Osnovni podaci o seminaru za turističkog vodiča

SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I STRUČNI ISPIT ZA TURISTIČKE VODIČE ZA PODRUČJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 

Sve informacije o pokretanju novog ciklusa seminara biti će pravovremeno objavljene na našoj web stranici!

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Korak 1:  Ispunite elektronsku prijavnicu (otvara se u novom prozoru preglednika)

Korak 2:   Skeniranu upisnu dokumentaciju dostavite putem e-maila na cjelozivotno@efst.hr i to:

 • Preslika osobne iskaznice (za državljane RH) ili putovnice (za državljane država članica EU osim RH).
 • Preslika svjedodžbe* o završenoj srednjoj školi (original na uvid) ili preslika diplome* visokoškolske ustanove (original na uvid)
 • Preslika Uvjerenja o položenom općem dijelu ispita (ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo Posebnog dijela ispita (odnosi se na turističke vodiče drugih županija) odnosno Preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za voditelja poslovnice/poslova turističke agencije za oslobađanje od polaganja dijela ispita).

Napomene:

 • Seminar se pokreće ukoliko se prijavi dovoljan broj polaznika.
 • Prilikom upisa NE vršiti uplatu. Nakon formiranja grupe, dobiti ćete obavijest o uplati. 
 • Strane inozemne svjedodžbe obavezno moraju biti nostrificirane.
 • Za eventualno priznavanje znanja stranog jezika potrebno je donijeti odgovarajući dokument kojim se dokazuje znanje stranog jezika razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru kako je naznačeno u Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

Korak 3: Potpisati Ugovor o pohađanju seminara (osobno, prema uputama koje ćete dobiti putem e-maila).


UVJETI UPISA

Za prijavu na seminar za turističkog vodiča, te polaganje stručnog ispita, polaznici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Da su državljani Republike Hrvatske, državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ispunjavaju uvjete za turističkog vodiča propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu (n.n. 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21). Iznimno, usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu. 
   
 • Da imaju najmanje srednju stručnu spremu.
   
 • Da znaju jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča minimalno razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.
   
 • Da popune elektronsku prijavu za upis, dostave upisnu dokumentaciju, te potpišu Ugovor o pohađanju seminara.
   

CIJENA SEMINARA I STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA

kategorija upisa 
cijena seminara

 iznos 1. faze
iznos 2. faze
 iznos 3. faza
 
Polaznik koji upisuje
puni seminar za turističkog vodiča
5.950,00 HRK
789,70 €*
2.380,00 HRK
315,88​ €*
2.380,00 HRK
315,88​ €*
1.190,00 HRK
157,94€*
Polaznik koji je prethodno završio seminar za voditelja poslovnice / poslova turističke agencije
4.500,00 HRK
597,25€*
 1.800,00 HRK
238,90€*
1.800,00 HRK
238,90€*
900,00 HRK
119,45€*
Polaznik koji polaže samo Posebni dio vezan uz Splitsko dalmatinsku županiju (vodič druge županije).
1.990,00 HRK
264,12€*
796,00 HRK
105,65€*
796,00 HRK
​105,65€*
398,00 HRK
52,82€*

*Cijene u € izračunate su prema tečaju 1€ = 7,53450 HRK)


Pravo na 5% popusta ostvaruju:

 • Studenti i članovi Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu (Alumni).
 • Pravne osobe koje na seminar upisuju 2 i više polaznika.

U cijenu seminara uključeni su:

 • Nastava
 • Nastavni materijali
 • Po 2 izlaska na ispit iz svakog predmeta u jednom seminarskom ciklusu. Treći izlazak na ispit (ukoliko se organizira) iz svakog predmeta naplaćuje se 300,00 HRK (39,82€).
 • Ispit iz jednog stranog jezika. Svaki dodatni ispit iz stranog jezika, naplaćuje se 300,00 HRK (39,82€). 

