Fakultet - Organizacija - Katedra za kvantitativne metode

Katedra za kvantitativne metode

Katedra za Kvantitativne metode

Zajednička slika profesora

Poštovane kolegice i kolege studenti i ostali korisnici kvantitativnih metoda, dobrodošli na stranice naše Katedre. 

Kolegiji koji se izučavaju na našoj Katedri spadaju u temeljne kolegije Ekonomskoga fakulteta u Splitu te se uglavnom izučavaju u prvim godinama studija i to svih studija i svih smjerova. Neki kolegiji izučavaju se na višim godinama preddiplomskoga studija te na diplomskom studiju. To je stoga da studenti koji su već oboružani znanjima iz ekonomskih grupa kolegija mogu lakše primijeniti znanja koja će steći iz kvantitativnih metoda.

Članovi naše Katedre uključeni su također i u nastavu na poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju. Također naši članovi sudjeluju u izvođenju nastave na drugim visokoškolskim ustanovama Sveučilišta u Splitu i Mostaru.

Kao što se vidi, Katedra je uključena u kompletnu vertikalu obrazovanja na Ekonomskom fakultetu što je i logično s obzirom na ogroman rast primjene kvantitativnih metoda u ekonomskim i drugim znanostima.

Članovi Katedre svojim znanjem i iskustvom nastoje složenu materiju kvantitativnih metoda studentima približiti na pristupačan način kako bi se uvidjela njihova korist u stručnome i znanstvenom radu. Sa studentima razvijamo intenzivnu komunikaciju putom konzultacija, interneta te literature koju su za njih napisali članovi Katedre.

Spoj smo iskustva i mladosti. Redoviti profesori su: prof. dr.sc. Zoran Babić, prof. dr.sc. Ante Rozga (Pročelnik Katedre) te redovite profesorice: prof. dr. sc. Elza Jurun, prof. dr. sc. Zdravka Aljinović (ujedno i prodekanica za organizaciju i financije našega Fakulteta) te prof. dr. sc. Snježana Pivac. Nadu u kontinuitet rada Katedre pružaju mlađi članovi: doc. dr. sc. Branka Marasović, doc. dr.sc. Blanka Škrabić-Perić te znanstvena novakinja Tea Poklepović.

Veoma smo aktivni u znanstvenome radu što se iskazuje kroz radove u časopisima, sudjelovanje na konferencijama i seminarima. Posebno smo ponosni na uspješnu organizaciju dviju međunarodnih konferencija o operacijskim istraživanjima. Prof. Zoran Babić bio je predsjednik Hrvatskoga društva za operacijska istraživanja u dva prethodna mandata.