Pravna stečevina (acquis communautaire, Direktive)

2. GOSPODARSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(5 nastavnih sati)

1. RAZVOJ PODUZETNIČKOG TRŽIŠNOG GOSPODARSTVA
Uvođenje tržišnih odnosa
Privatizacija i denacionalizacija
Restrukturiranje gospodarstva
Reforma pravnog sustava

2. OSNOVE GOSPODARSKOG SUSTAVA (s posebnim osvrtom na turizam)
Glavne gospodarske grane (poljoprivreda, prehrambena industrija, tekstilna industrija, drvoprerađivačka industrija, metaloprerađivačka industrija, kemijska industrija, naftna industrija, elektroindustrija, graditeljstvo, trgovina, brodogradnja, pomorstvo i turizam.
Izvoz i uvoz
Bruto domaći proizvod
Tržište rada
Monetarna politika
Fiskalna politika
Bankarski sustav, tržište kapitala i tržište osiguranja

3. EKONOMSKA ORIJENTACIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Odnosi s Europskom unijom,
Odnosi s drugim državama Europe i svijeta

3. OSNOVE TURIZMA I UVOD U TURISTIČKO POSLOVANJE
(6 nastavnih sati)

1. OSNOVNI POJMOVI U TURIZMU
Turizam, turist, turističko putovanje
Vrste ili oblici turizma, turistički proizvod
Osnovna obilježja suvremenog turizma
Turističko odredište – destinacija, pojam i obilježja (atrakcije)
Osnovni činitelji razvoja turističke destinacije
Radna snaga u turizmu
Razvitak turizma
Turizam u Hrvatskoj (dominantne vrste, trendovi, mogućnosti i ograničenja razvoja)

2. TURISTIČKA POTRAŽNJA I TURISTIČKA PONUDA
Pretpostavka za formiranje turističke potražnje (poticaji i ograničenja)
Pretpostavke za formiranje turističke ponude
Turističke potrebe i proces donošenja odluka o turističkom putovanju
Turistička motivacija, aktivnosti i oblici turizma

3. ČINITELJI NUŽNI ZA RAZVOJ TURIZMA
Prometnice i prijevoz
Turističke atrakcije
Receptivni kapaciteti (ugostiteljstvo, trgovina, promet, servisi, telekomunikacija, pošta i dr.)
Turističko posredovanje

4. UČINCI TURIZMA
Utjecaj turizma na gospodarski razvitak
Utjecaj turizma na okoliš i prostor
Utjecaj turizma na društvo i kulturu

5. ORGANIZACIJA I PLANIRANJE U TURIZMU
Turistički sustav i organizacija (državna tijela, turističke zajednice, poduzetnici u turizmu, udruge u turizmu)
Planiranje turističkoga razvitka
Marketing u turizmu

6. TURISTIČKO POSLOVANJE
Poslovanje ugostitelja
Poslovanje turističkih agencija
Nacionalne i međunarodne turističke udruge

 

4. OSNOVE TURISTIČKOG ZAKONODAVSTVA
(6 nastavnih sati)

1. DRŽAVNA UPRAVA U PODRUČJU TURIZMA
Općenito od državnoj upravi (poslovi i tijela državne uprave)
Državna uprava u turizmu (nadležna tijela, nadležnost)

2. SUSTAV TURISTIČKIH ZAJEDNICA
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

3. BORAVIŠNE PRISTOJBE I ČLANARINE
Zakonom o boravišnoj pristojbi
Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama

4. UGOSTITELJSKA DJELATNOST
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Podzakonski akti za provedbu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

5. USLUGE U TURIZMU
Zakon o pružanju usluga u turizmu
Podzakonski akti za provedbu Zakona o pružanju usluga u turizmu

6. UGOVORI U TURIZMU
Zakon o obveznim odnosima – ugovor o organiziranom putovanju, posrednički ugovor o putovanju, ugovor o alotmanu, ugovor o ostavi
Posebne uzance u ugostiteljstvu

5. TURISTIČKE AGENCIJE
(12 nastavnih sati)

1. NASTANAK, FUNKCIJE I VRSTE TURISTIČKIH AGENCIJA
Nastanak i razvoj turističkih (putničkih) agencija u Hrvatskoj i svijetu;
Osnovne funkcije turističkih agencija
Vrste turističkih agencija (emitivne i receptivne, grosističke i detaljističke, lokalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja, sa i bez razvijene mreže poslovnica, turoperator, kombiniranog poslovanja)

2. TURISTIČKA AGENCIJA I SURADNJA S POSLOVNIM PARTERIMA
Turistička agencija i ugostitelj
Turistička agencija i pružatelj ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
Turistička agencija i prijevoznik
Turistička agencija i drugi pružatelji ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga
Odnosi s drugim turističkim agencijama
Turistička agencija i korisnik usluge (zaštita potrošača)
Informatizacija poslovanja i kompjutorski rezervacijski sustavi
Poslovno komuniciranje

3. ORGANIZIRANO PUTOVANJE (TURISTIČKI PROIZVOD)
Stvaranje, promidžba, prodaja i realizacija organiziranog putovanja (paket aranžmana i izleta)
Posebne vrste organiziranog putovanja
Formiranje cijena i kalkulacija
Promidžbeni materijal
Marketing
Promocija i distribucija
Direktna i indirektna prodaja (tehnike prodaje)
Jamčevina i osiguranja

4. TURISTIČKE AGENCIJE I STRUKOVNE UDRUGE U TURIZMU
Strukovne udruge u Hrvatskoj
Međunarodne strukovne udruge

5. IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA U TURISTIČKOJ AGENCIJI
Izdavanje putnih isprava u avionskom prometu;
Izdavanje putnih isprava u željezničkom prometu;
Izdavanje putnih isprava u autobusnom prometu;
Izdavanje putnih isprava u brodskom prometu.

8. OSNOVE FINANCIJA ZA TURISTIČKE AGENCIJE

9. OSNOVE RAČUNOVODSTVA ZA TURISTIČKE AGENCIJE

10. OSNOVE INFORMATIKE ZA TURISTIČKE AGENCIJE

5. VJEŽBE
(10 nastavnih sati)

Komunikacija
Rad na šalteru
Izrada dokumenata vezanih uz pružanje pojedinih usluga
Izdavanje karata, ulaznica
Rješavanje prigovora