Napomene:

 • Ispiti se održavaju kroz 2 ispitna roka (objavljeni na web stranicama Fakulteta) u jednom seminarskom ciklusu. 
 • Izlazak na ispit MORA se elektronski prijaviti u roku navedenom na web stranicama Fakulteta. Zakašnjele prijave neće se uzeti u obzir. 
 • Polaznik ima pravo izlaziti na ispite samo u ciklusu u kojem je upisao seminar. 
 • Uvjet za izlazak na ispit iz Posebnog dijela stručnog ispita za turističkog vodiča uključuje položene sve ispite iz Općeg dijela ispita. 
 • Seminar je moguće uplatiti u 3 navedena obroka isključivo ako je polaznik fizička osoba. Ukoliko uplatu vrši firma, seminar je potrebno uplatiti u cijelosti prilikom samog upisa. 
 • Navedene naknade, oslobođene su PDV-a prema Članku 58., Stavak 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine', br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17).

Informacije za uplatu seminara za turističkog vodiča

Primatelj

Ekonomski fakultet u Splitu

Opis plaćanja

Seminar za turističkog vodiča; Ime i prezime polaznika

IBAN (HPB)

HR5723900011100015220

Model plaćanja

00

Poziv na broj

257 02


KONTAKT

Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Ekonomski fakultet u Splitu
Cvite Fiskovića 5
21 000 Split
T: (+385) (21) 430 651
F. (+385) (21) 430 701
E: cjelozivotno@efst.hr 
W: www.efst.unist.hr 


KORISNE INFORMACIJE ZA POTENCIJALNOG TURISTIČKOG VODIČA

Prije samog upisa na odgovarajući seminar, uputno je da se kandidati informiraju o tome ispunjavaju li sve, Zakonom utvrđene uvjete, za obavljanje djelatnosti turističkog vodiča.

Ove informacije se mogu dobiti u Odjelu za turizam Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije (IV. kat), Vukovarska 1, 21 000 Split. 
Više informacija na: http://www.udu-sdz.hr/odjturizam.html

Navedeno nije uvjet za upis na seminar / polaganje stručnog ispita, ali je uvjet za pribavljanje iskaznice turističkog vodiča.


OSNOVNI PODACI O SEMINARU ZA TURISTIČKOG VODIČA

Ekonomski fakultet u Splitu na temelju rješenja Ministarstva turizma organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita i stručni ispit za Turističke vodiče za područje Splitsko-dalmatinske županije.

Navedeni seminar i ispit organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21), te Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20). 

Ispitnu komisiju imenuje resorno Ministarstvo.


PRAVNI OKVIR

Potrebne informacije vezane za seminar i stručni ispit za turističkog vodiča kao i općenite informacije vezane za ovu djelatnost mogu se pronaći na: 

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Za sve predmete Pravilnikom je propisano obvezno pohađanje organizirane nastave.

Ispitni program za turističke vodiče sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča kandidati polažu prema općem dijelu ispitnog programa koji je jedinstven za sve kandidate koji pristupe polaganju ispita za turističke vodiče.

Posebni dio stručnog ispita za turističkog vodiča kandidati polažu prema posebnom dijelu ispitnog programa za turističke cjeline pojedine županije odnosno u ovom slučaju: Splitsko-dalmatinska županija.

Kandidat ima pravo polagati posebni dio stručnog ispita, ukoliko ima položen opći dio stručnog ispita, bez obzira pri kojem ga je visokom učilištu položio. Također, kandidat može pristupiti polaganju Posebnog dijela ispita tek kada je položio opći dio stručnog ispita.

Nastavni materijali bit će dostavljeni prilikom početka nastave.

Opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća sljedeće predmete:

1. Politički sustav Republike Hrvatske
2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske
3. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
4. Osnove turističkog zakonodavstva
5. Hrvatska povijest
6. Turistički zemljopis Hrvatske
7. Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske
8. Kultura govorenja i pisanja
9. Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče.
10. Strani jezik

Posebni dio stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća ispitnu materiju o turističkim cjelinama pojedine županije iz sljedećih područja

1. Povijesni razvitak
2. Urbanistički razvitak
3. Gospodarski razvitak
4. Topografska orijentacija
5. Poznate osobe iz područja povijesti, umjetnosti, športa, znanosti i kulture
6. Umjetničke, kulturne i znanstvene institucije
7. Kulturno-povijesni spomenici (kulturna baština)
8. Prirodna baština (osobito zaštićeni dijelovi prirode)
9. Turistička ponuda
11. Manifestacije
12. Ostale zanimljivosti.

