Fakultet - Organizacija

Organizacija

Organizacija i ustroj

Ustroj Fakulteta

Fakultet u svom sastavu ima slijedeće ustrojbene jedinice:

  • Katedre
  • Stručne službe
  • Knjižnicu

Katedre su znanstveno-nastavne i nastavne ustrojbene jedinice i to:

Stručne službe obavljaju upravno-pravne, izvršne, administrativne, financijsko-materijalne, tehničke te pomoćme poslove koji su potpora za obavljanje djelatnosti Fakulteta.

Knjižnica Fakulteta je posebna ustrojbena jedinica koja prikuplja, obrađuje i daje na upotrebu dokumente i informacije znanstveno–obrazovnog karaktera iz znanstvenih disciplina koje se izučavaju na Fakultetu.

Tijela fakulteta

Tijela Fakulteta su Fakultetsko vijeće, Vijeće studija, Savjet za znanost, stalna radna tijela (povjerenstva) i Dekan, kojem u radu pomažu tri prodekana.

Dekanica: Prof. dr. sc. Maja Fredotović

Prodekan za poslovanje: Prof. dr. sc. Ivica Pervan
Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju: Izv. prof. dr. sc. Dario Miočević
Prodekanica za nastavu: Prof. dr. sc. Snježana Pivac

Dekan predstavlja i zastupa Fakultetet, njegov je čelnik i voditelj.
U radu mu pomažu prodekani koji obavljaju određene poslove iz djelokruga rada dekana.

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta kojeg čine dekan, prodekani, pročelnici katedri, predstavnici svake katedre, predstavnici radnika u suradničkom zvanju i predstavnici studenata.

Vijeće studija je stručno tijelo Fakulteta kojeg čine dekan, prodekani, pročelnici katedri i predstavnici studenata svih razina studija.