Fakultet - Organizacija - Stručne službe

Stručne službe

Stručne službe

Za obavljanje pravnih, kadrovskih, upravnih i administrativnih, računovodstvenih, tehničkih i drugih poslova koji su od zajedničkog interesa za obavljanje svih djelatnosti Fakulteta, ustrojena je izvannastavna ustrojbena jedinica: Stručne službe. 
U okviru Stručnih službi organizirano je obavljanje poslova od zajedničkog interesa za nastavnike i studente: službi za studentska pitanja odnosno studije te Fakultetske knjižnice.

Tajnik Fakulteta 

Rukovoditelj svih Stručnih službi je tajnik Fakulteta. On rukovodi, organizira, vrši kontrolu i nadzor nad radom svih ustrojbenih jedinica Stručnih službi, pomaže dekanu u radu, koordinira rad Stručnih službi s drugim ustrojbenim jedinicama, izrađuje i sudjeluje u izradi Statuta, općih akata Fakulteta i ugovora koje zaključuje Fakultet, izrađuje prijedloge odluka, ugovora o radu, odluka o plaćama i ostalih pismena iz djelokruga svog rada, brine o pravilnoj primjeni zakona, Statuta i općih akata Fakulteta, odluka Ministarstva, te o izvršenju odluka i zaključaka Fakultetskog vijeća i dekana, daje pravne i stručne savjete i mišljenja o propisima koji su u vezi s radom Fakulteta tijelima Fakulteta i zaposlenicima, podnosi dekanu i stručnim tijelima Fakulteta obavijesti o zakonskim propisima i obrazlaže njihovu primjenu, vodi postupak registracije Fakulteta pred nadležnim tijelima, po ovlaštenju dekana zastupa Fakultet pred sudom, upravnim i drugim tijelima te obavlja i druge poslove po nalogu dekana. 

Tajnik Fakulteta: Dubravka Granić, dipl. iur.
Kontakt: (021) 430 619

Stručne službe ustrojene su na sljedeći način:

  1. Dekanat
  2. Studentska referada
  3. Centar za poslijediplomske studije
  4. Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  5. Centar za međunarodnu suradnju i potporu znanstvenoistraživačkom radu
  6. Informatička služba
  7. Knjižnica
  8. Računovodstvo 
  9. Tehnička služba