Sadržaj po pojedinom području posebnog dijela ispitnog programa i broj nastavnih sati utvrđuje ispitna komisija.

Ispitni program stručnog ispita za turističke vodiče – OPĆI DIO 

1. POLITIČKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(5 nastavnih sati)

1. USPOSTAVA NEZAVISNE I SUVERENE REPUBLIKE HRVATSKE
Uspostava demokratske vlasti u Hrvatskoj
Donošenje hrvatskog Ustava od 22. prosinca 1990.
Referendum o suverenosti i samostalnosti, objava nezavisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. i odluka Sabora od 8. listopada 1991.
Agresija na Hrvatsku i Domovinski rat

2. TEMELJNE VRIJEDNOSTI I NAČELA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljne odredbe Ustava
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda
Osobne i političke slobode i prava
Gospodarska, socijalna i kulturna prava

3. USTROJSTVO VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE
Hrvatski sabor – (način izbora, djelokrug)
Predsjednik Republike Hrvatske (izbor, prava i dužnosti)
Vlada Republike Hrvatske (imenovanje, sastav, odgovornost, ovlasti)
Sudbena vlast (samostalnost i neovisnost, Državno sudbeno vijeće, vrste sudova)
Državno odvjetništvo (djelokrug)

4. USTAVNI SUD
Izbor, sastav i djelokrug

5. HRVATSKE POLITIČKE STRANKE I STRANAČKI SUSTAV
Pojam, osnivanje i prestanak, financiranje

6. REPUBLIKA HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA
Institucije EU (Europski parlament, Vijeće EU i Europska komisija)
Proces stabilizacije i pridruživanja (postupak screeninga, Nacionalni program RH za pridruživanje EU)
Pravna stečevina (acquis communautaire, Direktive)

2. GOSPODARSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(5 nastavnih sati)

1. RAZVOJ PODUZETNIČKOG TRŽIŠNOG GOSPODARSTVA
Uvođenje tržišnih odnosa
Privatizacija i denacionalizacija
Restrukturiranje gospodarstva
Reforma pravnog sustava

2. OSNOVE GOSPODARSKOG SUSTAVA (s posebnim osvrtom na turizam)
Glavne gospodarske grane (poljoprivreda, prehrambena industrija, tekstilna industrija, drvoprerađivačka industrija, metaloprerađivačka industrija, kemijska industrija, naftna industrija, elektroindustrija, graditeljstvo, trgovina, brodogradnja, pomorstvo i turizam.
Izvoz i uvoz
Bruto domaći proizvod
Tržište rada
Monetarna politika
Fiskalna politika
Bankarski sustav, tržište kapitala i tržište osiguranja

3. EKONOMSKA ORIJENTACIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Odnosi s Europskom Unijom,
Odnosi s drugim državama Europe i svijeta.

3. OSNOVE TURIZMA I UVOD U TURISTIČKO POSLOVANJE
(6 nastavnih sati)

1. OSNOVNI POJMOVI U TURIZMU
Turizam, turist, turističko putovanje
Vrste ili oblici turizma, turistički proizvod
Osnovna obilježja suvremenog turizma
Turističko odredište - destinacija, pojam i obilježja (atrakcije)
Osnovni činitelji razvoja turističke destinacije
Radna snaga u turizmu
Razvitak turizma
Turizam u Hrvatskoj (dominantne vrste, trendovi, mogućnosti i ograničenja razvoja)

2. TURISTIČKA POTRAŽNJA I TURISTIČKA PONUDA
Pretpostavka za formiranje turističke potražnje (poticaji i ograničenja)
Pretpostavke za formiranje turističke ponude
Turističke potrebe i proces donošenja odluka o turističkom putovanju
Turistička motivacija, aktivnosti i oblici turizma

3. ČINITELJI NUŽNI ZA RAZVOJ TURIZMA
Prometnice i prijevoz
Turističke atrakcije
Receptivni kapaciteti (ugostiteljstvo, trgovina, promet, servisi, telekomunikacija, pošta i dr.)
Turističko posredovanje

4. UČINCI TURIZMA
Utjecaj turizma na gospodarski razvitak
Utjecaj turizma na okoliš i prostor
Utjecaj turizma na društvo i kulturu

5. ORGANIZACIJA I PLANIRANJE U TURIZMU
Turistički sustav i organizacija (državna tijela, turističke zajednice, poduzetnici u turizmu, udruge u turizmu)
Planiranje turističkoga razvitka
Marketing u turizmu

6. TURISTIČKO POSLOVANJE
Poslovanje ugostitelja
Poslovanje turističkih agencija
Nacionalne i međunarodne turističke udruge.

