Fakultet - Organizacija - Katedra za menadžment

Katedra za menadžment

Katedra za Management

Poštovani,

dobrodošli na stranice Katedre za menadžment!

Katedra za menadžment jedna je od najvećih katedri na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Okuplja 15 članova različitih znanstveno-nastavnih zvanja, znanstveno-istraživačkih profila i profesionalnih orijentacija te predstavlja izvrstan spoj mladosti i iskustva.

Katedra objedinjuje programe i kolegije iz tri različita područja:

menadžmenta, organizacije i poduzetništva.

Iskustvo u nastavi i znanstvenom te stručnom radu, brojni kontakti i suradnja s poduzećima, kao i stalna težnja za unapređenjem kvalitete, predstavljali su temelj za oblikovanje koncepcijski suvremenih, sadržajno inovativnih i  na tržištu rada prepoznatljivih nastavnih planova i programa iz djelokruga rada Katedre za menadžment.

NASTAVNA DJELATNOST

Katedra za menadžment obuhvaća kolegije iz područja menadžmenta, organizacije i poduzetništva. Kolegiji Katedre za menadžment, objedinjeni u pojedinim usmjerenjima i smjerovima, se nalaze na svim razinama studija.

Na Preddiplomskom studiju, na studiju Poslovne ekonomije upisuju se dva usmjerenja:

 • Menadžment, sa sljedećim ključnim ishodima učenja:
  • razumjeti probleme organizacije i upravljanja poslovnim sustavima,
  • osposobiti za primjenu suvremenih menadžerskih alata i vještina.
 • Poduzetništvo, sa sljedećim ključnim ishodima učenja:
  • razumjeti ulogu poduzetništva u suvremenom gospodarstvu,
  • osposobiti za primjenu specifičnih znanja i vještina vezanih za poduzetništvo.

Na Diplomskom studiju, na studiju Poslovne ekonomije realizira se usmjerenje:

 • Menadžment, sa sljedećim ključnim ishodima učenja:
  • ovladati znanjima potrebnim za organizaciju i upravljanje poslovnim sustavima,
  • osposobiti za planiranje i provođenje organizacijskih promjena.

Na Stručnom studiju, na studiju Menadžment malog poduzeća realizira se usmjerenje:

 • Menadžment, sa sljedećim ključnim ishodima učenja:
  • razumjeti probleme organizacije i upravljanja poslovnim sustavima,
  • osposobiti za primjenu osnovnih menadžerskih znanja i vještina.

Na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz menadžmenta realizira se usmjerenje:

 • Upravljanje projektima, sa sljedećim ključnim ishodima učenja.
  • ovladati naprednim znanjima planiranja i upravljanja projektima,
  • steći sposobnost analize uspješnosti projekta s različitih aspekata.

Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Poslovna ekonomija realizira se smjer

 • Menadžment, sa odgovarajućim kolegijima,

a na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Ekonomija i Poslovne ekonomija realizira se 7 opcijskih kolegija iz područja menadžmenta.

Članovi Katedre za menadžment sudjeluju i u Nastavi na engleskom jeziku, u realizaciji Programa cjeloživotnog obrazovanja, kao i u nastavi na drugim visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Članovi Katedre, u okviru svojih disciplina, predano razvijaju i izgrađuju kod svojih studenata niz vještina traženih u poslovnom svijetu, kao što su kritičko razmišljanje, kreativno djelovanje, sistematičnost i timski rad te inovativno odlučivanje i strateško promišljanje, čemu doprinose dobri poslovni kontakti sa našim bivšim studentima koji sada zauzimaju značajne poslovne pozicije u poslovnim organizacijama.

Gostovanja gospodarstvenika u našim predavaonicama na Fakultetu, kao i odlazak u posjete gospodarskim subjektima u sklopu terenske nastave ono je što posebno inspirira studente i potiče ih na pisanje radova iz gospodarske prakse.

