Fakultet - Organizacija - Katedra za financije

Katedra za financije

Katedra za Financije

Katedra za financije

Dobrodošli na stranice Katedre za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, čijim su članovima povjerene nastavne aktivnosti i znanstveno-istraživački rad u području monetarne ekonomije, javnih financija, međunarodnih financija, financijskih institucija i tržišta, financijskog menadžmenta te menadžment banaka, osiguranja i nekretnina.

Katedra za financije omogućava studentima stjecanje teorijskih i stručnih znanja iz područja financija, od onih temeljnih do visoko specijaliziranih. Naime, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, sadržaji iz područja financija izučavaju se na svim razinama sveučilišnih i stručnih studijskih programa. Studente osposobljavamo za uspješan rad u praksi, spremnima da odgovore na izazove koje stvara dinamičko financijsko okruženje, te za njihovu akademsku karijeru. Kontinuirano praćenje suvremenih trendova i spoznaja, povezivanje teorijskih dostignuća i financijske prakse, te mogućnost široke primjene stečenih znanja, čine naše studijske smjerove i predmete privlačnima. U realizaciji nastavnih aktivnosti pomažu nam i vanjski suradnici, koji studentima dodatno približavaju praktične primjene financijskih sadržaja.

Uz nastavnu djelatnost, članovi Katedre za financije aktivni su u znanstveno-istraživačkom radu: vođenju i sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima, sudjelovanju na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, te kao autori knjiga i znanstvenih i stručnih članaka iz područja financija.