4. OSNOVE TURISTIČKOG ZAKONODAVSTVA
(5 nastavnih sati)

1. DRŽAVNA UPRAVA U PODRUČJU TURIZMA
Općenito od državnoj upravi (poslovi i tijela državne uprave)
Državna uprava u turizmu (nadležna tijela, nadležnost)

2. SUSTAV TURISTIČKIH ZAJEDNICA
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

3. BORAVIŠNE PRISTOJBE I ČLANARINE
Zakonom o boravišnoj pristojbi
Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama

4. UGOSTITELJSKA DJELATNOST
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Podzakonski akti za provedbu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

5. USLUGE U TURIZMU
Zakon o pružanju usluga u turizmu
Podzakonski akti za provedbu Zakona o pružanju usluga u turizmu

6. UGOVORI U TURIZMU
Zakon o obveznim odnosima - ugovor o organiziranom putovanju, posrednički ugovor o putovanju, ugovor o alotmanu, ugovor o ostavi
Posebne uzance u ugostiteljstvu

5. HRVATSKA POVIJEST
(12 nastavnih sati)

1. PODRUČJE HRVATSKE U PRETPOVIJESTI I STAROM VIJEKU
Glavna pretpovijesna nalazišta
Predslavensko stanovništvo (Kelti, Iliri, Tračani)
Grčka kolonizacija naše zemlje pod rimskom vlašću.
Dolazak Hrvata na Balkanski poluotok
Odnos prema Francima i Bizantu
Primanje kršćanstva

2. OSNUTAK HRVATSKE DRŽAVE
Hrvatska država za narodnih vladara (osnovna obilježja gospodarskog, društvenog i političkog razvitka)
Ulazak Hrvatske u državno-pravnu zajednicu s Mađarima

3. PROVALA TURAKA I UGOVORNI ULAZAK HRVATA U HABSBURŠKU MONARHIJU
Osnutak, razvitak i značajke vojne granice
Hrvatske zemlje pod mletačkom i turskom vlašću
Otpor bečkom centralizmu
Zrinsko-frankopanska urota;
Apsolutizam Marije-Terezije i Josipa II;

4. HRVATI U 19. STOLJEĆU
Napoleonove Ilirske provincije
Hrvatski narodni preporod
1848. u Hrvatskoj (sazivanje I. građanskog sabora i njegove odluke, položaj bana i banskog vijeća, otpor prema Mađarima),
Bachov apsolutizam, uvođenje općeg građanskog zakonika u Hrvatsku

5. OBNOVA USTAVNOG ŽIVOTA i SABOR 1861.
Odluke i osnutak političkih stranaka
Austro-Ugarska i Hrvatsko-Ugarska nagodba
Hrvatska u nagodbenom razdoblju (Sabor, ban i banska vlada)

6. POLOŽAJ HRVATSKE U 20. STOLJEĆU
Londonski ugovor iz 1915. godine, osnutak i politika Jugoslavenskog odbora
Formiranje Države Slovenaca, Hrvata i Srba i njezin ulazak u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca
Hrvatska politika između dva rata, borba za ponovnu uspostavu hrvatske državnosti, Osnutak banovine Hrvatske
Hrvatska tijekom II. svjetskog rata, Nezavisna država Hrvatska i osnutak Federalne Hrvatske u sastavu Demokratske Federativne Jugoslavije
Ustavni položaj Hrvatske u bivšoj Jugoslaviji.

6. TURISTIČKI ZEMLJOPIS HRVATSKE
(12 nastavnih sati)

1. OSNOVNI PODACI O HRVATSKOJ
Veličina, granice, zemljopisni položaj, stanovništvo i gospodarska struktura stanovništva, nacionalni i vjerski sastav, političko uređenje.