Članovi Katedre su se dokazali i kao sposobni i pristupačni mentori studentskih radova na svim razinama studija. Sa studentima komuniciraju putem suvremenih internetskih platformi te redovitih konzultacija uživo.

Za svoje predmete na Katedri predmetni nastavnici nude novu, aktualnu i primjerenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku.

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Na Katedri za menadžment se provode znanstvena istraživanja, primijenjena istraživanja te konzalting za potrebe gospodarstva, institucija i državnih organa.

Članovi Katedre za menadžment su do sada u više navrata boravili i stjecali iskustva u inozemstvu na prestižnim visokoškolskim institucijama, sudjelovali na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama, skupovima i simpozijima.

Članovi Katedre za menadžment objavili su brojne i značajne radove u renomiranim znanstvenim časopisima te napisali vrijedne monografije, sveučilišne udžbenike, priručnike, te druga djela.

Od znanstvenih aktivnosti koje se odvijaju na Katedri posebno treba istaknuti uređivanje i publiciranje priznatog međunarodnog časopisa Management –Journal of Contemporary Management Issues. Za visoku razinu kvalitete radova i ukupni renome časopisa posebno treba zahvaliti njegovom osnivaču pok. dr. sc. Marinu Bubli, professoru emeritusu, te prof. dr. sc. Nikši Alfireviću, za njegovo višegodišnje uredničko vođenje časopisa.

Ponosni smo što je naš član Katedre bio pok. dr. sc. Marin Buble, professor emeritus čiji su najznačajniji doprinosi vezani uz uvođenje i dizajniranje niza predmeta iz područja organizacije i menadžmenta na svim razinama studija pri Ekonomskom fakultetu u Splitu, uz suosnivanje i vođenje doktorskih studija u Splitu te promoviranje i organiziranje zajedničkog doktorskog studija, kojega zajednički realiziraju Ekonomski fakultet Split i Ekonomski fakultet Mostar.

Posebno treba istaknuti ulogu člana Katedre pok. dr. sc Marina Buble, professora emeritusa u pokretanju i utemeljenju znanstvene konferencije Poduzeće u tranziciji, koja se kasnije razvila u međunarodnu konferenciju Challenges of Europe, a značajna je njegova uloga i u osmišljavanju Interkatedarskog skupa s međunarodnim sudjelovanjem.

ANGAŽMAN ČLANOVA KATEDRE U DRUGIM INSTITUCIJAMA

 • Prof. dr. sc. Dragana Grubišić, redovita profesorica u trajnom zvanju je:
  • Članica Upravnog vijeća MedILS-a od 2009. godine
  • Članica Hrvatskog društva za kvalitetu.
 • Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, redoviti profesor u trajnom zvanju je:
  • Član je Senata Sveučilišta u Splitu
  • Član je Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina pri Ministarstvu znanosti i obrazovanjaRepublike Hrvatske.
 • Izv. prof. dr. sc. Ivana Bilić je:
  • Članica Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
  • Članica Etičkog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske
  • Članica Hrvatske udruge za odnose s javnošću
 • Prof. dr. sc. Nikša Alfirević, redoviti profesor u trajnom zvanju je:
  • Čelnik ustrojbene jedinice Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment (nositelj ZCI je EF Zagreb)
  • Certificirani auditor/stručnjak za vanjsku prosudbu kvalitete u visokom obrazovanju (AZVO-Hrvatska, NAKVIS-Slovenija)
 • Izv. prof. dr. sc. Vlatka Škokić je:
  • Visiting researcher na University of Surrey od 2016. godine
  • External examiner na University of Strathclyde
  • Članica britanske akademije za visoko obrazovanje
  • (Higher Education  Academy) od 2013. Godine

RUKOVODSTVO KATEDRE

Katedrom rukovodi (od listopada 2021. godine) pročelnica izv. prof. dr. sc. Ivana Tadić.

Zamjenik pročelnice je izv. prof. dr. sc. Ivan Matić.