2. OSNOVNA OBILJEŽJA MEĐUNARODNIH TURISTIČKIH KRETANJA
Međunarodni turistički promet i njegova prostorna distribucija
Receptivni turistički prostori svijeta
Emitivni turistički prostori svijeta
Položaj Hrvatske

3. TURIZAM HRVATSKE
Povijesni aspekt razvoja turizma u Hrvatskoj
Prednosti turističko-zemljopisnog i geoprometnog položaja Hrvatske
Prirodni i antropogeni turistički resursi Hrvatske

4. TURISTIČKA REGIONALIZACIJA PROSTORA HRVATSKE
Reljef, klima, prometni položaj, gradovi, stanovništvo i naseljenost, biljni i životinjski svijet
– Primorska ili jadranska turistička regija
Sjeverno hrvatsko primorje: Istra, Kvarnersko primorje i otoci, Vinodolsko primorje, Velebitsko podgorje – primorje
Južno hrvatsko primorje (Dalmacija): Sjeverna Dalmacija (Zadarska turistička regija – otoci, uže kopneno primorje, Kotari, Bukovica i južno Velebitsko podgorje, Šibenska turistička regija – otoci, uže kopneno primorje, Zagora), Srednja Dalmacija (Trogirsko turističko područje, Kaštelanska rivijera, Split, Poljička rivijera, Makarska rivijera, srednje dalmatinski otoci, Zagora – Sinjska, Imotska, Vrgoračka krajina), Južna Dalmacija (Dubrovačko primorje, poluotok Pelješac, veći južno-dalmatinski otoci, Dubrovački arhipelag – Elafitski otoci, donjo-neretvanski kraj)
– Gorsko-planinska turistička regija
Gorski kotar
Lika
Podkapelska udolina
– Panonsko-peripanonska turistička regija
Središnja Hrvatska: Zagreb, Hrvatsko zagorje, Varaždinska podravina i Međimurje, Bilogorska podravina Lonjsko-ilovska zavala, Sisačka posavina, Banovina, Kordun, Karlovačko pokuplje
Istočna Hrvatska: Osijek, Baranja, Vinkovačko-vukovarski kraj, Srijem, Slavonska podravina, Slavonska posavina, Požeška kotlina

 7. KULTURNO-POVIJESNI SPOMENICI I DRUGE ZNAMENITOSTI HRVATSKE

(12 nastavnih sati)

1. OPĆE ZNAČAJKE HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE
Mediteranski kulturni krug i primorska Hrvatska
Srednjoeuropski kulturni krug i kontinentalna Hrvatska
Hrvatska kultura u europskom kontekstu

2. UVODNI PREGLED KULTURNE BAŠTINE HRVATSKE
Nepokretna i pokretna kulturna dobra
Urbane i ruralne povijesne cjeline
Arheološki lokaliteti
Integralne vrijednosti kulturne i prirodne baštine
Spomenici svjetske kulturne baštine (s liste UNESCO-a)

3. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
(pojedine vrste s primjerima)
Građevine – sakralni objekti (posebice katedrale i samostanske cjeline)
Građevine – za stanovanje (posebice palače i dvorci)
Memorijalni objekti
Fortifikacijski objekti,
Kulturna dobra javne namjene: upravne, reprezentativne, prometne i druge,
Tehnički (industrijski) objekti
Vrtovi, perivoji, parkovi

4. POKRETNA KULTURNA DOBRA
(pojedine vrste s primjerima – uz kratki osvrt na značajke odabranih primjera)
Pokretna kulturna dobra u prostorima njihovog izvornog smještaja – crkveni inventar i predmeti, predmeti u dvorcima, palačama i dr.
Pokretna kulturna dobra u muzejima, galerijama, knjižnicama i sličnim ustanovama (zbirke predmeta, arhivska građa, likovna i druga umjetnička djela, i sl.)

5. KULTURNA BAŠTINA PRETPOVIJESNOG, ANTIČKOG I SREDNJOVJEKOVNOG RAZDOBLJA
Spomenici pretpovijesti antike, romanike i gotike na području Hrvatske
Najznačajniji primjeri nepokretne i pokretne baštine navedenih razdoblja s posebnim osvrtom na najznačajnije spomenike kulture starohrvatske kulturne baštine.
6. KULTURNA BAŠTINA RENESANSNOG I BAROKNOG STILSKOG RAZDOBLJA
Opće značajke stilskih razdoblja renesanse i baroka uz primjere koji na reprezentativan način predstavljaju pojedine vrste spomenika kulture tih razdoblja na području Hrvatske.

7. KULTURNA BAŠTINA XIX. I XX. STOLJEĆA
Opće značajke osnovnih stilskih pravaca uz primjere koji na reprezentativan način predstavljaju pojedine vrste spomenika kulture tih pravaca na području Republike Hrvatske.

8. RELIGIJSKA KULTURA
Drevne religije i mitovi
Kršćanstvo, židovstvo, islam
Religijska ikonografija

9. OSNOVNE ZNAČAJKE ETNOGRAFSKE BAŠTINE
Materijalne i duhovne značajke etnografske baštine, uz pregled regionalnih specifičnosti tradicijskog graditeljstva, oblikovanja, korištenja upotrebnih predmeta, folklornog stvaralaštva u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja i sl., te tradicijskih umijeća i obrta.

10. KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA KAO DIO TURISTIČKE PONUDE
Nacionalni parkovi i parkovi prirode
Zaštićene biljne i životinjske vrste
Prirodoslovni muzeji i zbirke, zoološki vrtovi
Opće karakteristike stanja kulturne i prirodne baštine
Odnos sustava zaštite i prezentacije kulturne baštine
Promidžba kulturne baštine u funkciji promidžbe turizma
Prostori, institucije i manifestacije (kulturna baština kao odraz kulture života i nacionalnog identiteta).

8. KULTURA GOVORENJA I PISANJA
(8 nastavnih sati)

Ispit se sastoji od usmenog dijela i pismenog dijela u kojem se piše kraći tekst na zadanu temu iz hrvatskog kulturnog, znanstvenog ili političkog života.

1. OSNOVE HRVATSKOG JEZIKA
Jezik i priopćavanje (komunikacija), pismo, govorni i pisani jezik, pravopis (ortografija) i pravogovor (ortoepija), naglasni sustav hrvatskoga književnog jezika, vrednote govornoga jezika, književni (standardni) jezik, pojam idioma, književni (standardni) jezik i dijalekti, pisanje stranih vlastitih imena (posebice osobnih i zemljopisnih), tekstovi i funkcionalni stilovi standardnog jezika (književno-umjetnički, razgovorni, publicistički, novinarski, administrativno-poslovni, popularno-znanstveni, znanstveno-stručni), neologizmi, arhaizmi, dijalektalizmi, žargonizmi, poetizmi, profesionalizmi, tuđice, barbarizmi, povijest jezika, glavna jezikoslovna djela (gramatike, rječnici, savjetnici, periodika, enciklopedistika), glavni jezikoslovci i jezikoslovne institucije, reprezentativni hrvatski pisani spomenici.

2. OSNOVE HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI
Povijest književnosti, književnost i povijest hrvatskog naroda, književnost i druge umjetnosti, epohe i razdoblja, stilovi i pravci, klasična i moderna književnost, usmena i pismena književnost, književni časopisi i središta, nacionalni običaji i blagdani u književnosti, književni regionalizam, hrvatski putopis, reprezentativni pisci i djela, nacionalne književne institucije i spomenici.

3. OSNOVE JEZIČNOGA IZRIČAJA
Pisani i govorni izričaj, pisanje kao komunikacija, govorenje (neutralno i stilski markirano), značenje vrednota govornog jezika (intonacija, intenzitet, stanka, rečenični tempo, mimika i geste), tekst (način oblikovanja teksta, vrste teksta), opis, raščlamba (analiza), tumačenje (interpretacija), monolog, dijalog, prikaz, sažetak, upućivanje (instrukcija), stručno nazivlje i profesionalizmi, komunikacijski tekstovi (vijesti, obavijesti, oglas, reklama, molba, zahvalnica, čestitka, pozivnica, sažalnica), oblikovanje tekstova za medije (tisak, radio, televizija), govor (visoki, srednji i jednostavni stil), retorika i retorička pravila, voditeljstvo.

4. OSNOVE MEDIJSKE KULTURE
Pojam, vrste i povijest medija, kazalište (vrste i povijest, nacionalne kazališne manifestacije), film (vrste i povijest, nacionalne filmske manifestacije i institucije), radio i televizija publicistika i grafička industrija (knjiga, novine, časopis, strip, katalog, letak, plakat i sl., povijest knjige i tiskarstva, biblioteke i knjižnice (nacionalne, regionalne, gradske), priprema teksta za tisak, izložbe i sajmovi, informatika, bibliotekarstvo, arhivistika, mediji i konkurencija.

9. OPERATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI VOĐENJA ZA TURISTIČKOG VODIČA
(24 nastavna sata)

1. SADRŽAJNA I TEHNIČKA PRIPREMA VOĐENJA TURISTA
Prikupljanje informacija, izvori informacija, sistematiziranje informacija i kontinuirana priprema
Specifičnosti pripreme i uloge vodiča u odnosu na različite turističke atrakcije
Tehnička priprema vođenja: odluka o prihvaćanju posla, informacije o putovanju, dokumentacija, ostala sredstva potrebna za vođenje.

2. KOMUNICIRANJE S TURISTIMA
Čimbenici uspješnog verbalnog i neverbalnog komuniciranja
Smetnje i zapreke komuniciranju (osobne, organizacijske, psihološke, kulturne)
Oblici komuniciranja s turistima (prigodna izlaganja na početku i kraju vođenja, davanje osnovnih informacija o područjima obuhvaćenim izlaganjem, tumačenja, obavijesti, razgovori, odgovori na pitanja, upute i pojašnjenja), korištenje karti i planova, crteža, mapa, projekcije filmova i fotografija, emitiranje zvučnih zapisa i glazbe.

3. ORGANIZACIJA VOĐENJA TURISTA
Osnove organizacije vođenja turista (sastajanje i prvi kontakt, animacija turista, razilaženje i ponovno okupljanje, pauze, izbor mjesta za tumačenje, kretanje u gradu i prirodi pješice,)
Organizacija vođenja i tumačenje u različitim prijevoznim sredstvima (autobus, osobni automobil, brod i trajekt, zrakoplov, vlak, razna sredstva javnog prijevoza) te snalaženje u nepredviđenim situacijama
Organizacija turista i tumačenje u ostalim objektima (muzej, galerija, arheološki lokalitet, povijesna mjesta, i ostalim mjestima od arhitektonskog i kulturnog značaja)
Vođenje osoba s posebnim potrebama (posebni oblici tumačenja prilagođeni osobama s posebnim potrebama)
Specifičnosti u pružanju pojedinih usluga turistima (dočekivanje turista, transferi, ispraćaj turista, asistencija, prevođenje, panoramski razgled autobusom, razgled pješice, noćni razgled, izlet, tura, incentive paket aranžman)
Sigurnost turista
Rješavanje prigovora, žalbi i reklamacija
Osnove etike i odnos prema suradnicima i turistima.

4. VJEŽBE
Pokazna turistička vođenja (u predavaonici i na terenu)
Praktično vježbanje turističkog vođenja (u predavaonici i na terenu)

 10. STRANI JEZIK

Pri provjeravanju znanja iz stranog jezika, turistički vodič mora pokazati da je strani jezik svladao do te mjere da se njime potpuno samostalno služi u cilju:
a) komuniciranja s turistima na opće teme,
b) davanje turistima informacija u okviru profila turističkog vodiča.
 

Ispitni program stručnog ispita za turističke vodiče – POSEBNI DIO

Posebni dio stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća ispitnu materiju o turističkim cjelinama pojedine županije iz sljedećih područja:

1. Povijesni razvitak
2. Urbanistički razvitak
3. Gospodarski razvitak
4. Topografska orijentacija
5. Poznate osobe iz područja povijesti, umjetnosti, športa, znanosti i kulture
6. Umjetničke, kulturne i znanstvene institucije
7. Kulturno-povijesni spomenici (kulturna baština)
8. Prirodna baština (osobito zaštićeni dijelovi prirode)
9. Turistička ponuda
11. Manifestacije
12. Ostale zanimljivosti.